• Ponedeljak, Maj 29, 2023
 • Novi Sad, 14°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

O nama

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je osnovana na XIII sednici Skupštine Grada Novog Sada održanoj 21. oktobra 2005. godine. Odluka o osnivanju Agencije objavljena je u „Službenom listu Grada Novog Sada“, broj 43/05.

Agencija je osnovana radi obavljanja razvojnih, stručnih i regulatornih poslova u oblasti energetike koji su u nadležnosti Grada Novog Sada, kao i poslova u oblasti energetike koje Republika Srbija poveri Gradu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima je uređena oblast energetike i poslovanja javnih agencija.

Poslovi Agencije su pored iznetih i priprema podataka za donošenje Plana razvoja energetike u Gradu za naredni period i prikupljanje i obrada podataka o energetskim potrebama, objektima i kapacitetima u Gradu i dostava nadležnim pokrajinskim i republičkim organima radi izrade godišnjeg energetskog bilansa Republike Srbije.

  Poslovi Agencije su:
 • preduzimanje aktivnosti u cilju uspostavljanja i održavanja sistema energetskog menadžmenta u Gradu,
 • predlaganje akta kojim se propisuju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijumi za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuje način i postupak sticanja tog statusa, način vođenja registra povlašćenih proizvođača toplotne energije i njegova sadržina, i podsticajne mere za proizvodnju toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije,
 • izdavanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije i snabdevanje toplotnom energijom i rešavanje o privremenom i trajnom oduzimanju izdatih licenci,
 • utvrđivanje kriterijuma i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje licenci,
 • odlučivanje o zahtevima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije koji koristi obnovljive izvore energije i vođenje registra tih proizvođača,
 • izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više i biogoriva kapaciteta preko 10t godišnje,
 • utvrđivanje kriterijuma i merila za određivanje visine troškova koji se plaćaju za izdavanje energetskih dozvola,
 • pripremanje plana razvoja energetike u Gradu kojim se utvrđuju potrebe Grada za energijom, kao i uslovi i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije i Programom ostvarivanja Strategije energetike Republike Srbije, koji donosi Vlada Republike Srbije,
 • prikupljanje i obrada podataka o energetskim potrebama, objektima i kapacitetima u Gradu i dostavljanje nadležnim pokrajinskim i republičkim organima radi izrade Programa ostvarivanja Strategije energetike Republike Srbije i godišnjeg energetskog bilansa Republike Srbije,
 • praćenje domaćih i stranih investicionih programa i predlaganje i finansiranje investicionih i drugih razvojnih projekata u oblasti energetike u Gradu,
 • praćenje stanja u oblasti korišćenja i upravljanja distributivnim sistemom za električnu energiju i distributivnim sistemom za prirodni gas koji su na teritoriji Grada, i predlaganje mera za njihovu zaštitu,
 • praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje i dalji razvoj distributivnih sistema u Gradu, u skladu sa razvojnim potrebama Grada,
 • pružanje konsultativnih i savetodavnih usluga organima Grada, građanima i drugim pravnim i fizičkim licima kao investitorima distributivnog sistema za prirodni gas u Gradu, u pogledu odgovarajuće zaštite imovinskih i drugih prava po osnovu investicionih ulaganja u prethodnom periodu,
 • pripremanje i organizovanje preuzimanja obavljanja poslova upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas u Gradu, kao i drugim sistemima koje Republika poveri Gradu,
 • obavljanje i drugih poslova u oblasti energetike u skladu sa zakonskim i drugim propisima i opštim aktima koje donesu organi Grada iz svoje nadležnosti.

Poslovi Agencije su pored iznetih i zaštita korisnika energetskih usluga i potrošača i drugi poslovi iz oblasti energetike koji su u nadležnosti Grada.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada propisan je broj radnih mesta sa brojem izvršilačkih pozicija, kao i opis poslova za svako radno mesto.

U Agenciji je na dan 31. decembra 2022. godine pored direktora bilo zaposleno pet lica sa visokom stručnom spremom na neodređeno vreme i jedno lice sa visokom stručnom spremom na određeno vreme.

Organe Agencije čine Upravni odbor i direktor.

Direktora Agencije imenuje Skupština Grada Novog Sada na osnovu sprovedenog javnog konkursa na period od pet godina. Poslovi direktora utvrđeni su Odlukom o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Statutom Agencije, Pravilnikom o radu Agencije i Ugovorom o radu.

Skupština Grada Novog Sada je na XV sednici održanoj 26. maja 2021. godine Rešenjem broj: 022-1/2021-98-I imenovala Ivana Pantelića, diplomiranog mašinskog inženjera, na mesto direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada do imenovanja direktora na osnovu javnog konkursa.

Upravni odbor se sastoji od predsednika i šest članova koje imenuje Skupština Grada Novog Sada. Tri člana Upravnog odbora imenuju se iz reda korisnika energetskih usluga u Gradu, i to po jedan predstavnik korisnika toplotne energije, korisnika električne energije i potrošača prirodnog gasa.

Organizaciona šema Agencije