• Среда, Мај 22, 2024
 • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

О нама

Агенција за енергетику Града Новог Сада је основана на XИИИ седници Скупштине Града Новог Сада одржаној 21. октобра 2005. године. Одлука о оснивању Агенције објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 43/05.

Агенција је основана ради обављања развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике који су у надлежности Града Новог Сада, као и послова у области енергетике које Република Србија повери Граду, у складу са законом и другим прописима којима је уређена област енергетике и пословања јавних агенција.

Послови Агенције су поред изнетих и припрема података за доношење Плана развоја енергетике у Граду за наредни период и прикупљање и обрада података о енергетским потребама, објектима и капацитетима у Граду и достава надлежним покрајинским и републичким органима ради израде годишњег енергетског биланса Републике Србије.

  Послови Агенције су:
 • предузимање активности у циљу успостављања и одржавања система енергетског менаџмента у Граду,
 • предлагање акта којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак стицања тог статуса, начин вођења регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његова садржина, и подстицајне мере за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије,
 • издавање лиценце за обављање делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом и решавање о привременом и трајном одузимању издатих лиценци,
 • утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценци,
 • одлучивање о захтевима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије који користи обновљиве изворе енергије и вођење регистра тих произвођача,
 • издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1 МWт и више и биогорива капацитета преко 10т годишње,
 • утврђивање критеријума и мерила за одређивање висине трошкова који се плаћају за издавање енергетских дозвола,
 • припремање плана развоја енергетике у Граду којим се утврђују потребе Града за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије енергетике Републике Србије, који доноси Влада Републике Србије,
 • прикупљање и обрада података о енергетским потребама, објектима и капацитетима у Граду и достављање надлежним покрајинским и републичким органима ради израде Програма остваривања Стратегије енергетике Републике Србије и годишњег енергетског биланса Републике Србије,
 • праћење домаћих и страних инвестиционих програма и предлагање и финансирање инвестиционих и других развојних пројеката у области енергетике у Граду,
 • праћење стања у области коришћења и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију и дистрибутивним системом за природни гас који су на територији Града, и предлагање мера за њихову заштиту,
 • праћење стања и предлагање мера за унапређење и даљи развој дистрибутивних система у Граду, у складу са развојним потребама Града,
 • пружање консултативних и саветодавних услуга органима Града, грађанима и другим правним и физичким лицима као инвеститорима дистрибутивног система за природни гас у Граду, у погледу одговарајуће заштите имовинских и других права по основу инвестиционих улагања у претходном периоду,
 • припремање и организовање преузимања обављања послова управљања дистрибутивним системом за природни гас у Граду, као и другим системима које Република повери Граду,
 • обављање и других послова у области енергетике у складу са законским и другим прописима и општим актима које донесу органи Града из своје надлежности.

Послови Агенције су поред изнетих и заштита корисника енергетских услуга и потрошача и други послови из области енергетике који су у надлежности Града.

Правилником о организацији и систематизацији послова у Агенцији за енергетику Града Новог Сада прописан је број радних места са бројем извршилачких позиција, као и опис послова за свако радно место.

У Агенцији је на дан 31. децембра 2022. године поред директора било запослено пет лица са високом стручном спремом на неодређено време и једно лице са високом стручном спремом на одређено време.

Органе Агенције чине Управни одбор и директор.

Директора Агенције именује Скупштина Града Новог Сада на основу спроведеног јавног конкурса на период од пет година. Послови директора утврђени су Одлуком о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада, Статутом Агенције, Правилником о раду Агенције и Уговором о раду.

Скупштина Града Новог Сада је на XВ седници одржаној 26. маја 2021. године Решењем број: 022-1/2021-98-И именовала Ивана Пантелића, дипломираног машинског инжењера, на место директора Агенције за енергетику Града Новог Сада до именовања директора на основу јавног конкурса.

Управни одбор се састоји од председника и шест чланова које именује Скупштина Града Новог Сада. Три члана Управног одбора именују се из реда корисника енергетских услуга у Граду, и то по један представник корисника топлотне енергије, корисника електричне енергије и потрошача природног гаса.

Организациона шема Агенције