• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJI

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetske delatnosti, sadržina zahteva za izdavanje licence, sadržina zahteva za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora i dokazi koji se prilažu uz zahtev za izdavanje tog izveštaja, kao i način vođenja registra izdatih i oduzetih licenci.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak sertifikacije operatora prenosnog sistema električne energije odnosno transportnog sistema prirodnog gasa, sadržaj zahteva za sertifikaciju, sadržaj odluke o sertifikaciji i dokumenta koja se prilažu uz zahtev.

II LICENCA

  1. Uslovi za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence

Član 2

Licenca za obavljanje energetske delatnosti izdaje se, menja i oduzima ako su ispunjeni uslovi propisani zakonom kojim se uređuje energetika (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Licenca za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja na veliko električnom energijom stranom pravnom licu izdaje se ako su pored uslova propisanih Zakonom ispunjeni i sledeći uslovi:

1) da je učesnik na tržištu električne energije ili berzi električne energije u Evropskoj uniji ili u zemljama potpisnicama Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske Zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS“, broj 62/06 – u daljem tekstu: Ugovor o osnivanju Energetske zajednice);

2) da direktor i članovi organa upravljanja nisu pravnosnažno osuđeni za krivična dela u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti.

Član 3

U pogledu stručnog kadra, podnosilac zahteva za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje električne energije, kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, prenosa električne energije i upravljanja prenosnim sistemom, distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom, distribucije električne energije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom, transporta i upravljanja transportnim sistemom za prirodni gas, skladištenja i upravljanja skladištem prirodnog gasa i distribucije i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas mora da ima:

1) najmanje jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja;

2) najmanje tri zaposlena lica sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova rukovanja i

3) najmanje tri zaposlena lica sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova održavanja.

Stručni ispit iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, odnosno transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti:

1) distribucije električne energije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom mora da ima najmanje po jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja;

2) proizvodnje električne energije:

(1) u elektranama instalisane snage do 3 MW mora da ima najmanje jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja,

(2) u elektranama instalisane snage preko 3 MW do 10 MW mora da ima najmanje po jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja,

(3) u elektranama instalisane snage preko 10 MW do 30 MW najmanje jedno zaposleno lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, dva zaposlena lica za obavljanje poslova rukovanja i tri zaposlena lica za obavljanje poslova održavanja.

  1. Sadržina zahteva za izdavanje licence

Član 4

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti propisanih Zakonom podnosi se Agenciji za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija), osim za delatnosti iz stava 3. ovog člana.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, o energetskoj delatnosti i izjave o ispravnosti i istinitosti podataka navedenih u zahtevu iz Opšteg obrasca OO1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnja toplotne energije, distribucija toplotne energije i snabdevanje toplotnom energijom podnosi se jedinici lokalne samouprave.

Zahtev iz stava 3. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, o energetskoj delatnosti i izjave o ispravnosti i istinitosti podataka navedenih u zahtevu iz Opšteg obrasca OO2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Zahtev za izdavanje licence za proizvodnju električne energije sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) hidroelektrane – Obrazac PO 1.1;

2) termoelektrane – Obrazac PO 1.2;

3) vetroelektrane – Obrazac PO 1.3;

4) solarne elektrane – Obrazac PO 1.4;

5) elektrane koje nisu obuhvaćene obrascima PO 1.1 do PO 1.4 – Obrazac PO 1.5.

Zahtev za izdavanje licence za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sadrži opšte podatke navedene u Obrascu PO 2.1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i podatke o gorivu i emisijama gasova i čestica navedene u Obrascu PO 2.2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom i distribuciju električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, Opšti podaci – Obrazac PO 3.1;

2) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, Transformatorske stanice – sumarno – Obrazac PO 3.2;

3) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, Elektroenergetski vodovi sumarno – Obrazac PO 3.3;

4) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, Transformatorske stanice – Obrazac PO 3.4;

5) prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom, Nadzemni elektroenergetski vodovi – Obrazac PO 3.5;

6) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Opšti podaci – Obrazac PO 4.1;

7) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Podaci o mestima preuzimanja/isporuke – Obrazac PO 4.2;

8) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Transformatorske stanice – sumarno – Obrazac PO 4.3;

9) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Transformatorske stanice h/0.4 kV – Obrazac PO 4.4;

10) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Transformatorske stanice 35/h kV – Obrazac PO 4.5;

11) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Transformatorske stanice 110/h kV – Obrazac PO 4.6;

12) distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, Dužina elektroenergetskih vodova – Obrazac PO 4.7;

13) distribuciju električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom, Opšti podaci – Obrazac PO 5.1;

14) distribuciju električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom, Podaci o mestima preuzimanja/isporuke – Obrazac PO 5.2;

15) distribuciju električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom, Transformatorske stanice – Obrazac PO 5.3;

16) distribuciju električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom, Dužina elektroenergetskih vodova – Obrazac PO 5.4.

Član 7

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti iz oblasti prirodnog gasa sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) transport i upravljanje transportnim sistemom za prirodni gas – Obrazac PO 6;

2) skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa – Obrazac PO 7;

3) distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas – Obrazac PO 8.

Član 8

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti iz oblasti nafte i derivata nafte sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) proizvodnju derivata nafte – Obrazac PO 9;

2) transport nafte naftovodima – Obrazac PO 10;

3) transport derivata nafte produktovodima – Obrazac PO 11;

4) skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva – Obrazac PO 12;

5) trgovinu naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom – Obrazac 13;

6) trgovinu gorivima van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava – Obrazac PO 14;

7) punjenje posuda za tečni naftni gas, komprimovani i utečnjeni prirodni gas – Obrazac PO 15;

8) trgovinu motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava – Obrazac PO 16;

9) trgovinu gorivima za plovila – Obrazac PO 17.

Član 9

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti iz oblasti toplotne energije sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) proizvodnju toplotne energije – Obrazac PO 18;

2) distribuciju toplotne energije – Obrazac PO 19.

Član 10

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti u vezi sa tečnim ili gasovitim gorivima iz biomase sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za:

1) proizvodnju biogoriva – Obrazac PO 20;

2) proizvodnju biotečnosti – Obrazac PO 21;

3) namešavanje biogoriva sa gorivima naftnog porekla – Obrazac PO 22.

Član 11

Odredbe čl. 4-10. ovog pravilnika koje se odnose na zahtev za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti primenjuju se i na zahtev za izmenu licence za obavljanje energetske delatnosti.

Član 12

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za izdavanje licence, koji su propisani Zakonom i ovim pravilnikom, domaće pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi:

1) akt o osnivanju i izvod iz registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, kao i akt o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa, odnosno ugovor o koncesiji;

2) upotrebnu dozvolu, odnosno akt nadležnog organa da nije predviđeno izdavanje upotrebne dozvole;

3) izveštaj nadležnog inspektora iz člana 17. ovog pravilnika;

4) dokaze o ispunjenosti finansijskih uslova za obavljanje energetske delatnosti;

5) potvrdu nadležnog organa da direktor, odnosno članovi organa upravljanja nisu bili pravnosnažno osuđeni za krivična dela u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti;

6) akt nadležnog organa da podnosiocu zahteva nije bila izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili da su prestale pravne posledice izrečene mere;

7) pravni osnov korišćenja energetskog objekta u kojem se obavlja energetska delatnost;

8) akt nadležnog organa da nad podnosiocem zahteva nije pokrenut stečaj ili likvidacija;

9) izjavu podnosioca zahteva overenu od strane nadležnog organa da su ispunjeni uslovi iz člana 25. st. 6. i 7. Zakona.

Član 13

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za izdavanje licence za obavljanje energetske delatnosti snabdevanje na veliko električnom energijom, koji su propisani Zakonom i ovim pravilnikom, strano pravno lice podnosi:

1) akt o registraciji kod nadležnog organa, odnosno o upisu u odgovarajući registar;

2) dokaze o ispunjenosti finansijskih uslova za obavljanje energetske delatnosti;

3) potvrdu nadležnog organa da direktor, odnosno članovi organa upravljanja nisu bili pravnosnažno osuđeni za krivična dela u vezi sa obavljanjem privredne delatnosti;

4) akt nadležnog organa da podnosiocu zahteva nije bila izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili da su prestale pravne posledice izrečene mere;

5) akt nadležnog organa da nad podnosiocem zahteva nije pokrenut stečaj ili likvidacija;

6) licencu za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom iz druge države, odnosno akt nadležnog organa da je učesnik na tržištu električne energije ili berzi električne energije u Evropskoj uniji ili u zemljama potpisnicama Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

Član 14

Dokazi iz člana 12. tačka 4) ovog pravilnika su:

1) akt nadležnog organa o izmirenju poreskih obaveza;

2) program poslovanja ili poslovni plan za godinu u kojoj se podnosi zahtev za izdavanje licence.

Pored dokaza iz stava 1. ovog člana domaće pravno lice, odnosno preduzetnik u zavisnosti od perioda poslovanja podnosi i sledeće dokaze:

1) ako posluje dve ili više godina:

(1) potvrdu poslovnih banaka o ostvarenom prometu i dnevnom prosečnom stanju sredstava na svim tekućim računima podnosioca zahteva za prethodne dve godine,

(2) bilans stanja i bilans uspeha za prethodne dve godine,

(3) standardizovane izveštaje o bonitetu: BON 1 – Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu boniteta, BON 2 – Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja;

2) ako posluje manje od dve godine:

(1) potvrdu poslovnih banaka o ostvarenom prometu i dnevnom prosečnom stanju sredstava na svim tekućim računima podnosioca zahteva od dana otvaranja tekućeg računa do dana podnošenja zahteva,

(2) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno početni bilans stanja, ako energetski subjekt otpočinje sa poslovanjem,

(3) potvrdu poslovne banke ili matičnog preduzeća da podnosiocu zahteva može staviti na raspolaganje neophodna finansijska sredstva ili druga sredstva obezbeđenja prema obimu planirane aktivnosti.

Član 15

Dokazi iz člana 13. tačka 2) ovog pravilnika su:

1) akt nadležnog organa o izmirenju poreskih obaveza;

2) poslovni plan za godinu u kojoj se podnosi zahtev za izdavanje licence.

Pored dokaza iz stava 1. ovog člana strano pravno lice u zavisnosti od perioda poslovanja podnosi i sledeće dokaze:

1) ako posluje dve ili više godina:

(1) potvrdu poslovnih banaka o ostvarenom prometu i dnevnom prosečnom stanju sredstava na svim tekućim računima podnosioca zahteva za prethodne dve godine,

(2) bilans stanja i bilans uspeha za prethodne dve godine;

2) ako posluje manje od dve godine:

(1) potvrdu poslovnih banaka o ostvarenom prometu i dnevnom prosečnom stanju sredstava na svim tekućim računima podnosioca zahteva od dana otvaranja tekućeg računa do dana podnošenja zahteva,

(2) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno početni bilans stanja, ako energetski subjekt otpočinje sa poslovanjem,

(3) potvrdu poslovne banke ili matičnog preduzeća da podnosiocu zahteva može staviti na raspolaganje neophodna finansijska sredstva ili druga sredstva obezbeđenja prema obimu planirane aktivnosti.

Član 16

Dokazi iz čl. 12, 13, 14. i 15. ovog pravilnika, prilažu se u originalu ili overenom prepisu koji ne mogu biti stariji od šest meseci od dana izdavanja do dana podnošenja zahteva za izdavanje, odnosno izmenu licence, osim akta o poveravanju obavljanja energetske delatnosti od opšteg interesa, ugovora o koncesiji, upotrebne dozvole, akta o osnivanju i dokaza o pravnom osnovu za korišćenje energetskog objekta u kojem se obavlja energetska delatnost.

Dokazi koji nisu na srpskom jeziku prilažu se sa prevodom sudskog tumača.

  1. Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora

Član 17

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora u pogledu ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, kao i zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora u pogledu ispunjenosti uslova iz propisa o energetskoj efikasnosti, podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove energetike, nadležnom organu autonomne pokrajine ili drugom nadležnom organu u skladu sa zakonom.

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora u pogledu stručnog kadra iz člana 3. ovog pravilnika podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove energetike ili nadležnom organu autonomne pokrajine u skladu sa Zakonom.

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora za delatnosti za koje su propisani posebni tehnički uslovi koji se odnose na promet roba i usluga, podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove trgovine – tržišnoj inspekciji.

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora u pogledu ispunjenosti uslova iz propisa o zaštiti od požara i eksplozija, kao i zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora u pogledu ispunjenosti uslova iz propisa o zaštiti životne sredine podnosi se ministarstvu nadležnom za te oblasti.

Član 18

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora iz člana 17. ovog pravilnika, sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) energetskoj delatnosti;

3) nazivu, vrsti i lokaciji energetskog objekta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1) akt o osnivanju i izvod iz registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, kao i akt o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa, odnosno ugovor o koncesiji;

2) kopija upotrebne dozvole, odnosno akta nadležnog organa da nije predviđeno izdavanje upotrebne dozvole;

3) spisak energetskih objekata sa tehničkim karakteristikama, u zavisnosti od vrste objekta;

4) spisak opreme pod pritiskom;

5) izveštaj o izvršenim revizijama i remontima sa rokovima za otklanjanje utvrđenih neispravnosti određenim na osnovu tehničkog stanja objekta i vremena potrebnog za dovođenje objekta u ispravno stanje, potpisan od strane podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica u pravnom licu;

6) kopije evidencionih i revizionih listova opreme pod pritiskom, odnosno kopije zapisnika o ispitivanju na čvrstoću i nepropusnost gasovoda, naftovoda i produktovoda;

7) izjava, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispravnosti i istinitosti podataka navedenih u zahtevu za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora i dokazima koji se podnose uz zahtev za izdavanje izveštaja.

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnih inspektora iz člana 17. ovog pravilnika, pored podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju poslovi trgovine, zaštita životne sredine i zaštita od požara i eksplozija.

Zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora iz člana 17. stav 2. ovog pravilnika sadrži spisak zaposlenih lica kojima dokazuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnog kadra, kao i podatke o podnosiocu zahteva i energetskoj delatnosti.

Uz zahtev za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora iz stava 4. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) kopija potvrde, odnosno uverenja o položenom stručnom ispitu;

2) kopija obrasca M-3A Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje;

3) kopija ugovora o radu.

  1. Registar

Član 19

Registar izdatih i oduzetih licenci se vodi kao javna knjiga u obliku registarske knjige (štampana forma) i kao jedinstvena baza podataka (elektronska forma).

Registar izdatih i oduzetih licenci je dostupan na internet stranici Agencije, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, a uvid u registar se može obaviti u službenim prostorijama Agencije, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda.

III SERTIFIKACIJA

  1. Postupak sertifikacije

Član 20

Postupak sertifikacije operatora prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa pokreće se i sprovodi u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Postupak sertifikacije operatora prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora transportnog sistema prirodnog gasa u vezi sa trećim zemljama pokreće se i sprovodi u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

  1. Sadržaj zahteva za sertifikaciju

Član 21

Zahtev za sertifikaciju sadrži podatke o podnosiocu zahteva i izjavu o ispravnosti i istinitosti podataka navedenih u zahtevu iz obrasca OS1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke navedene u posebnim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to za sertifikaciju:

1) operatora prenosnog sistema električne energije – Obrazac OS 2;

2) operatora transportnog sistema – Obrazac OS 3.1;

3) nezavisnog operatora sistema – Obrazac OS 3.2;

4) nezavisnog operatora transporta – Obrazac OS 3.3.

Član 22

Uz zahtev iz člana 21. ovog pravilnika podnosi se:

1) akt o osnivanju ili statut i izvod iz registra u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, kao i akt o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa;

2) godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora;

3) dokaze o vlasničkim i drugim pravima na mreži;

4) spisak licenci, dozvola i/ili drugih ovlašćenja koje je pravno lice koje se sertifikuje dobilo za obavljanje energetske delatnosti u Republici Srbiji i/ili drugim zemljama;

5) spisak suvlasnika/akcionara, a u kome treba da bude jasno naznačeno koliko akcija i glasova ima svaki od suvlasnika/akcionara;

6) spisak suvlasnika/akcionara iz trećih zemalja, ukoliko ih ima, a u kome treba da bude jasno naznačeno koliko akcija i glasova ima svaki suvlasnik/akcionar;

7) spisak pravnih lica koja su pod neposrednom ili posrednom kontrolom pravnog lica koje se sertifikuje sa jasnim navođenjem načina kontrole i prava pravnog lica koje se sertifikuje koja proizilaze iz te kontrole;

8) spisak drugih energetskih subjekata povezanih sa pravnim licem koje se sertifikuje sa jasnim navođenjem vrste odnosa i nivoom saradnje;

9) spisak licenci, dozvola i/ili drugih ovlašćenja koje imaju lica iz tač. 5) i 6) ovog stava za obavljanje energetske delatnosti u Republici Srbiji i/ili drugim zemljama;

10) kopije akata kojima se uređuje organizacija rada organa upravljanja pravnog lica koje se sertifikuje;

11) spisak članova organa upravljanja lica iz tač. 5) i 6) ovog stava;

12) odluku o izboru članova organa upravljanja pravnog lica koje se sertifikuje;

13) odluku organa upravljanja o izboru direktora pravnog lica koje se sertifikuje;

14) izjava o direktoru i drugim licima ovlašćenim za zastupanje koja sadrži:

(1) nadležnosti i funkcije,

(2) opise njihovih radnih mesta,

(3) izjavu da ta lica ne učestvuju u obavljanju energetskih delatnosti proizvodnja i/ili snabdevanje električnom energijom i/ili prirodnim gasom;

15) akt i procedure kojima se sprečava otkrivanje poverljivih ili drugih komercijalno osetljivih informacija energetskim subjektima koji se bave proizvodnjom i/ili snabdevanjem električnom energijom i/ili prirodnim gasom;

16) izjava o zaposlenima koji su prešli u pravno lice koje se sertifikuje, a obavljali su poslove rukovođenja ili su bili članovi organa upravljanja u preduzećima koja obavljaju delatnost proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom ili prirodnim gasom, u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za sertifikaciju;

17) izjava o predstavnicima javne vlasti koji imaju direktnu ili indirektnu kontrolu ili pravo udela kod podnosioca zahteva za sertifikaciju;

18) izjava o načinu ispunjavanja odredbe o nezavisnosti u slučajevima u kojima isti predstavnik javne vlasti direktno ili indirektno sprovodi kontrolu nad energetskim subjektima koji obavljaju energetske delatnosti proizvodnje ili snabdevanja električnom energijom ili prirodnim gasom, i istovremeno direktno ili indirektno sprovodi kontrolu ili ima bilo koje drugo ovlašćenje nad operatorom prenosnog odnosno transportnog sistema ili prenosnim odnosno transportnim sistemom.

Član 23

Zahtev iz člana 21. ovog pravilnika, kao i dokazi iz člana 22. ovog pravilnika podnose se na srpskom jeziku sa prevodom sudskog tumača na engleski jezik.

U postupku sertifikacije Agencija, odnosno nadležno telo saglasno obavezama koje proizlaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora može zatražiti od pravnog lica koje se sertifikuje i/ili bilo kog pravnog lica povezanog s njim dodatna dokumenta, podatke i/ili informacije važne za sertifikaciju operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema.

Pravno lice u postupku sertifikacije, dužno je da, bez odlaganja, obavesti Agenciju o svim promenama u odnosu na dostavljene dokaze iz člana 22. ovog pravilnika.

  1. Sadržaj odluke o sertifikaciji

Član 24

Agencija donosi odluku o sertifikaciji, u skladu sa Zakonom koja sadrži: naziv, sedište i adresu pravnog lica koje se sertifikuje, model organizovanja operatora sistema, broj i datum izdavanja mišljenja nadležnog tela saglasno obavezama koje proizlaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora i obrazloženje koje sadrži utvrđeno činjenično stanje u pogledu ispunjenosti uslova u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu i oduzimanje licence za obavljanje energetskih delatnosti i o načinu vođenja registra izdatih i oduzetih licenci („Službeni glasnik RS“, broj 31/13).

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.