• Среда, June 12, 2024
 • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

PRAVILNIK O ENERGETSKOJ DOZVOLI

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za izdavanje energetske dozvole, sadržaj zahteva za izdavanje energetske dozvole u zavisnosti od vrste i namene energetskog objekta, način izdavanja energetske dozvole i sadržaj registra izdatih energetskih dozvola i registra energetskih dozvola koje su prestale da važe.

Član 2

Uslovi za izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više, objekata za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski resurs koriste vodu i objekata za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama – toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MW i više, su:

1) u pogledu pouzdanog i sigurnog rada energetskog sistema – da se tehničko-tehnološkim rešenjima za projektovanje, izgradnju i korišćenje energetskog objekta obezbeđuje primena tehničkih propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere za bezbednost objekata, postrojenja i opreme;

2) u pogledu uslova za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta – da planskim dokumentima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata ne postoji ograničenje izgradnje energetskog objekta na određenoj lokaciji, odnosno u situaciji kada ne postoji odgovarajući planski dokument, da se na toj lokaciji mogu obezbediti uslovi u pogledu korišćenja zemljišta, voda i drugih resursa neophodnih za rad energetskog objekta;

3) u pogledu mogućnosti priključenja objekta na sistem – da je predviđen način obezbeđivanja uslova za priključenje tih objekata na postojeći energetski sistem;

4) u pogledu energetske efikasnosti – da se predviđaju savremena tehničko-tehnološka rešenja kojima se obezbeđuje energetska efikasnost jednaka ili veća od propisanih minimalnih zahteva energetske efikasnosti objekata čija se gradnja planira;

5) u pogledu uslova korišćenja primarnih izvora energije:

(1) da su analizirani uslovi i način korišćenja primarnih izvora energije, po vrstama i obimu korišćenja i

(2) da se obezbeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa;

6) u pogledu zaštite na radu i bezbednosti ljudi i imovine:

(1) da je izvršena globalna procena mogućeg uticaja energetskog objekta na zdravlje ljudi sa stanovišta štetnosti gasova i drugih materija koje su prateća pojava u fazi eksploatacije energetskog objekta i da se predviđenim tehničko-tehnološkim rešenjima sprečava štetan uticaj objekata na zdravlje ljudi i

(2) da su predviđene protivpožarne mere, mere zaštite od eksplozija, havarija i sličnih akcidenata kojima se obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine;

7) u pogledu zaštite životne sredine – da su sagledane moguće posledice štetnog uticaja izgradnje tog objekta na zemljište, vode, vazduh i druge prirodne vrednosti;

8) u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti podnosioca zahteva da realizuje izgradnju energetskog objekta:

(1) da položi novčani depozit na namenski podračun budžeta Republike Srbije u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, u visini od 0,5% od dinarske vrednosti investicije bez obračunatog poreza na dodatu vrednost ili

(2) da je prethodno uložio sredstva za izgradnju energetskog objekta najmanje u visini novčanog depozita iz podtačke (1) ove tačke;

9) u pogledu doprinosa kapaciteta za proizvodnju električne energije u ostvarivanju ukupnog udela energije iz obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za korišćenje obnovljivih izvora:

(1) za energetski objekat koji koristi obnovljive izvore energije – da uveća udeo tih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije ili

(2) za drugi energetski objekat – da omogući stabilan rad elektroenergetskog sistema u cilju priključenja većeg broja energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije;

10) u pogledu doprinosa kapaciteta za proizvodnju električne energije smanjenju emisija – da izgradnja energetskog objekta za proizvodnju električne energije doprinosi smanjenju emisija.

Depozit iz stava 1. tačka 8) podtačka (1) ovog člana vraća se po dobijanju građevinske dozvole ili po ukidanju energetske dozvole u skladu sa članom 35. stav 11. Zakona o energetici.

Uslov iz stava 1. tačka 8) ovog člana ne primenjuje se na javno preduzeće, odnosno njegovo zavisno privredno društvo.

Član 3

Uslovi za izdavanje energetske dozvole za ostale energetske objekte su:

1) u pogledu pouzdanog i sigurnog rada energetskog sistema – da se tehničko-tehnološkim rešenjima za projektovanje, izgradnju i korišćenje energetskog objekta obezbeđuje primena tehničkih propisa kojima su utvrđeni uslovi i mere za bezbednost objekata, postrojenja i opreme;

2) u pogledu uslova za određivanje lokacije i korišćenja zemljišta – da planskim dokumentima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata ne postoji ograničenje izgradnje energetskog objekta na određenoj lokaciji, odnosno u situaciji kada ne postoji odgovarajući planski dokument, da se na toj lokaciji mogu obezbediti uslovi u pogledu korišćenja zemljišta, voda i drugih resursa neophodnih za rad energetskog objekta, osim ako je izgradnja energetskog objekta predviđena potvrđenim međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija;

3) u pogledu mogućnosti priključenja objekta na sistem – da je predviđen način obezbeđivanja uslova za priključenje tih objekata na postojeći energetski sistem;

4) u pogledu energetske efikasnosti – da se predviđaju savremena tehničko-tehnološka rešenja kojima se obezbeđuje energetska efikasnost jednaka ili veća od propisanih minimalnih zahteva energetske efikasnosti objekata čija se gradnja planira;

5) u pogledu zaštite na radu i bezbednosti ljudi i imovine – da su predviđene protivpožarne mere, mere zaštite od eksplozija, havarija i sličnih akcidenata kojima se obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine;

6) u pogledu zaštite životne sredine – da su sagledane moguće posledice štetnog uticaja izgradnje tog objekta na zemljište, vode, vazduh i druge prirodne vrednosti;

7) u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti podnosioca zahteva da realizuje izgradnju energetskog objekta:

(1) da položi novčani depozit na namenski podračun budžeta Republike Srbije ili budžeta jedinice lokalne samouprave za objekte iz člana 32. stav 2. Zakona o energetici, u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, u visini od 0,5 % od dinarske vrednosti investicije bez obračunatog poreza na dodatu vrednost ili

(2) da je prethodno uložio sredstva za izgradnju energetskog objekta najmanje u visini novčanog depozita iz podtačke (1) ove tačke;

8) u pogledu doprinosa kapaciteta za transport ili skladištenje prirodnog gasa povećanju sigurnosti snabdevanja – da izgradnja energetskog objekta za transport i skladištenje prirodnog gasa doprinosi povećanju sigurnosti snabdevanja.

Depozit iz stava 1. tačka 7) podtačka (1) ovog člana vraća se po dobijanju građevinske dozvole ili po ukidanju energetske dozvole u skladu sa članom 35. stav 11. Zakona o energetici.

Uslov iz stava 1. tačka 7) ovog člana ne primenjuje se na javno preduzeće, odnosno njegovo zavisno privredno društvo.

Član 4

U zavisnosti od vrste i namene energetskog objekta za koji se pribavlja energetska dozvola, zahtevi za izdavanje energetske dozvole odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, i to:

1) Obrazac O-1 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više, objekta za proizvodnju električne energije snage do 1 MW koji kao primarni energetski resurs koriste vodu i objekta za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama – toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MW i više;

2) Obrazac O-2 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju direktnog dalekovoda i za izgradnju direktnog gasovoda;

3) Obrazac O-3 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju derivata nafte;

4) Obrazac O-4 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport nafte (naftovod) i derivata nafte (produktovod);

5) Obrazac O-5 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju objekta za skladištenje nafte, derivata nafte, biogoriva, komprimovanog prirodnog gasa i utečnjenog prirodnog gasa ukupnog rezervoarskog prostora većeg od 10 m3;

6) Obrazac O-6 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za transport prirodnog gasa i objekta za distribuciju prirodnog gasa;

7) Obrazac O-7 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za skladištenje prirodnog gasa;

8) Obrazac O-8 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više;

9) Obrazac O-9 – Zahtev za izdavanje – produženje roka važenja energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje.

Član 5

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje energetske dozvole, podnose se:

1) za pravno lice, odnosno preduzetnika: izvod o registrovanim podacima (poslovno ime, pravna forma, sedište, delatnost, poreski identifikacioni broj, matični broj);

2) za fizičko lice: fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

3) informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

4) overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, ako tehnička dokumentacija iz stava 2. ovog člana ne podleže reviziji u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;

5) potvrda o uplati depozita iz člana 2. stav 1. tačka 8) podtačka (1) i člana 3. stav 1. tačka 7) podtačka (1) ovog pravilnika ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta iz člana 2. stav 1. tačka 8) podtačka (2) i člana 3. stav 1. tačka 7) podtačka (2) ovog pravilnika;

6) mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

7) za objekte za proizvodnju električne energije koji kao primarni energetski resurs koriste vodu – vodne uslove u smislu zakona kojima se uređuju vode.

Uz informaciju o lokaciji ili lokacijske uslove iz stava 1. tačka 3) ovog člana, podnosi se prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom ili studija opravdanosti sa idejnim projektom u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata i izveštaj revizione komisije, ako generalni projekat, odnosno idejni projekat podleže reviziji u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata.

Pored dokaza iz stava 1. ovog člana, na dokazivanje ispunjenosti uslova iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 6

Po prijemu zahteva za izdavanje energetske dozvole proverava se da li je zahtev uredan i podnet na odgovarajućem obrascu iz člana 4. ovog pravilnika, kao i da li su uz zahtev podneti svi dokazi iz člana 5. ovog pravilnika.

Ukoliko je podnet zahtev za izdavanje nove energetske dozvole, a prethodno nije iskorišćena mogućnost produženja roka važenja izdate energetske dozvole u smislu člana 35. stav 10. Zakona o energetici, taj zahtev se zaključkom odbacuje.

U slučaju da je zahtev za izdavanje energetske dozvole nerazumljiv ili nepotpun postupa se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Član 7

Energetska dozvola izdaje se rešenjem, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje energetske dozvole, koje naročito sadrži:

1) naziv, odnosno ime podnosioca zahteva (poslovno ime, pravna forma, sedište, poreski identifikacioni broj, matični broj);

2) ime i prezime fizičkog lica, adresa prebivališta;

3) tehničke podatke o energetskom objektu;

4) podatke o lokaciji, odnosno području na kojem će se graditi energetski objekat;

5) obaveštenje da je podnosilac zahteva dužan da osam dana pre početka građenja objekta obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike o početku izvođenja radova.

Član 8

Registar izdatih energetskih dozvola i registar energetskih dozvola koje su prestale da važe sadrži naročito:

1) broj i datum rešenja o izdavanju energetske dozvole;

2) podatke o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola;

3) podatke o vrsti energetskog objekta;

4) osnovne tehničke i druge podatke o energetskom objektu;

5) podatke o lokaciji energetskog objekta;

6) podatke o investicionoj vrednosti energetskog objekta;

7) rok važenja izdate, odnosno produžene energetske dozvole.

Registri iz stava 1. ovog člana se objavljuju na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove energetike i ažuriraju se na svaka tri meseca.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske dozvole, kao i o uslovima za davanje saglasnosti za energetske objekte za koje se ne izdaje energetska dozvola („Službeni glasnik RS“, broj 60/13).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac: O-1

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE SNAGE 1 MW I VIŠE, OBJEKTA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE SNAGE DO 1 MW KOJI KAO PRIMARNI ENERGETSKI RESURS KORISTE VODU I OBJEKTA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE U TERMOELEKTRANAMA – TOPLANAMA ELEKTRIČNE SNAGE 1 MW I VIŠE I UKUPNE TOPLOTNE SNAGE 1 MW I VIŠE

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

__________________________________________________________________________

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ________________________________ faks: __________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije)

2.2.1. Opština __________________________________________________________________________

2.2.2. Prostorne koordinate proizvodnog objekta (po državnom koordinatnom sistemu)

X: __________________________________________________________________________

Y: __________________________________________________________________________

2.2.3. Hidroelektrane

2.2.3.1 Naziv reke __________________________________________________________________________

2.2.3.2 Kota gornje vode (m.n.m) __________________________________________________________________________

2.2.3.3. Kota donje vode (m.n.m) __________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1. vrsta energetskog objekta __________________________________________________________________________

2.3.2. maksimalna snaga na pragu elektrane (MW) __________________________________________________________________________

2.3.3. instalisana snaga elektrane (MVA) __________________________________________________________________________

2.3.4. instalisana snaga solarne elektrane (MWp) __________________________________________________________________________

2.3.5. ukupna toplotna snaga na pragu (u slučaju kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije) (MW) __________________________________________________________________________

2.3.6. broj i snaga proizvodnih jedinica __________________________________________________________________________

2.3.7. naponski nivo mreže na koju bi objekat bio priključen

__________________________________________________________________________

2.4. Gorivo

2.4.1. osnovno gorivo __________________________________________________________________________

2.4.2. rezervno gorivo __________________________________________________________________________

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– vodni uslovi;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-2

ZAHTEV

ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU DIREKTNOG DALEKOVODA I ZA IZGRADNJU DIREKTNOG GASOVODA

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

__________________________________________________________________________

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: _________________________________ faks: _________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom): __________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 skica lokacije energetskog objekta (1:5000):

2.3.2 osnovni tehnički podaci:

2.3.3 osnovne tehnološke karakteristike:

2.3.4 način i količina nabavke električne energije, odnosno prirodnog gasa:

2.3.5 godišnje količine električne energije čiji se prenos vrši direktnim dalekovodom, odnosno godišnje količine prirodnog gasa čiji se transport vrši direktnim gasovodom:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-3

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU DERIVATA NAFTE

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ____________________________________ faks: ______________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 skica lokacije energetskog objekta (1:5000);

2.3.2 osnovni tehnički podaci;

2.3.3 osnovne tehnološke karakteristike;

2.3.4 način i količina nabavke sirove nafte:

2.3.5 vrste naftnih proizvoda i godišnje količine;

2.3.6 godišnji kapacitet prerade sirove nafte;

2.3.7 skladišne mogućnosti sirove nafte i naftnih proizvoda.

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-4

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT NAFTE (NAFTOVOD) I DERIVATA NAFTE (PRODUKTOVOD)

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: _________________________________ faks: _________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 vrsta objekta;

2.3.2 dimenzije naftovoda, odnosno produktovoda:

2.3.3 nazivni, minimalni i maksimalni pritisak;

2.3.4 podaci o značajnijim postrojenjima na naftovodu, odnosno produktovodu (pumpne stanice, MRS, telemetrijski sistem osmatranja……):

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-5

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA, KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA I UTEČNJENOG PRIRODNOG GASA UKUPNOG REZERVOARSKOG PROSTORA VEĆEG OD 10 M³

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: __________________________________ faks: ________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 skica lokacije energetskog objekta (1:5000);

2.3.2 osnovni tehnički podaci;

2.3.2 skladišta (vrsta skladišta: nadzemni/ukopani rezervoari);

2.3.3 broj i zapremina rezervoara;

2.3.4 mogućnosti pretovarnih postrojenja;

2.3.5 transport nafte i naftnih proizvoda: (kopneni transport, brodski transport, produktovodi/naftovodi).

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-6

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA I OBJEKTA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ___________________________________ faks: _______________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 vrsta gasovoda (transportni/distributivni);

2.3.2 dimenzije gasovoda;

2.3.3 nazivni, minimalni i maksimalni pritisak;

2.3.4 podaci o značajnijim postrojenjima na gasovodu (kompresorske podstanice, GMRS, MRS, drugo).

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-7

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ___________________________________ faks: _______________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 vrsta skladišta za prirodni gas (geološke karakteristike i procenjena zapremina);

2.3.2 ukupna količina prirodnog gasa, koji se smešta u skladište;

2.3.3 osnovni gas;

2.3.4 minimalna mogućnost isporuke prirodnog gasa.

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-8

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE SNAGE 1 MW I VIŠE

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ___________________________________ faks: _______________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 vrsta i tip energetskog objekta;

2.3.2 ukupna toplotna snaga na pragu;

2.3.3 broj i snaga proizvodnih jedinica;

2.3.4 planirana energetska efikasnost.

2.4. Učešće energetskog objekta kod sistemskih usluga potrebnih mreži daljinskog grejanja, ako podnosilac zahteva za izdavanje energetske dozvole predlaže eventualne mogućnosti učešća pri sistemskim uslugama);

2.5. Osnovno i rezervno gorivo:

2.5.1 osnovno gorivo;

2.5.2 rezervno gorivo:

2.5.2.1 maksimalni godišnji udeo rezervnog goriva;

2.5.2.2 minimalne zalihe osnovnog i rezervnog goriva.

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datum M.P. Potpis podnosioca zahteva

Obrazac: O-9

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE – PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU ENERGETSKOG OBJEKTA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA KAPACITETA PREKO 10 T GODIŠNJE

 1. Opšti podaci o podnosiocu:

1.1. Poslovno ime podnosioca zahteva ili ime i prezime za fizičko lice

1.2. Sedište/Adresa

Ulica ______________________________________________________ broj ___________

Mesto __________________________________________________________________________

Poštanski broj __________________________________________________________________________

Država __________________________________________________________________________

1.3. Matični broj: __________________________________________________________________________

1.4. Poreski identifikacioni broj:

__________________________________________________________________________

1.5. Pravna forma: __________________________________________________________________________

1.6. Podaci o zastupanju:

Ime, prezime, adresa i funkcija zastupnika:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.7. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: __________________________________________________________________________

Funkcija: __________________________________________________________________________

tel: ____________________________________ faks: ______________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

 1. Osnovni podaci o objektu:

2.1. Naziv objekta: __________________________________________________________________________

2.2. Lokacija objekta (odgovarajući podaci za identifikaciju lokacije, podaci o vlasništvu zemljišta, druge relacije podnosioca u vezi sa predloženom lokacijom):

__________________________________________________________________________

2.3. Tehnički podaci o energetskom objektu:

2.3.1 skica lokacije energetskog objekta (1:5000);

2.3.2 osnovni tehnički podaci;

2.3.3 osnovne tehnološke karakteristike;

2.3.4 način i količina nabavke biomase;

2.3.5 vrsta proizvedenog biogoriva i godišnje količine;

2.3.6 godišnji kapacitet prerade biomase;

2.3.7 skladišne mogućnosti biomase i proizvedenog biogoriva.

 1. Vrednost investicije:

3.1. Izraženo u EUR __________________________________________________________________________

3.2. Izraženo u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva __________________________________________________________________________

 1. Ekonomsko-finansijska sposobnost za realizaciju izgradnje energetskog objekta (izabrati zaokruživanjem jednu od dve ponuđene opcije):

– novčani depozit

– prethodno uložena sredstva za izgradnju energetskog objekta.

 1. Predviđeni radni vek objekta __________________________________________________________________________
 2. Prilozi uz zahtev (zaokružiti ili podvući priloženo)

– izvod o registrovanim podacima;

– fotokopija lične karte, uverenje o državljanstvu i fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

– informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi;

– overena izjava odgovornog projektanta o primeni tehničkih propisa;

– potvrda o uplati depozita ili overen dokument kojim se dokazuje ulaganje sredstava u izgradnju energetskog objekta;

– mišljenje operatora sistema o uslovima i mogućnostima priključenja energetskog objekta na energetski sistem;

– prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom;

– studija opravdanosti sa idejnim projektom;

– izveštaj revizione komisije;

– dokaz o pribavljenoj dokumentaciji potrebnoj za izgradnju energetskog objekta, odnosno da je pokrenuo odgovarajući postupak pred nadležnim organima za pribavljanje dokumentacije;

– dokaz da je preduzeo sve mere pred nadležnim organima u skladu sa zakonom u cilju pribavljanja dokumentacije.

Mesto i datumM.P.Potpis podnosioca zahteva