• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 25°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI


I NAČIN ODREĐIVANJA

1. Naknada koju energetski subjekti plaćaju za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti, određuje se na osnovu kriterijuma i merila, a obračunava u skladu sa elementima koji su u njima utvrđeni.

2. Kriterijumi za određivanje visine naknade za obavljanje energetskih delatnosti (u daljem tekstu: licencirane delatnosti) su:

a) vrsta i obim regulatornih poslova Agencije za energetiku Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Agencija),

b) uslovi poslovanja energetskog subjekta,

v) tehničke karakteristike energetskih objekata, odnosno kapaciteta ili specifičnosti uslova obavljanja pojedinih vrsta licenciranih delatnosti.

3. Za kriterijume iz tačke 2, utvrđuju se merila za određivanje visine naknade za licencirane delatnosti, jedinstveno za sve ili samo za pojedine licencirane delatnosti, u zavisnosti od položaja energetskog subjekta na tržištu i uslova obavljanja tih delatnosti, kao i u zavisnosti od kapaciteta energetskih objekata u kojima se te delatnosti obavljaju.

Merila se izražavaju u koeficijentima, pri čemu se naknada za licencu utvrđuje prema zbiru koeficijenata po svim kriterijumima i merilima utvrđenim prilikom izdavanja licence. Zbir koeficijenata se može menjati u periodu važenja licence samo u slučaju promene uslova obavljanja licenciranih delatnosti koji su bili od bitnog uticaja na utvrđivanje koeficijenata u vreme izdavanja licence.

4. Vrednost koeficijenta utvrđuje Upravni odbor Agencije na početku svake godine za tu godinu i objavljuje u „Službenom listu Grada Novog Sada“.

II KRITERIJUMI I MERILA

a) Vrsta i obim regulatornih poslova Agencije

Kriterijum u pogledu vrste i obima regulatornih poslova Agencije obuhvata poslove Agencije na usmeravanju razvoja tržišta energije i poslova na izvršavanju obaveza koje, saglasno Zakonu o energetici i Odluci o osnivanju Agencije („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 43/05), Agencija obavlja u vezi sa praćenjem rada i postupanja energetskih subjekata koji obavljaju pojedine licencirane delatnosti.

Merilo za vrednovanje kriterijuma iz stava 1. je standardni obim poslova koje Agencija obavlja u pogledu:

1) prikupljanja i obrade podataka o energetskim subjektima u vezi sa obavljanjem licencirane delatnosti,

2) praćenja postupanja energetskih subjekata u vezi sa načinom obrazovanja cena proizvoda i usluga,

3) usklađivanja aktivnosti na obezbeđivanju redovnog snabdevanja kupaca energijom i njihove zaštite i ravnopravnog položaja,

4) obezbeđivanja kontinuiranog praćenja primene propisa i pravila za rad energetskih sistema i tehničkih propisa kojima se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje i siguran i bezbedan rad energetskih objekata, od strane energetskih subjekata,

5) izvršavanja drugih zakonom i odlukom propisanih obaveza na usmeravanju razvoja i unapređivanju tržišta toplotne energije.

Visina naknade po ovom kriterijumu određuje se u istoj vrednosti za sve licencirane delatnosti primenom koeficijenta 2,5.

b) Uslovi poslovanja energetskog subjekta

Kriterijum u pogledu uslova poslovanja energetskog subjekta obuhvata položaj energetskog subjekta na tržištu, odnosno njegov položaj u obavljanju licencirane delatnosti.

Merilo za vrednovanje kriterijuma iz stava 1. utvrđuje se u zavisnosti od toga da li subjekt koji obavlja licenciranu delatnost posluje po regulisanim cenama ili cenama koje se slobodno formiraju na tržištu energije (tržišni uslovi poslovanja).

Visina naknade po ovom kriterijumu kada subjekt koji obavlja licenciranu delatnost posluje po regulisanim cenama određuje se primenom koeficijenta 1, a kada subjekt koji obavlja licenciranu delatnost posluje po cenama koje se slobodno formiraju na tržištu energije primenom koeficijenta 2.

v) Tehničke karakteristike energetskih objekata, odnosno kapaciteta ili specifičnosti uslova obavljanja pojedinih vrsta licenciranih delatnosti

Kriterijum u pogledu tehničkih karakteristika energetskih objekata, odnosno kapaciteta objekata, utvrđuju se u zavisnosti od energetskih uslova proizvodnje, odnosno pružanja usluga i namene energetskih objekata. Za licencirane delatnosti za koje nisu od značaja tehničke karakteristike energetskih objekata, odnosno kapaciteta u kojima se ta delatnost obavlja, primenjuje se kriterijum specifičnosti uslova obavljanja licenciranih delatnosti.

Merilo za vrednovanje ovog kriterijuma je instalisana snaga objekata za proizvodnju, odnosno uslovi pod kojima se obavlja delatnost za čije obavljanje nisu od značaja tehničke karakteristike energetskih objekata, odnosno kapaciteta.

Visina naknade po ovom kriterijumu određuje se:

1. Za energetsku delatnost proizvodnje toplotne energije proporcionalno ukupnoj instalisanoj snazi energetskih objekata prema formuli:

KP = 0,05P – 0,05

pri čemu je:
KP – koeficijent,
P – ukupna instalisana snaga energetskih objekata [MW];

2. Za energetske delatnosti distribucije toplotne energije i snabdevanja toplotnom energijom proporcionalno distribuiranoj količini toplotne energije za krajnje kupce prema formuli:

KQ = 0,05Q

pri čemu je:
KQ – koeficijent,
Q – distribuirana količina toplotne energije za krajnje kupce [GWh].

III NAČIN OBRAČUNA

1. Visina naknade koju energetski subjekt plaća za vreme važenja licence, određuje se istovremeno sa izdavanjem licence i obračunava za prvu godinu njenog važenja, a za naredne godine obračunava se prema vrednosti koeficijenta iz tačke 4. ovih kriterijuma i merila, utvrđenoj za godinu za koju se plaća naknada. U slučaju da u toku godine energetski subjekt prijavi promenu uslova obavljanja delatnosti koji su od bitnog uticaja na određivanje koeficijenata za obračun visine naknade, Agencija može izvršiti korekciju koeficijenata i na osnovu toga utvrditi visinu naknade koja će se plaćati u narednom periodu važenja licence.

2. Visina naknade koja se plaća za izdavanje licence ne može se menjati u toku godine za koju je obračunata, osim u slučaju iz tačke 1. ovog poglavlja.

3. Ovi kriterijumi i merila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Novog Sada“, a objaviće se po dobijanju saglasnosti Skupštine Grada Novog Sada.