• Sreda, Mart 22, 2023
  • Novi Sad, 9°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

ODLUKA O PRODAJNOJ CENI PROIZVODNJE I ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GREJANJE PROSTORIJA I PRODAJNE CENE ZA UTROŠENU TOPLOTNU ENERGIJU ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se prodajne cene proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode.

POTROŠAČI

Jedinica mere

Prodajne cene toplotne energije

1

2

3

STAMBENI POTROŠAČI - GREJANJE

 

 

- za utrošenu energiju

din./kWh

5,27

- za instalisanu snagu

din./kW

233,85

ILI

 

 

- ukupno po m2

din./m2

91,37

POSLOVNI POTROŠAČI - GREJANJE

 

 

- za utrošenu energiju

din./kWh

5,27

- za instalisanu snagu

din./kW

233,85

TOPLA POTROŠNA VODA

din./m3

214,83

Cene su iskazane bez poreza na dodatu vrednost.

Član 2

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotu za pripremu tople potrošne vode ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 4/19).

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.