• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Tarifnim sistemom za obračun isporučene toplotne energije tarifnim kupcima (u daljem tekstu: Tarifni sistem) utvrđuju se:

1) tarifne grupe, tarifni elementi i tarifni stavovi,

2) metodologija za formiranje cena toplotne energije po tarifnim stavovima,

3) način obračuna troškova za isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima i

4) postupak promene cena toplotne energije.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom tarifnom sistemu imaju sledeće značenje:

1) tarifne grupe su grupe tarifnih kupaca toplotne energije sličnih karakteristika potrošnje,

2) tarifni elementi su obračunske veličine tarifnog sistema na koje se raspoređuju opravdani troškovi poslovanja javno komunalnog preduzeća koje je Grad Novi Sad osnovao za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje toplotne energije, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (u daljem tekstu: Preduzeće), i

3) tarifni stavovi su cene toplotne energije na osnovu kojih se vrši obračun preuzete toplotne energije i priključne snage za obračunski period za svaku grupu tarifnih kupaca.

Ostali pojmovi upotrebljeni u ovom tarifnom sistemu imaju isto značenje kao u Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12), Zakonu o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS“, broj 25/13) i Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada.

II TARIFNE GRUPE, TARIFNI ELEMENTI I TARIFNI STAVOVI

Član 3

Tarifni kupci se prema nameni korišćenja prostora u objektu razvrstavaju u dve tarifne grupe:

1) kupci u stambenim objektima, i

2) kupci u poslovnim objektima.

Član 4

Tarifni elementi za koje se utvrđuju tarifni stavovi su:

1) priključna snaga, i

2) količina isporučene toplotne energije.

Član 5

Priključna snaga u stambenim objektima ili stambenim delovima stambeno-poslovnih objekata je snaga projektovana glavnim projektom kućnih instalacija i kućne podstanice [kW].

Priključna snaga u poslovnim objektima ili poslovnim delovima stambeno-poslovnih objekata je snaga ugovorena ugovorom o prodaji toplotne energije [kW].

Član 6

Količina isporučene toplotne energije za grejanje i za pripremu tople potrošne vode se utvrđuje neposredno na osnovu očitavanja sa merila toplote [kWh].

Pri obračunu isporučene toplotne energije iz stava 1. ovog člana, vrednosti iskazane u [kWh] zaokružuju se na ceo broj.

Član 7

Tarifni stavovi su:

1) cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima u [din/kW],

2) cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima u [din/kW],

3) cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima u [din/kWh],

4) cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima u [din/kWh], i

5) cena za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode u [din/kWh], odnosno u [din/m3].

III METODOLOGIJA ZA FORMIRANJE CENA TOPLOTNE ENERGIJE
PO TARIFNIM STAVOVIMA

Član 8

1) Cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima (cs1)

izračunava se po formuli:

Cs1 = Tf
12  (n1  QinsP + QinsS)

pri čemu je:

Cs1 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima,

Tf [din] fiksni deo troškova prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća,

n1 odnos između cene za priključnu snagu za kupce u poslovnim objektima i cene za priključnu snagu za kupce u stambenim objektima,

QinsP [kW] priključna snaga za kupce u poslovnim objektima prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća,

QinsS [kW] priključna snaga za kupce u stambenim objektima prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća.

2) Cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima (Cs2)

izračunava se po formuli:

Cs2 = n1  Tf
12  (n1  QinsP + QinsS)

pri čemu je:

cs2 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

Ostale oznake imaju isto značenje kao u tački 1) ovog člana.

Član 9

3) Cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima (cq1)

izračunava se po formuli:

cq1 = Tv ( 1 ETPV )
Euk
EukP + n2  EukS

pri čemu je:

cq1 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima,

Tv [din] varijabilni deo troškova prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća,

ETPV [kWh] količina isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća,

Euk [kWh] ukupna količina isporučene toplotne energije kupcima prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća, koja obuhvata količinu isporučene toplotne energije za grejanje kupcima u stambenim objektima, količinu isporučene toplotne energije za grejanje kupcima u poslovnim objektima i količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode,

EukP [kWh] količina isporučene toplotne energije kupcima u poslovnim objektima prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća,

n2 odnos između cene za količinu isporučene toplotne energije za kupce u poslovnim objektima i cene za količinu isporučene toplotne energije za kupce u stambenim objektima,

EukS [kWh] količina isporučene toplotne energije kupcima u stambenim objektima prema godišnjem programu poslovanja Preduzeća.

4) Cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima (cq2)

izračunava se po formuli:

cq2 = n2 Tv ( 1 ETPV )
Euk
EukP + n2  EukS

pri čemu je:

cq2 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

Ostale oznake imaju isto značenje kao u tački 3) ovog člana.

Član 10

5) Cena za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode (cTPVE)

izračunava se po formuli:

CTPVE = Tv
Euk

Kada se isporučena toplotna energija za pripremu tople potrošne vode meri vodomerom, cena te energije se izračunava po formuli:

cTPVG = cTPVE ETPV
GTPV

pri čemu je:

cTPVE [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode,

cTPVG [din/m3] cena za količinu isporučene pripremljene tople potrošne vode,

GTPV [m3] utrošena topla potrošna voda prema programu poslovanja Preduzeća.

Ostale oznake imaju isto značenje kao u članu 9. tačka 3) ovog tarifnog sistema.

IV NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU TARIFNIM KUPCIMA

Član 11

Troškovi Preduzeća za isporučenu količinu toplotne energije sastoje se iz sledećih elemenata:

1) fiksnog dela, koji se kupcu obračunava kao cena za priključnu snagu, izraženo u [din/kW], i koji obuhvata sledeće troškove poslovanja Preduzeća:

(1) materijalne troškove,

(2) investiciono i tekuće održavanje,

(3) amortizaciju,

(4) nematerijalne troškove,

(5) finansijske rashode,

(6) troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, i

(7) ostale troškove u skladu sa zakonom;

2) varijabilnog dela, koji se kupcu obračunava kao cena za isporučenu količinu toplotne energije, izraženo u [din/kWh], i koji obuhvata sledeće troškove proizvodnje i distribucije toplotne energije:

(1) troškove goriva i energije, i

(2) ostale troškove u skladu sa zakonom.

Član 12

Obračun troškova pojedinačnog kupca za količinu isporučene toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode vrši se prema:

1) razvrstanosti kupca u odgovarajuću tarifnu grupu,

2) obračunu priključne snage po odgovarajućim tarifnim stavovima, i

3) obračunu količine isporučene toplotne energije po odgovarajućim tarifnim stavovima.

1) Obračun troškova za priključnu snagu

Član 13

Mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u individualnim stambenim objektima određuje se tako što se cena za priključnu snagu [din/kW, mes] pomnoži sa priključnom snagom individualnog stambenog objekta projektovanom glavnim projektom kućne instalacije i kućne podstanice [kW]:

TfSi = cs1∙ QSi

pri čemu je:

TfSi [din/mes] mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u individualnim stambenim objektima,

cs1 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima,

QSi [kW] priključna snaga individualnog stambenog objekta.

Član 14

Kada se isporučena toplotna energija za više kupaca u stambenim objektima meri zajedničkim merilom toplote, mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za pojedinačne kupce u stambenom delu objekta se određuje tako što se cena za priključnu snagu [din/kW, mes] pomnoži sa priključnom snagom [kW] stambenog dela objekta i veličinom koja odgovara udelu površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj površini stambenog dela objekta:

TfS = cs1QS AS
AS

pri čemu je:

TfS [din/mes] mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenom delu objekta,

cs1 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima,

QS [kW] priključna snaga stambenog dela objekta,

AS [m2] površina stana pojedinačnog kupca,

AS [m2] ukupna površina stambenog dela objekta.

Član 15

U objektima sa ugrađenim deliteljima troškova ili sopstvenim merilima toplote na kućnoj instalaciji, mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima se određuje tako što se cena za priključnu snagu [din/kW, mes] pomnoži sa priključnom snagom svih grejnih tela u stanu [kW]:

TfSDT = cs1QSpr

pri čemu je:

TfSDT [din/mes] mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima sa ugrađenim deliteljima troškova ili sopstvenim merilima toplote,

cs1 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u stambenim objektima,

QSpr [kW] priključna snaga svih grejnih tela u stanu, u skladu sa projektom na koji je izdata energetska saglasnost.

Član 16

Mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima se određuje tako što se cena za priključnu snagu [din/kW, mes] pomnoži sa priključnom snagom ugovorenom ugovorom o prodaji toplotne energije [kW]:

TfP = cs2QPpr

pri čemu je:

TfP [din/mes] mesečni trošak za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

cs2 [din/kW, mes] cena za priključnu snagu za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

QPpr [kW] priključna snaga ugovorena ugovorom o prodaji toplotne energije, u skladu sa projektom na koji je izdata energetska saglasnost.

Član 17

Trošak kupca za priključnu snagu se obračunava i fakturiše svakog meseca.

2) Obračun troškova za isporučenu toplotnu energiju za grejanje

Član 18

Isporučena količina toplotne energije za grejanje se obračunava na osnovu očitanog stanja na merilu toplote u kućnoj podstanici.

Član 19

Mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim i poslovnim objektima se određuje tako što se cena za količinu isporučene toplotne energije [din/kWh] pomnoži sa brojem isporučenih kilovat-sati objektu [kWh]:

TvSO = cq1ES   odnosno   TvPO = cq2EP

pri čemu je:

TvSO [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima,

cq1 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima,

ES [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za stambeni objekat u toku jednog meseca.

TvPO [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

cq2 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

EP [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za poslovni objekat u toku jednog meseca.

Član 20

Kada se isporučena toplotna energija za više kupaca iste ili različite tarifne grupe meri zajedničkim merilom toplote, količina isporučene toplotne energije se za pojedinačne kupce obračunava u skladu sa delovnikom troškova za to merno mesto i razvrstanosti kupaca u odgovarajuću tarifnu grupu.

Delovnikom troškova iz stava 1. ovog člana se može predvideti da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog merila toplote, raspoređuje na pojedinačne kupce prema očitanim odnosima potrošnje (kada su ugrađeni delitelji troškova), prema sopstvenim merilima toplote na kućnoj instalaciji, prema priključnoj snazi stana ili poslovnog prostora ili prema m2 zatvorene stambene površine.

Ukoliko je delovnikom troškova iz stava 1. ovog člana predviđeno da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog merila toplote raspoređuje na pojedinačne kupce prema očitanim odnosima potrošnje (kada su ugrađeni delitelji troškova), troškovi isporučene toplotne energije za deo kupaca koji ne koriste delitelje troškova obračunaće se na osnovu proračunate količine toplotne energije, u skladu sa članom 25. ovog tarifnog sistema. Dobijeni iznos troškova se oduzima od ukupnog troška za zagrevanje svih prostora na zajedničkom merilu toplote.

Član 21

U slučaju kada delovnik troškova iz člana 20. stav 1. ovog tarifnog sistema nije sačinjen, mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za pojedinačne kupce u stambenom delu objekta se određuje tako što se cena za količinu isporučene toplotne energije [din/kWh] pomnoži sa ukupnom količinom isporučene toplotne energije [kWh] stambenom delu objekta i veličinom koja odgovara udelu površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj površini stambenog dela objekta:

TvS = cq1ES AS
AS

pri čemu je:

TvS [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima bez delovnika troškova,

cq1 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u stambenim objektima,

ES [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za stambeni objekat u toku jednog meseca,

AS [m2] površina stana pojedinačnog kupca,

AS [m2] ukupna površina stambenog dela objekta.

Član 22

U slučaju kada delovnik troškova iz člana 20. stav 1. ovog tarifnog sistema nije sačinjen, mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnom delu objekta se određuje tako što se cena za količinu isporučene toplotne energije [din/kWh] pomnoži sa ukupnom količinom isporučene toplotne energije [kWh] poslovnom delu objekta i veličinom koja odgovara udelu priključne snage pojedinačnog kupca u ukupnoj priključnoj snazi poslovnog dela objekta:

TvP = cq2EP QPpr
QPpr

pri čemu je:

TvP [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima bez delovnika troškova,

cq2 [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za grejanje za kupce u poslovnim objektima,

EP [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za poslovni objekat u toku jednog meseca,

QPpr [kW] priključna snaga ugovorena ugovorom o prodaji toplotne energije,

QPpr [kW] ukupna priključna snaga poslovnog dela objekta.

Član 23

Kada se isporučena toplotna energija za više kupaca iste ili različite tarifne grupe, razmeštenih u više objekata, meri zajedničkim merilom toplote, količina isporučene toplotne energije za svaki pojedinačni objekat proračunava se kao proizvod očitane količine toplotne energije i udela priključne snage svakog pojedinačnog objekta u ukupnoj priključnoj snazi svih objekata:

Eobj = Euk Qobj
Qobj

pri čemu je:

Eobj [kWh] količina isporučene toplotne energije za pojedinačni objekat,

Euk [kWh] ukupna količina isporučene toplotne energije izmerene zajedničkim merilom toplote,

Qobj [kW] priključna snaga pojedinačnog objekta,

Qobj [kW] ukupna priključna snaga svih objekata na zajedničkom merilu toplote.

Član 24

Ukoliko je delovnikom troškova iz člana 20. stav 1. ovog tarifnog sistema predviđeno da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog merila toplote, raspoređuje na pojedinačne kupce prema deliteljima troškova ili prema sopstvenim merilima toplote na kućnim instalacijama, a postoje kupci koji ne dozvoljavaju kontrolu i očitavanje istih, njihov obračun isporučene količine toplotne energije vršiće se na sledeći način:

(1) Za kupce u stambenom delu objekta prema m2 zatvorene stambene površine uvećanom korekcionim faktorom 2:

ESne = 2 ES AS
AS

pri čemu je:

ESne [kWh/mes] obračunata količina isporučene toplotne energije za kupce u stambenim objektima koji ne dozvoljavaju očitavanje,

ES [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za stambeni objekat u toku jednog meseca,

AS [m2] površina stana pojedinačnog kupca,

AS [m2] ukupna površina stambenog dela objekta.

(2) Za kupce u poslovnim objektima prema priključnoj snazi uvećanoj korekcionim faktorom 2:

EPne = 2 EP QPpr
QPpr

pri čemu je:

EPne [kWh/mes] obračunata količina isporučene toplotne energije za kupce u poslovnim objektima koji ne dozvoljavaju očitavanje,

EP [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za poslovni objekat u toku jednog meseca,

QPpr [kW] priključna snaga ugovorena ugovorom o prodaji toplotne energije,

QPpr [kW] ukupna priključna snaga poslovnog dela objekta.

Član 25

Ukoliko merilo toplote za grejanje nije ugrađeno ili je u kvaru, obračun se vrši na osnovu proračunate količine toplotne energije za grejanje.

Proračunata količina toplotne energije za grejanje izračunava se kao proizvod priključne snage, broja dana grejanja u obračunskom periodu pomnoženog sa 16 sati grejanja dnevno i odnosa razlika temperatura unutrašnje i prosečne spoljne temperature za obračunski period prema razlici unutrašnje i spoljne projektne temperature:

pri čemu je:

EPKTE [kWh] proračunata količina toplotne energije za grejanje,

Qpr [kW] priključna snaga,

Z broj dana u kojem merilo toplote za grejanje nije bilo ugrađeno ili je bilo u kvaru,

tup [°C] unutrašnja projektna temperatura,

[°C] prosečna vrednost spoljnih srednjih dnevnih temperatura za broj dana (period) u kojem merilo toplote za grejanje nije bilo ugrađeno ili je bilo u kvaru,

tsp [°C] spoljna projektna temperatura.

Član 26

Kada u obračunskom periodu dođe do prekida u snabdevanju toplotnom energijom duže od 24 sata, a merilo toplote za grejanje je bilo u kvaru, mesečni trošak za isporučenu toplotnu energiju za grejanje umanjuje se za procentualni iznos koji se računa na sledeći način:

pri čemu je:

DP [dan] broj dana u kojima sistem nije bio u funkciji dobija se deljenjem ukupnog broja sati zastoja u isporuci sa 24, zaokruženo na prvi veći ceo broj,

D [dan] ukupan broj dana u obračunskom periodu,

tup [°C] unutrašnja projektna temperatura (za stambeni deo objekta i poslovne prostore u objektima sa mešovitim stanovanjem je tup = 20°C),

[°C] prosečna vrednost spoljnih srednjih dnevnih temperatura za broj dana (period) u kojem merilo toplote za grejanje nije bilo ugrađeno ili je bilo u kvaru,

[°C] prosečna vrednost spoljnih srednjih dnevnih temperatura u obračunskom periodu,

tsp [°C] spoljna projektna temperatura.

Član 27

Mesečni trošak za isporučenu toplotnu energiju za grejanje se umanjuje ako je merilo toplote za grejanje bilo u kvaru ili iz bilo kog razloga nije bilo u kućnoj podstanici, a duže od 24 sata se ne obezbeđuju uslovi za zagrevanje prostorija propisani u Pravilima o radu distributivnog sistema Preduzeća, i na zahtev kupca je utvrđeno da su temperature u prostorijama niže od projektnih.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, mesečni trošak za isporučenu toplotnu energiju za grejanje se umanjuje za procentualni iznos koji se računa na sledeći način:

pri čemu je:

hpor [čas] vreme poremećaja za koje se u obračunskom periodu ne obezbeđuju uslovi za zagrevanje prostorija,

h [čas] ukupno vreme grejanja u obračunskom periodu,

prosečna vrednost izmerenih unutrašnjih temperatura,

[°C] prosečna vrednost spoljnih srednjih dnevnih temperatura u periodu dok je trajao poremećaj u isporuci,

tup [°C] unutrašnja projektna temperatura (za stambeni deo objekta i poslovne prostore u objektima sa mešovitim stanovanjem je tup=20°C),

tsp [°C] spoljna projektna temperatura.

Član 28

Ukupan mesečni trošak za grejanje za kupce u stambenim i poslovnim objektima predstavlja zbir mesečnog troška za priključnu snagu za grejanje (fiksni deo) i mesečnog troška za količinu isporučene toplotne energije za grejanje (varijabilni deo), za svakog pojedinačnog kupca.

Trošak kupca za količinu isporučene toplotne energije za grejanje se obračunava i fakturiše svakog meseca.

3) Obračun troškova za isporučenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode

Član 29

Isporučena količina toplotne energije za pripremu tople potrošne vode se obračunava na osnovu očitanog stanja na merilu toplote za toplu potrošnu vodu, ugrađenom u kućnoj podstanici.

Ukoliko merilo toplote nije ugrađeno, količina isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode obračunava se na osnovu očitavanja sa vodomera postavljenog u sistemu za pripremu tople potrošne vode.

Ukoliko je vodomer ili merilo toplote za toplu potrošnu vodu u kvaru, obračun se vrši na osnovu proračunate količine toplotne energije za pripremu tople potrošne vode, koja se izračunava kao prosek količina toplotne energije za pripremu tople potrošne vode utrošene u tri meseca koji prethode periodu kvara.

Član 30

Mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekat, izračunava se po formulama:

1) Ako je ugrađeno merilo za isporučenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode

TTPV = cTPVE  ETPV

2) Ako je ugrađen vodomer u sistemu za pripremu tople potrošne vode

TTPV = cTPVG GTPV

pri čemu je:

TTPV [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekat,

cTPVE [din/kWh] cena za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode,

ETPV [kWh/mes] ukupna količina isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode u toku jednog meseca,

cTPVG [din/m3] cena za količinu isporučene pripremljene tople potrošne vode,

GTPV [m3] ukupna količina isporučene pripremljene tople potrošne vode u toku jednog meseca.

Član 31

U višestambenim objektima, gde se toplotna energija koristi za pripremu tople potrošne vode, ukupan mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode izmerene na vodomeru ili zajedničkom merilu toplote za toplu potrošnu vodu se dalje raspodeljuje na pojedinačne kupce prema broju članova domaćinstva:

TTPVpk = TTPV m
m

pri čemu je:

TTPVpk [din/mes] mesečni trošak pojedinačnog kupca za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode,

TTPV [din/mes] mesečni trošak za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekat,

m broj članova domaćinstva pojedinačnog kupca,

m ukupan broj članova domaćinstava svih kupaca u objektu.

Član 32

Mesečni trošak za isporučenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode se umanjuje ako je merilo toplote za toplu potrošnu vodu bilo u kvaru ili iz bilo kog razloga nije bilo u kućnoj podstanici, a duže od 24 sata se ne obezbeđuju uslovi za pripremu tople potrošne vode propisani u Pravilima o radu distributivnog sistema Preduzeća, i na zahtev kupca se utvrdi da je temperatura tople potrošne vode na izlazu iz rezervoara i ulazu u kućnu instalaciju niža od 45°C.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, mesečni trošak za isporučenu toplu potrošnu vodu se umanjuje za procentualni iznos koji se računa na sledeći način:

pri čemu je:

hpor [čas] vreme poremećaja za koje je u obračunskom periodu temperatura tople potrošne vode bila niža od propisane,

h [čas] ukupno vreme isporuke tople potrošne vode u obračunskom periodu,

[°C] prosečna vrednost izmerenih temperatura tople potrošne vode na izlazu iz rezervoara, za vreme poremećaja u isporuci toplotne energije.

Član 33

Trošak kupca za količinu isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode se obračunava i fakturiše svakog meseca.

V POSTUPAK PROMENE CENA TOPLOTNE ENERGIJE

Član 34

Preduzeće formira cene toplotne energije u skladu sa ovim tarifnom sistemom i Zakonom o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11).

Član 35

Ukoliko u toku kalendarske godine dođe do promene udela varijabilnih, odnosno fiksnih troškova u ukupnim troškovima Preduzeća većih od 3%, Preduzeće može doneti odluku o promeni cena toplotne energije u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima.

Uz zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena toplotne energije iz stava 1. ovog člana prilažu se sledeći podaci, odnosno dokumentacija:

1) naziv i sedište Preduzeća, delatnost za koju je Preduzeće registrovano, kao i matični broj iz poslovnog registra;

2) akt o osnivanju Preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa;

3) pregled tekućih i predloženih cena po vrstama usluga i vrstama kupaca bez PDV i sa PDV; sa datumom predviđenim za stupanje na snagu;

4) proračun prosečnih jediničnih troškova toplotne energije, bez PDV, na dan podnošenja zahteva sa procentom povećanja tih troškova u odnosu na usvojeni Program poslovanja;

5) proračun cena za jedinicu priključne snage i cena za jedinicu isporučene količine toplotne energije pod uslovom da su te cene za potrošnju u stambenim i poslovnim objektima jednake;

6) pregled fakturisane realizacije sa navođenjem količine prodate energije i usluga za pojedinačne vrste kupaca po pojedinačnim mesecima za poslednju zaključenu poslovnu godinu, i tekuću do datuma podnošenja zahteva;

7) troškovi po vrstama energenata, odnosno troškovi proizvodnje toplote na pragu proizvodnih postrojenja za poslednju zaključenu poslovnu godinu;

8) pregled prihoda i rashoda te njihova struktura za proizvod odnosno uslugu, za koje se podnosi zahtev, za poslednju zaključenu i tekuću poslovnu godinu;

9) bilans uspeha i bilans stanja Preduzeća za poslednju zaključenu poslovnu godinu;

10) raniju saglasnost nadležnog organa na cene toplotne energije i

11) drugu potrebnu dokumentaciju.

VI PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 36

Ovaj tarifni sistem se primenjuje na tarifne kupce koji imaju ugrađena sopstvena merila toplote na kućnoj instalaciji.

Član 37

Ovaj tarifni sistem stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Novog Sada“ i objaviće se po dobijanju saglasnosti Skupštine Grada Novog Sada.