• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

ODLUKA O PROIZVODNJI, DISTRIBUCIJI I SNABDEVANJU TOPLOTNOM ENERGIJOM IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom se utvrđuju uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom koja se koristi za grejanje stambenih i poslovnih objekata i pripremu tople potrošne vode, uslovi i način isporuke i snabdevanja toplotnom energijom kupaca toplotne energije na teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), prava i obaveze proizvođača, distributera, snabdevača i kupaca toplotne energije, uređuje način raspodele troškova sa zajedničkog mernog mesta u toplotnoj podstanici i uslovi i način održavanja dela sistema od završetka distributivnog sistema do kupaca toplotne energije uključujući i njihovu kućnu instalaciju, kao i uslovi za podnošenje i rešavanje zahteva kupaca toplotne energije za obustavu isporuke toplotne energije, određuje organ koji daje saglasnost na cene toplotne energije i propisuju drugi uslovi za obezbeđenje pouzdanog i sigurnog snabdevanja kupaca toplotnom energijom, u skladu sa zakonom.

Član 2

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

- vodomer je uređaj koji je postavljen u toplotnoj podstanici ispred sistema za pripremu tople potrošne vode i meri zapreminu utrošene hladne vode iz gradskog vodovoda;

- grejni dan - je period u toku dana u kojem se isporučuje toplotna energija kupcu toplotne energije;

- grejna površina je zatvorena površina stana ili poslovnog prostora, bez površina koje nisu obuhvaćene termičkim omotačem zgrade;

- delitelj troškova je uređaj kojim se posredno omogućava raspodela toplotne energije isporučene na predajnom mestu preko zajedničkog merila toplote u toplotnoj podstanici za više kupaca toplotne energije, odnosno registrovanje sopstvene potrošnje toplotne energije na kućnim instalacijama pojedinačnog kupca toplotne energije;

- delovnik troškova je pisani sporazum između kupaca toplotne energije koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote kojim se određuje udeo troškova snabdevanja toplotnom energijom svakog pojedinačnog kupca toplotne energije, pri čemu zbir svih udela mora biti 100%;

- distributivni sistem je sistem koji čine distributivna mreža, priključci i toplotne podstanice, odnosno sistem kojim se toplotna energija distribuira do kupaca toplotne energije;

- distribucija toplotne energije je prenošenje toplotne energije za daljinsko grejanje i/ili pripremu tople potrošne vode za više objekata ili industrijsku upotrebu pomoću tople ili vrele vode kroz distributivni sistem;

- energetska efikasnost jeste odnos između ostvarenog rezultata u uslugama, dobrima ili energiji i za to utrošene energije;

- energetski subjekt je pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja jednu ili više energetskih delatnosti iz člana 1. ove odluke;

- energetska sanacija objekta jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kao i popravka ili zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog ili manjeg kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne utiče na bezbednost susednih objekata i saobraćaja, ne utiče na zaštitu od požara i zaštitu životne sredine, ali kojima može da se menja spoljni izgled, uz potrebne saglasnosti, u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta, odnosno smanjenja potrošnje svih vrsta energije primenom tehničkih mera i standarda na postojećim elementima zgrade, uređajima, postrojenjima i opremi;

- kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije (kogeneracija) jeste proces istovremene proizvodnje toplotne i električne energije;

- kupac toplotne energije je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik, koji je vlasnik stana ili poslovnog prostora u objektu priključenom na distributivni sistem, koji kupuje toplotnu energiju za sopstvene potrebe i kome energetski subjekt predaje toplotnu energiju na predajnom mestu;

- licenca je akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje energetskih delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom;

- mere za poboljšanje energetske efikasnosti jesu sve aktivnosti i radnje koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u sektorima proizvodnje, prenosa, distribucije, snabdevanja i potrošnje toplotne energije;

- merilo toplote je uređaj kojim se meri količina isporučene toplotne energije, a može biti zajedničko ili sopstveno:

a) zajedničko merilo toplote je merilo u toplotnoj podstanici kojim se meri isporučena količina toplotne energije za dva ili više kupaca toplotne energije priključenih na zajedničku kućnu instalaciju,

b) sopstveno merilo toplote je merilo postavljeno u toplotnoj podstanici ili na kućnoj instalaciji kojim se registruje isporučena količina toplotne energije za jednog kupca toplotne energije;

- merno mesto je mesto u toplotnoj podstanici gde je postavljeno merilo toplote, odnosno mesto gde je postavljen vodomer;

- nosilac toplote je fluid koji struji u sistemu i, zagrevajući se u toplotnim izvorima energetskog subjekta i hladeći se u grejnim telima kupca toplotne energije, prenosi toplotnu energiju. Nosilac toplote u sistemu je voda;

- objekat jeste građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku celinu sa svim potrebnim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja, oprema i uređaji koji se ugrađuju u objekat ili samostalno izvode (zgrade svih vrsta, energetski objekti, unutrašnja i spoljna mreža i instalacije, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti za sport i rekreaciju i slično);

- obnovljivi izvori energije su nefosilni izvori energije kao što su: vodotokovi, biomasa, vetar, sunce, biogas, deponijski gas, gas iz pogona za preradu kanalizacionih voda i izvori geotermalne energije;

- obračunski period je period između dva uzastopna očitavanja za koji se vrši i obračun isporučene toplotne energije;

- poslovni objekat je objekat namenjen za obavljanje delatnosti i koristi se za tu namenu, a sastoji se od jednog ili više poslovnih prostora;

- poslovni prostor je poseban deo objekta koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za obavljanje delatnosti i ima zaseban ulaz;

- predajno mesto je merno mesto gde jedan energetski subjekt predaje toplotnu energiju drugom energetskom subjektu, odnosno mesto gde energetski subjekt predaje toplotnu energiju za jednog ili više kupaca toplotne energije;

- priključena snaga [kW]

a) u stambenim objektima ili stambenim delovima stambeno-poslovnih objekata je snaga definisana projektom na koji je izdata energetska saglasnost,

b) u poslovnim objektima ili poslovnim delovima stambeno-poslovnih objekata je snaga iz ugovora o prodaji toplotne energije;

- snabdevanje toplotnom energijom je prodaja toplotne energije kupcima toplotne energije po ceni određenoj u skladu sa Metodologijom iz člana 65. ove odluke;

- sistem daljinskog grejanja jeste sistem u okviru kog se u centralizovanom postrojenju obavlja proizvodnja, a preko distributivnog sistema distribuira i u više objekata za potrebe grejanja i/ili pripreme tople potrošne vode isporučuje toplotna energija u vidu tople ili vrele vode;

- stan je poseban deo objekta koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz;

- stambeni objekat je objekat namenjen za stanovanje i koristi se za tu namenu;

- stambeno-poslovni objekat je objekat koji se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora;

- tarifni elementi su računske veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskog subjekta u regulatornom periodu;

- topla potrošna voda je voda iz vodovodne mreže, koja se zagreva u izmenjivaču toplote toplotne podstanice i koju kupac toplotne energije koristi za sanitarne potrebe ili druge tehnološke potrebe.

Član 3

Energetske delatnosti iz člana 1. ove odluke obavlja Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Novi Sad, kao energetski subjekt (u daljem tekstu: Preduzeće).

II TEHNIČKI I DRUGI USLOVI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI

1) LICENCA

Član 4

Energetski subjekt može obavljati energetske delatnosti iz člana 1. ove odluke na teritoriji Grada na osnovu licence koju izdaje Agencija za energetiku Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Agencija).

Licenca se izdaje na zahtev energetskog subjekta posebno za svaku energetsku delatnost iz člana 1. ove odluke, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Agencija donosi rešenje o izdavanju i oduzimanju licenci, kontroliše rad energetskog subjekta, vrši produženje važenja licence, vodi registar izdatih licenci i obezbeđuje javnost rada.

Na rešenje o izdavanju, odnosno oduzimanju licence može se izjaviti žalba Gradskom veću Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 5

Za izdavanje licenci i u toku njihovog važenja, energetski subjekt plaća naknadu na godišnjem nivou, čija visina se određuje na osnovu kriterijuma i merila koje donosi Agencija, uz saglasnost Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada).

Kriterijumi i merila iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Grada Novog Sada".

2) ENERGETSKA DOZVOLA

Član 6

Energetski objekti za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više grade se u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli.

Energetsku dozvolu za izgradnju objekata iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija.

Na rešenje kojim se izdaje energetska dozvola ili odbija njeno izdavanje može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove energetike, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 7

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju novih energetskih objekata energetski subjekt plaća troškove izdavanja energetske dozvole, čija visina se određuje na osnovu kriterijuma i merila koje donosi Agencija, uz saglasnost Skupštine Grada.

Kriterijumi i merila iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Grada Novog Sada".

3) POVLAŠĆENI PROIZVOĐAČI TOPLOTNE ENERGIJE

Član 8

Povlašćeni proizvođači toplotne energije su proizvođači koji u procesu proizvodnje toplotne energije koriste obnovljive izvore energije i pri tome ispunjavaju uslove u pogledu energetske efikasnosti.

Gradsko veće, na predlog Agencije, donosi akt kojim se propisuju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijumi za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuju način i postupak sticanja tog statusa, vođenje registra povlašćenih proizvođača toplotne energije i njegova sadržina, i propisuju podsticajne mere za proizvodnju toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije.

Agencija nadležnom pokrajinskom organu za pitanja energetike dostavlja podatke iz registra iz stava 2. ovog člana, do kraja juna tekuće godine, o stanju na dan 31. decembar prethodne godine.

III TOPLIFIKACIONI SISTEM ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU I SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 9

Proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom vrši se putem Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Toplifikacioni sistem).

Toplifikacioni sistem je centralizovani sistem daljinskog grejanja za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Član 10

Tehnološku celinu Toplifikacionog sistema čine njegovi osnovni delovi:

1. Termoelektrana - toplana "Novi Sad" (u daljem tekstu: TE-TO);

2. Tranzitni vod;

3. Glavna razdelna stanica (u daljem tekstu: GRS);

4. Povezni vodovi;

5. Toplotni izvori;

6. Distributivna mreža;

7. Priključci;

8. Toplotne podstanice;

9. Kućne instalacije.

Član 11

TE-TO u Toplifikacionom sistemu predstavlja bazni izvor toplotne energije.

Tranzitni vod je vrelovod kojim se nosilac toplote dovodi do GRS.

GRS je predajno mesto između TE-TO i Preduzeća.

Povezni vodovi su vrelovodi kojima se nosilac toplote razvodi od GRS do toplotnih izvora.

Toplotni izvor je termoenergetsko postrojenje za proizvodnju toplotne energije ili kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.

Distributivna mreža je vrelovodna mreža koja predstavlja sistem povezanih uređaja i instalacija koji su namenjeni distribuciji toplotne energije do kupaca toplotne energije.

Distributivna mreža i priključci obuhvataju vrelovode od toplotnih izvora do toplotnih podstanica, zaključno sa ventilima na ulazu u primarni deo toplotnih podstanica.

Priključak je vrelovod koji povezuje priključne šahtove ili odvajanja od distributivne mreže sa toplotnom podstanicom.

Toplotna podstanica je skup razvodnih, regulacionih, mernih, upravljačkih i sigurnosnih sistema, uređaja i opreme za predaju toplotne energije za grejanje i/ili pripremu tople potrošne vode, između priključka i kućne instalacije.

Toplotna podstanica obuhvata, gledano u pravcu strujanja nosioca toplote, uređaje i opremu od ventila na ulazu u primarni deo do ventila iza cirkulacionih pumpi sekundarnog dela toplotne podstanice, zaključno sa tim ventilima.

Kućna instalacija je zajednički deo objekta, u smislu zakona kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja zgrada, i čine je toplovodne instalacije i uređaji koji se nalaze iza toplotne podstanice i obuhvataju uređaje i opremu od ventila iza cirkulacionih pumpi, u smeru strujanja nosioca toplote, do ventila na sabirniku nosioca toplote na njegovom toku iz grejnih tela, odnosno, cevovode, armaturu i druge uređaje na toku tople potrošne vode od ventila na razdelniku do ventila na sabirniku za toplu potrošnu vodu.

Član 12

Preduzeće održava delove tehnološke celine Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke.

Kupci toplotne energije (u daljem tekstu: kupci) održavaju kućne instalacije.

IV PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Član 13

Tehnički uslovi za priključenje objekata na distributivni sistem propisuju se Pravilima o radu distributivnog sistema (u daljem tekstu: Pravila).

Pravila iz stava 1. ovog člana donosi Preduzeće, uz saglasnost Gradskog veća.

Pravilima se naročito utvrđuju: tehnički i drugi uslovi za priključenje kupaca i proizvođača toplotne energije na distributivni sistem, mesta razgraničenja proizvođača toplotne energije, distributivnog sistema i kupaca, tehnički i drugi uslovi za bezbedan pogon distributivnog sistema i obezbeđivanje pouzdane i kontinuirane isporuke toplotne energije kupcima, postupci u kriznim situacijama i pravila o merenju potrebnom mernom opremom.

Pravila iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Grada Novog Sada", kao i na internet stranici Preduzeća.

Član 14

Na osnovu zahteva investitora, uprava nadležna za izdavanje građevinske dozvole izdaje lokacijske uslove kojima se utvrđuju uslovi za priključenje objekta na distributivni sistem.

Uprava iz stava 1. ovog člana u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribavlja od Preduzeća po službenoj dužnosti, u zakonom predviđenom roku, uslove za projektovanje i priključenje.

Uslovi za projektovanje i priključenje iz stava 2. ovog člana važe dve godine od dana izdavanja.

Član 15

Po završetku izrade projekta za izvođenje toplotne podstanice i kućne instalacije investitor podnosi Preduzeću zahtev za izdavanje energetske saglasnosti.

Preduzeće je dužno da u roku od 30 dana od dana prijema zahteva investitora iz stava 1. ovog člana izda energetsku saglasnost, ukoliko su ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Član 16

Uz zahtev za izdavanje energetske saglasnosti prilaže se:

- projekat za izvođenje toplotne podstanice i kućne instalacije, izrađen u skladu sa uslovima za projektovanje i priključenje,

- građevinska dozvola, i

- druga dokumentacija, zavisno od karakteristika objekta koji se priključuje.

Sadržaj i potrebna dokumentacija uz zahtev za izdavanje energetske saglasnosti, kao i kriterijumi za dobijanje energetske saglasnosti bliže se određuju Pravilima.

Kada se postojeći ili novi objekat priključuje na postojeću toplotnu podstanicu ili kućnu instalaciju, investitor prilaže saglasnost za priključenje od vlasnika postojeće toplotne podstanice ili kućne instalacije i rešenje o odobrenju za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

Član 17

Obaveza Preduzeća je da podatke iz projekta za izvođenje toplotne podstanice evidentira u registru imovine.

Sadržaj registra imovine toplotne podstanice bliže se određuje Pravilima.

Član 18

Energetska saglasnost izdaće se ukoliko investitor uplati naknadu za njeno izdavanje.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Nadzorni odbor Preduzeća, uz prethodnu saglasnost Gradskog veća, a iznos naknade će zavisiti od ukupne projektne instalisane snage na primarnom delu toplotne podstanice, zajedničkom za grejanje stambenog i poslovnog dela objekta.

Rok važenja energetske saglasnosti je ograničen rokom važenja građevinske dozvole na osnovu koje je izdata.

Član 19

Nakon dobijanja energetske saglasnosti investitor je dužan da sa Preduzećem zaključi ugovor o isporuci toplotne energije. Energetska saglasnost je sastavni deo ugovora o isporuci toplotne energije.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana regulišu se međusobna prava i obaveze između Preduzeća i investitora, a naročito:

- obračun troškova naknade za priključenje,

- potvrda investitora da je u svemu saglasan s projektom za izvođenje toplotne podstanice i kućne instalacije,

- obaveze investitora u vezi s uslovima za obezbeđivanje prostorije za toplotnu podstanicu i komunikacionu vezu do toplotne podstanice,

- obaveza investitora da pisanim putem obavesti Preduzeće o završetku izgradnje kućnih instalacija i stvaranju uslova za početak izgradnje toplotne podstanice,

- obaveze Preduzeća u vezi sa izgradnjom i nadzorom na izgradnji toplotne podstanice,

- obaveza Preduzeća da pisanim putem obavesti investitora o početku izgradnje toplotne podstanice,

- obaveza investitora da po završetku izgradnje kućnih instalacija podnese zahtev Preduzeću za pregled izvedenih radova,

- obaveze investitora i Preduzeća u vezi sa regulacijom kućnih instalacija i toplotne podstanice,

- obaveze investitora u vezi sa garantnim rokom za kućne instalacije i obaveze Preduzeća u vezi sa garantnim rokom za toplotnu podstanicu,

- obaveza investitora da Preduzeću podnese zahtev za početak isporuke toplotne energije.

Član 20

Nakon zaključenja ugovora iz člana 19. ove odluke, Preduzeće pristupa izgradnji priključka i toplotne podstanice.

Troškove izgradnje priključka i toplotne podstanice iz stava 1. ovog člana snosi Preduzeće.

Postupak izgradnje priključka i toplotne podstanice bliže se određuje Pravilima.

Član 21

Uprava nadležna za izdavanje građevinske dozvole, upućuje Preduzeću zahtev investitora za priključenje objekta na distributivni sistem.

Preduzeće je dužno da izvrši priključenje na distributivni sistem u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako su ispunjeni svi kriterijumi iz uslova za projektovanje i priključenje.

Po završetku priključenja Preduzeće dostavlja izveštaj o priključenju na distributivni sistem upravi nadležnoj za izdavanje građevinske dozvole.

Član 22

Nakon izvršenog priključenja na distributivni sistem, investitor Preduzeću podnosi zahtev za početak isporuke toplotne energije objektu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: projekat izvedenog objekta toplotne podstanice i kućne instalacije, podatke o ugrađenoj opremi na kućnim instalacijama, podatke o sopstvenim merilima toplote, podatke o priključenoj snazi i grejnoj površini delova objekta, kao i podatke o vlasnicima odnosno budućim kupcima.

Bliži uslovi za sadržaj zahteva iz stava 2. ovog člana propisuju se Pravilima.

Preduzeće pre početka isporuke toplotne energije objektu proverava ispravnost toplotne podstanice i kućnih instalacija, ispunjenost kriterijuma iz uslova za projektovanje i priključenje, kao i izvedeno stanje prema dostavljenom projektu izvedenog objekta.

Preduzeće je dužno da otpočne isporuku toplotne energije za pripremu tople potrošne vode objektu u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako su ispunjeni svi uslovi iz stava 4. ovog člana.

Preduzeće je dužno da otpočne isporuku toplotne energije za grejanje objektu u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako je zahtev podnet u toku grejne sezone i ako su ispunjeni svi uslovi iz stava 4. ovog člana.

Postupak početka isporuke toplotne energije objektu bliže se određuje Pravilima.

Član 23

Za objekte koji prema izveštaju o priključenju na distributivni sistem ispunjavaju uslove za priključenje, investitor može podneti zahtev Preduzeću za isporuku toplotne energije za grejanje objekta u izgradnji, zbog završnih unutrašnjih radova u toku grejne sezone.

Isporuka toplotne energije iz stava 1. ovog člana vrši se ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti i ako komisija Preduzeća uvidom u stanje na objektu konstatuje da se izvode završni unutrašnji radovi i da objekat nije useljen.

Ugovor o isporuci toplotne energije za grejanje objekta u izgradnji zaključuje se na određeno vreme, sa maksimalnim rokom važenja do isteka tekuće grejne sezone, i ne može se produžiti.

Član 24

Početkom isporuke toplotne energije objektu započinje probni rad toplotne podstanice i kućne instalacije.

Obaveza investitora je da u toku probnog rada reguliše kućnu instalaciju, a Preduzeća da reguliše toplotnu podstanicu i registruje postignute parametre.

Bliži uslovi za regulaciju i registraciju podataka iz stava 2. ovog člana utvrđuju se Pravilima.

U slučaju da se u toku probnog rada na kućnim instalacijama i/ili na toplotnoj podstanici ne mogu postići projektni uslovi, obaveza je investitora da u roku od 15 dana od dana konstatovanja nedostataka otkloni nedostatke na kućnim instalacijama, a obaveza Preduzeća da otkloni nedostatke na toplotnoj podstanici.

Kada investitor i Preduzeće ne mogu da postignu saglasnost o uzrocima zbog kojih se ne postižu projektni uslovi i/ili kada investitor i Preduzeće postupe u skladu sa stavom 4. ovog člana, a ne postižu se projektni uslovi, uzrok utvrđuje za to ovlašćena institucija.

U periodu probnog rada investitor je dužan da Preduzeću plaća troškove za isporučenu toplotnu energiju za ceo objekat, obračunate na osnovu jediničnih cena utvrđenih u skladu sa Metodologijom iz člana 65. ove odluke.

Probni rad može trajati najduže jednu grejnu sezonu. Obaveza je investitora da prati rezultate probnog rada u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje.

Član 25

Kada investitor i Preduzeće izvrše regulaciju kućnih instalacija i toplotne podstanice, potpisuju zapisnik o završetku probnog rada.

Danom potpisivanja zapisnika iz stava 1. ovog člana počinje da teče garantni rok na svu ugrađenu opremu i izvedene radove na kućnim instalacijama, koji traje 24 meseca.

Član 26

Preduzeće preuzima na korišćenje prostoriju u kojoj se nalazi toplotna podstanica, bez nadoknade.

Nakon preuzimanja na korišćenje prostorije iz stava 1. ovog člana, pristup prostoriji u kojoj je smeštena toplotna podstanica dozvoljen je samo ovlašćenim licima Preduzeća.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pristup u prostoriju u kojoj je smeštena toplotna podstanica dozvoljen je i vlasniku objekta, odnosno predstavniku organa upravljanja objektom, prilikom očitavanja merila toplote i u postupku po reklamaciji na isporučenu toplotnu energiju.

Bez prisustva ovlašćenog lica Preduzeća pristup prostoriji u kojoj je smeštena toplotna podstanica dozvoljen je samo u slučaju opasnosti, o čemu se bez odlaganja mora obavestiti Preduzeće.

Svaki pristup prostoriji u kojoj je smeštena toplotna podstanica obavezno se evidentira u evidencionom listu toplotne podstanice.

Bliži uslovi obezbeđenja i pristupa u prostorije u kojima je smeštena toplotna podstanica utvrđuju se Pravilima.

Član 27

Na osnovu zapisnika iz člana 25. ove odluke, Preduzeće je dužno da sa kupcem zaključi ugovor o prodaji toplotne energije (u daljem tekstu: Ugovor o prodaji).

Ako ugovor iz stava 1. ovog člana nije zaključen, smatra se da je ugovorni odnos između Preduzeća i kupca nastao danom početka isporuke toplotne energije, odnosno danom početka pružanja komunalne usluge.

Član 28

Ugovorom o prodaji regulišu se prava i obaveze Preduzeća i kupca u vezi sa grejanjem objekta i pripremom tople potrošne vode.

Za stanove i poslovne prostore koje investitor nije prodao, troškove isporuke toplotne energije snosi sam investitor, pod uslovima koji važe za vlasnike stanova ili poslovnih prostora.

Član 29

Ugovor o prodaji zaključuje se u pisanoj formi i naročito sadrži: vreme priključenja, prava i obaveze u pogledu količine toplotne energije koja se isporučuje, dinamike i kvaliteta isporuke, trajanje ugovora i uslove produženja ugovora, prava i obaveze u slučaju prestanka i otkaza ugovora, obaveze Preduzeća prema kupcu u slučaju neispunjenja obaveza u pogledu kvaliteta i kontinuiteta isporuke, obaveze kupca u slučaju neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja obaveza plaćanja, uslove i način preuzimanja i korišćenja energije, prava i obaveze u slučaju privremene obustave isporuke toplotne energije, načina merenja, obračuna i uslova plaćanja preuzete toplotne energije, način informisanja o promeni tarifa, cena i drugih uslova isporuke i korišćenja toplotne energije, kao i druge elemente.

Član 30

Ugovor o prodaji zaključuje se na neodređeno vreme, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Kupac može pisanim putem otkazati Ugovor o prodaji u skladu sa uslovima za isključenje navedenim u ovoj odluci, sa otkaznim rokom do 30 dana.

Preduzeće raskida Ugovor o prodaji iz stava 2. ovog člana sa prvim sledećim obračunskim periodom, u skladu sa ovom odlukom.

Član 31

Preduzeće je dužno da vodi evidenciju toplotnih podstanica i kupaca.

Sadržaj evidencije iz stava 1. ovog člana određuje se Pravilima.

V ODRŽAVANJE DELOVA TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

Član 32

Preduzeće je dužno da delove Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke eksploatiše racionalno i ekonomično, i da ih održava u ispravnom stanju.

Prilikom rekonstrukcije ili izgradnje delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, Preduzeće, odnosno investitor, dužni su da se rukovode načelima efikasnog korišćenja energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije.

Preduzeće je dužno da u skladu sa stavom 2. ovog člana preduzima mere za:

- poboljšanje energetske efikasnosti, sprovodeći ekonomski opravdane mere koje stvaraju najveće energetske uštede u najkraćem vremenskom periodu,

- uspostavljanje i primenu kriterijuma efikasnog korišćenja energije,

- ispunjavanje obaveza distributera toplotne energije,

- povećanje sigurnosti snabdevanja toplotnom energijom.

U slučaju kada Preduzeće vrši rekonstrukciju ili adaptaciju toplotne podstanice, u cilju ispunjavanja obaveza definisanih u st. 2. i 3. ovog člana, ugrađeni elementi i oprema ostaju u svojini Preduzeća.

Član 33

Remont i druge radove na delovima Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, radi pripremanja za narednu grejnu sezonu, obavlja Preduzeće po završetku grejne sezone, i iste mora završiti do 20. septembra tekuće godine.

U periodu od 21. do 25. septembra Preduzeće je dužno da izvrši probu funkcionisanja svih delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, u skladu sa Pravilima.

Preduzeće je dužno da Gradskom veću podnese izveštaj o izvršenim aktivnostima iz st. 1. i 2. ovog člana i spremnosti za grejnu sezonu, najkasnije do 26. septembra tekuće godine.

Član 34

Kućne instalacije objekta koji je priključen na Toplifikacioni sistem moraju se održavati u ispravnom stanju.

Svi radovi na kućnim instalacijama, uključujući adaptacije i rekonstrukcije pojedinačnih stanova ili poslovnih prostora, moraju se izvesti u periodu od 3. maja do 1. septembra tekuće godine.

Zahtev za pražnjenje kućnih instalacija za izvođenje radova iz stava 2. ovog člana podnosi kupac na obrascu koji se nalazi na sajtu Preduzeća.

Zahtev iz stava 3. ovog člana potpisuje i overava organ upravljanja objektom.

O održavanju kućnih instalacija stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja zgrada.

Poslove održavanja kućnih instalacija vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom, pod uslovima predviđenim zakonom, može poveriti pravnom licu ili preduzetniku, koji su registrovani za obavljanje te vrste poslova.

Obaveza vlasnika objekta, odnosno organa upravljanja objektom, jeste da između dve grejne sezone, u periodu od 3. maja do 1. septembra tekuće godine, otkloni sve uočene nedostatke na kućnim instalacijama.

U slučaju iz stava 7. ovog člana, kupac, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji su ovlašćeni da održavaju kućne instalacije, imaju obavezu da o izvršenim radovima obaveste Preduzeće, a najkasnije do 1. septembra tekuće godine.

U izuzetnim slučajevima, po prijemu pisanog zahteva kupca, uz saglasnost organa upravljanja objektom, Preduzeće može dozvoliti pražnjenje kućnih instalacija i u periodu grejne sezone kada su spoljašnje temperature više od 4°C, ali ne duže od osam sati.

Kupac koji je podnosilac zahteva dužan je da izmiruje obaveze Preduzeću, bez obzira na vreme trajanja radova na kućnim instalacijama.

VI NAČIN OBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA POUZDANO I SIGURNO SNABDEVANJE KUPACA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 35

Preduzeće je dužno da svoj rad i poslovanje organizuje tako da obezbedi pouzdanu, sigurnu i nesmetanu isporuku toplotne energije kupcima na predajnom mestu.

Isporuka toplotne energije kupcima ne može se uskratiti, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom i ovom odlukom.

U izvršavanju obaveza iz stava 1. ovog člana, Preduzeće je dužno da preduzima sve potrebne mere na održavanju delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, radi obezbeđenja njihove stalne pogonske i funkcionalne ispravnosti i bezbednog korišćenja u skladu sa tehničkim i drugim propisima i standardima koji se odnose na uslove eksploatacije te vrste objekata i instalacija, njihovu bezbednost i uslove zaštite životne sredine utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 36

U slučaju poremećaja, odnosno prekida u isporuci toplotne energije kupcima usled više sile, ili drugih razloga koji se nisu mogli predvideti, odnosno sprečiti, Preduzeće je obavezno da bez odlaganja preduzme mere na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno prekida u isporuci, i to da:

1. privremeno obezbedi isporuku toplotne energije kupcima iz alternativnih izvora, kada je to moguće (prebacivanje na druge izvore toplote),

2. radno angažuje zaposlene na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno razloga zbog kojih je došlo do prekida u isporuci toplotne energije kupcima, kao i da po potrebi angažuje treća lica u obezbeđenju uslova za kontinuiranu isporuku toplotne energije kupcima,

3. u najkraćem mogućem roku popravi i zameni instalacije i uređaje kojima se obezbeđuje isporuka toplotne energije kupcima, kao i zaštiti delove Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke od daljih havarija, i

4. preduzima i druge mere koje utvrde nadležni organi Grada.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Preduzeće je dužno da preko sredstava javnog informisanja bez odlaganja obavesti kupce o razlozima prekida ili poremećaja u isporuci toplotne energije, o vremenu trajanja prekida ili poremećaja u isporuci, kao i da kupcima pruži potrebna posebna uputstva.

Član 37

Ako se prekid u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode planira zbog izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, Preduzeće je dužno da o tome blagovremeno obavesti kupce putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način, a najkasnije 24 sata pre planiranog prekida u isporuci, kao i da pruža potrebna uputstva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Preduzeće je dužno da u pisanoj formi obavesti Gradsku upravu za komunalne poslove (u daljem tekstu: Gradska uprava), najkasnije 24 sata pre početka radova.

U slučaju preventivnih aktivnosti na sprečavanju mogućih havarija delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke ili priključenja novoizgrađenih objekata, Preduzeće može prekinuti isporuku toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode tokom grejne sezone samo u slučajevima kada je srednja dnevna temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 7°C, ali ne duže od 12 sati neprekidno.

Član 38

Preduzeće je obavezno da otklanjanje uzroka i poremećaja iz člana 36. stav 1. i izvođenje radova iz člana 37. stav 1. ove odluke, organizuje tako da prekid u isporuci toplotne energije kupcima traje što kraći vremenski period.

VII SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 39

Preduzeće obezbeđuje i isporučuje kupcu potrebnu količinu toplotne energije na predajnom mestu.

Član 40

Preduzeće je dužno da kupcima isporučuje toplotnu energiju za grejanje objekata u toku grejne sezone, a za pripremu tople potrošne vode tokom cele godine 24 sata dnevno.

Član 41

Grejna sezona počinje 15. oktobra tekuće i završava se 15. aprila naredne godine.

Grejna sezona može da počne i pre roka iz stava 1. ovog člana, kada je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura spoljnog vazduha izmerena u Gradu tri dana uzastopno u 21 sat 12°C ili niža, ali ne pre 1. oktobra.

Grejna sezona se završava kada je temperatura spoljnog vazduha, počev od 13. aprila, tri dana uzastopno u 21 sat viša od 12°C.

Grejna sezona može se produžiti duže od roka iz stava 1. ovog člana, kada je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura spoljnog vazduha izmerena u Gradu tri dana uzastopno u 21 sat 12°C ili niža, a najduže do 3. maja.

Po završetku grejne sezone Preduzeće može otpočeti remont i druge radove iz člana 33. ove odluke, ali ne pre 3. maja.

Član 42

U toku grejne sezone grejni dan traje od 6 do 22 sata, a subotom, nedeljom i praznikom od 7 do 23 sata.

U noćima između 31. decembra i 1. januara, 6. i 7. januara, 13. i 14. januara i 24. i 25. decembra, rad toplotnih izvora se ne prekida, osim u slučaju visoke spoljne temperature kojom se obezbeđuje održavanje temperature propisane u članu 43. ove odluke.

Član 43

Preduzeće je dužno da u toku trajanja grejnog dana postigne i održava projektovane parametre protoka i temperature nosioca toplote u toplotnoj podstanici, koji obezbeđuju da se u prostorijama kupca u toku grejnog dana postignu projektovane temperature, pod uslovom da vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom, održava objekat i kućne instalacije u ispravnom stanju.

Propisane temperature u grejanom prostoru kupca definisane su u projektu za izvođenje toplotne podstanice i kućne instalacije, sa dozvoljenim odstupanjem od +/-1°C.

Temperatura iz stava 2. ovog člana održava se sve dok spoljna temperatura ne padne do vrednosti -14,8°C.

Preduzeće može u toku grejnog dana, u skladu sa Pravilima, prekinuti rad toplotnih izvora, kada se pri višim spoljnim temperaturama, u objektima kupaca, na osnovu akumulirane toplotne energije postiže temperatura propisana u stavu 2. ovog člana.

U cilju tehničko-tehnološke zaštite, povećanja energetske efikasnosti sistema i obezbeđivanja propisanih temperatura, Preduzeće može deo toplotne energije da isporučuje i nakon završetka grejnog dana.

Preduzeće je dužno da isporučuje toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode, tako da se na izlivnom mestu postiže projektovana temperatura tople potrošne vode od 45°C, sa dozvoljenim odstupanjem od +/- 2°C, pod uslovom da vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja objektom, održava kućne instalacije u ispravnom stanju.

VIII PRAVA I OBAVEZE PREDUZEĆA I KUPACA

Član 44

Preduzeće je u obavezi da:

1. razvija i gradi delove Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 6. ove odluke u skladu sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja Preduzeća, strategijom razvoja energetike Republike Srbije, generalnim planom Grada i raspoloživim finansijskim sredstvima;

2. pripremi projektno-tehničku dokumentaciju, obezbedi potrebne dozvole i rešenja za izvođenje radova, izabere izvođača radova i vrši nadzor nad izgradnjom delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 7. ove odluke;

3. izabere izvođača radova i vrši nadzor nad izgradnjom toplotnih podstanica iz člana 10. tačka 8. ove odluke;

4. priključuje objekte na Toplifikacioni sistem u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Pravilima;

5. obezbedi održavanje delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke;

6. obezbedi pogonsku spremnost delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke i da o tome redovno izveštava Gradsko veće;

7. trajno čuva kompletnu tehničku dokumentaciju o izvedenom stanju delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke;

8. u slučaju izliva nosioca toplote u toplotnoj podstanici, isključi toplotnu podstanicu sa Toplifikacionog sistema, dok se kvar ne otkloni;

9. organizuje dežurnu službu za prijem reklamacija i blagovremeno intervenisanje u slučaju kvarova na svojoj opremi i po reklamacijama kupaca;

10. obaveštava kupce o stanju delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke i planovima njegovog razvoja, ukupnoj potrošnji i dinamici potrošnje toplotne energije, cenama i promenama cene toplotne energije i usluga, rezultatima očitavanja merila toplote i drugim elementima od interesa za kupce;

11. po zahtevu organa upravljanja objektom, obezbedi temperature u prostorijama različite od projektnih ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti;

12. propagira i stimuliše mere za povećanje energetske efikasnosti u cilju racionalnije potrošnje toplotne energije od strane kupaca i pruža podršku organima upravljanja objektom prilikom energetske sanacije objekata;

13. sprovodi mere za ispunjavanje obaveza distributera toplotne energije u skladu sa članom 32. stav 3. ove odluke.

Član 45

Preduzeće je obavezno da proizvodi i isporučuje potrebnu količinu toplotne energije odgovarajućeg kvaliteta iz toplotnih izvora do granica njihovih raspoloživih toplotnih kapaciteta, pod uslovom da je obezbeđena potrebna količina i kvalitet goriva i da su toplotni izvori, distributivna mreža i toplotne podstanice u ispravnom stanju.

Preduzeće obezbeđuje toplotnu energiju iz TE-TO, u skladu sa ugovorom kojim se reguliše isporuka toplotne energije iz TE-TO.

Član 46

Kupac je u obavezi da:

1. kućnu instalaciju koristi i održava pod uslovima, na način i za namene predviđene zakonom, ovom odlukom i Ugovorom o prodaji;

2. toplotnu energiju koristi pod uslovima, na način i za namene predviđene zakonom, ovom odlukom i Ugovorom o prodaji;

3. ovlašćenim licima Preduzeća omogući pristup toplotnoj podstanici, odnosno merilima toplote, vodomerima i priključku, radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova i zamene i održavanja opreme;

4. održava prostor i pristup do prostorija gde se nalazi toplotna podstanica;

5. prati obaveštenja Preduzeća o smetnjama pri isporuci toplotne energije;

6. obavesti Preduzeće o kvarovima na kućnoj instalaciji i opremi;

7. odgovara za štetu načinjenu Preduzeću zbog svojih intervencija na toplotnoj podstanici i/ili kućnoj instalaciji;

8. omogući Preduzeću komunikaciono povezivanje toplotne podstanice;

9. redovno plaća troškove za isporučenu toplotnu energiju.

Član 47

Kupcu nije dozvoljeno da:

1. bez pisane saglasnosti Preduzeća priključuje ili isključuje delove kućne instalacije iz Toplifikacionog sistema;

2. prazni i puni nosiocem toplote kućne instalacije;

3. bez pisane saglasnosti Preduzeća skida, postavlja ili menja grejna tela u objektu;

4. koristi kućne instalacije za uzemljenje električnih instalacija i uređaja;

5. menja postavljene protoke i temperature na opremi u toplotnoj podstanici;

6. menja parametre podešavanja opreme u toplotnoj podstanici;

7. pristupa delovima merila toplote ili plombama na merilima toplote u toplotnoj podstanici ili na kućnoj instalaciji;

8. bez pisane saglasnosti Preduzeća izvodi radove na kućnoj instalaciji;

9. menja podešene protoke na kućnoj instalaciji bez saglasnosti organa upravljanja objektom.

Član 48

Kada su u objektima kupca temperature vazduha ili temperature tople potrošne vode na izlivnim mestima niže od projektovanih, kupci imaju pravo da podnesu zahtev Preduzeću, drugom pravnom licu ili preduzetniku, koji su ovlašćeni da održavaju kućne instalacije, radi ispitivanja uzroka nekvalitetnog zagrevanja.

Preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik u obavezi su da po zahtevu iz stava 1. ovog člana postupe u okviru svoje nadležnosti u roku od 24 sata od prijema zahteva.

Obaveza je Preduzeća i drugog pravnog lica ili preduzetnika ovlašćenog za održavanje kućnih instalacija da međusobno sarađuju u otklanjanju eventualnih kvarova, odnosno uzročnika nižih temperatura iz stava 1. ovog člana, svako u delu svoje nadležnosti i obaveza, i da o tome u pisanoj formi obaveste kupca.

Činjenice utvrđene u slučaju iz stava 3. ovog člana unose se u poseban zapisnik koji predstavlja osnov za ostvarivanje prava kupca na odgovarajuće smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju, ako je uzrok nekvalitetnog zagrevanja na toplotnoj podstanici.

U slučaju da se ne postigne saglasnost o uzroku nekvalitetnog zagrevanja, merodavan je nalaz nadležne inspekcije.

Član 49

Kada su u objektima kupca temperature vazduha, ili temperature tople potrošne vode na izlivnim mestima niže od projektovanih zbog kvarova na delovima Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke, obaveza Preduzeća je da kupcu umanji račun za isporučenu toplotnu energiju za određeni vremenski period, u skladu sa Pravilima.

Član 50

Preduzeće je dužno da jednom godišnje sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga iz člana 1. ove odluke, u trajanju od najmanje 15 dana.

Poziv za izjašnjavanje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada i Preduzeća, a dostavlja se sredstvima javnog informisanja radi saopštenja.

Preduzeće je dužno da u roku od 15 dana od dana završetka izjašnjavanja iz stava 1. ovog člana dostavi Gradskoj upravi izveštaj o rezultatima izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.

Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga iz stava 1. ovog člana takvi da većina korisnika nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom Preduzeća, Gradska uprava preispituje rad Preduzeća, sačinjava analizu sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka navedenih u izjašnjavanju korisnika i dostavlja je Gradskom veću.

Gradsko veće, nakon razmatranja analize i predloženih mera iz stava 4. ovog člana, donosi akt kojim nalaže Preduzeću da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika, u roku koji ne može biti duži od 90 dana.

IX MERENJE ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 51

Količina toplotne energije isporučene za grejanje objekata kupaca i količina isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode na predajnom mestu se meri.

Izmerena količina isporučene toplotne energije izražava se u kWh.

Isporučena količina toplotne energije za grejanje objekata kupaca i količina isporučene toplotne energije za pripremu tople potrošne vode meri se merilima toplote postavljenim na mernim mestima u toplotnoj podstanici.

Merenje količine isporučene toplotne energije u toplotnoj podstanici vrši Preduzeće.

Član 52

Troškove nabavke i ugradnje zajedničkih merila toplote snosi Preduzeće, a troškove nabavke i ugradnje sopstvenih merila toplote snosi investitor.

Preduzeće je dužno da merila toplote iz stava 1. ovog člana, kao svoja osnovna sredstva, održava i vrši periodični pregled ispravnosti, u skladu sa važećim propisima.

Merila toplote iz stava 1. ovog člana moraju imati važeći žig i uverenje o overavanju merila u skladu sa važećim propisima.

Tehničke karakteristike merila toplote propisuju se Pravilima.

Član 53

Ukoliko merilo toplote za toplu potrošnu vodu nije instalisano, isporučena količina toplotne energije za zagrevanje tople potrošne vode određuje se na osnovu izmerene zapremine utrošene hladne vode iz gradskog vodovoda na vodomeru, koji je postavljen u toplotnoj podstanici ispred sistema za pripremu tople potrošne vode. Ovako određena količina isporučene tople potrošne vode izražava se u m3.

Član 54

Kada je merilo toplote u kvaru, Preduzeće će obračunati isporučenu količinu toplote na osnovu proračunate količine toplote u skladu sa Pravilima o raspodeli troškova iz člana 67. ove odluke.

Član 55

Kada dođe do prekida u snabdevanju toplotnom energijom na toplotnoj podstanici koje traje duže od 24 sata, a merilo toplote je u kvaru, Preduzeće je dužno da umanji račun kupca u delu varijabilnih troškova srazmerno vremenu trajanja prekida.

Član 56

Preduzeće je dužno da umanji račun kupca u delu varijabilnih troškova prema proračunu u skladu sa Pravilima o raspodeli troškova iz člana 67. ove odluke, kada su na toplotnoj podstanici usled razloga za koje je odgovorno Preduzeće:

1. protoci primarne i sekundarne vode za grejanje manji od evidentiranih prilikom izvršene regulacije kućne instalacije i toplotne podstanice i kada su zbog toga temperature vazduha u objektima kupaca niže od projektovanih;

2. temperature tople potrošne vode na izlazu iz rezervoara za toplu potrošnu vodu niže od evidentiranih prilikom izvršene regulacije kućne instalacije i toplotne podstanice i kada su zbog toga temperature na izlivnim mestima niže od propisanih.

Član 57

Podatke sa merila toplote u toplotnoj podstanici očitava Preduzeće.

Očitavanje merila toplote za isporučenu količinu toplotne energije za grejanje vrši se mesečno tokom grejne sezone, kao i prilikom promena cena toplotne energije.

Očitavanje merila toplote iz stava 2. ovog člana vrši se prema rasporedu koji određuje Preduzeće.

O rasporedu očitavanja iz stava 3. ovog člana Preduzeće obaveštava kupce neposredno ili preko sredstava javnog informisanja.

Kupac ili organ upravljanja objektom imaju pravo da prisustvuju očitavanju merila toplote u slučaju kada se očitavanje vrši neposredno u toplotnoj podstanici.

Član 58

Ako Preduzeće nije moglo očitati merila toplote, iz razloga za koje je odgovoran kupac, Preduzeće će obračunati isporučenu količinu toplotne energije na osnovu proračunate količine toplotne energije u skladu sa Pravilima o raspodeli troškova iz člana 67. ove odluke.

Član 59

Kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u objektima koji su već priključeni na Toplifikacioni sistem, u cilju registrovanja sopstvene potrošnje toplotne energije na kućnim instalacijama, mogu ugraditi sopstvena merila toplote ili delitelje troškova, a radi obezbeđivanja uslova za regulaciju preuzete toplotne energije, odnosno uštedu energije, mogu ugraditi uređaje za kontrolisanu regulaciju na svakom pojedinačnom grejnom telu.

Tehnički uslovi za ugradnju i karakteristike uređaja iz stava 1. ovog člana propisuju se Pravilima.

U objektima koji su već priključeni na Toplifikacioni sistem, sopstvena merila toplote na kućnim instalacijama, odnosno delitelji troškova mogu se ugraditi ukoliko svi kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u tom objektu prihvate ugradnju.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, delitelji troškova mogu se ugraditi u minimalno 90% od ukupne grejne površine, koja se snabdeva toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u tom objektu.

Uređaji iz stava 1. ovog člana predstavljaju opremu kupca, koji je dužan da ih održava.

Troškove ugradnje, održavanja i očitavanja uređaja iz stava 1. ovog člana snosi kupac.

Član 60

U novim objektima koji se priključuju na Toplifikacioni sistem, u cilju registrovanja sopstvene potrošnje toplotne energije za svaki pojedinačni deo objekta, moraju se ugraditi sopstvena merila toplote na kućnim instalacijama, a radi obezbeđivanja uslova za regulaciju preuzete toplotne energije, odnosno uštedu energije, moraju se ugraditi uređaji za kontrolisanu regulaciju za svaki pojedinačni deo objekta.

Tehnički uslovi za ugradnju i karakteristike uređaja iz stava 1. ovog člana propisuju se Pravilima.

Troškove ugradnje uređaja iz stava 1. ovog člana snosi investitor.

Član 61

Poslove održavanja i očitavanja sopstvenih merila toplote i utvrđivanja udela svakog pojedinačnog kupca u ukupno isporučenoj toplotnoj energiji na predajnom mestu za objekat vrši Preduzeće.

Troškove održavanja, očitavanja i raspodele toplotne energije prema sopstvenim merilima toplote iz stava 1. ovog člana snosi kupac u skladu sa Metodologijom iz člana 65. ove odluke.

Član 62

Gradsko veće, na predlog Preduzeća, propisuje kriterijume za utvrđivanje sposobnosti pravnog lica ili preduzetnika da obavlja poslove ugradnje i održavanja delitelja troškova na kućnim instalacijama u objektima koji su već priključeni na Toplifikacioni sistem, kao i poslove očitavanja ovih uređaja i utvrđivanja udela svakog pojedinačnog kupca u ukupno isporučenoj toplotnoj energiji na predajnom mestu za objekat.

Preduzeće će u skladu sa kriterijumima iz stava 1. ovog člana sprovesti kvalifikacioni postupak za izbor ponuđača, koji mogu da obavljaju poslove iz stava 1. ovog člana.

Nakon sprovedenog kvalifikacionog postupka iz stava 2. ovog člana, Preduzeće donosi akt o utvrđivanju liste pravnih lica ili preduzetnika koji mogu da obavljaju poslove iz stava 1. ovog člana, sa kojima zaključuje ugovor.

Član 63

Preduzeće i organ upravljanja objektom imaju, pored periodičnih pregleda ispravnosti merila toplote iz člana 52. ove odluke, pravo da izvrše vanredni pregled ispravnosti merila toplote, u skladu sa propisima.

Ukoliko vanredni pregled ispravnosti merila toplote zahteva organ upravljanja objektom, a prilikom pregleda ispravnosti merila toplote se ustanovi nedozvoljeno odstupanje merenja, troškove snosi Preduzeće.

Ukoliko vanredni pregled ispravnosti merila toplote zahteva organ upravljanja objektom, a prilikom pregleda ispravnosti merila toplote se ne ustanovi nedozvoljeno odstupanje merenja, Preduzeće refundira troškove vanrednog pregleda ispravnosti merila toplote od organa upravljanja objektom.

Ukoliko vanredni pregled ispravnosti merila toplote pokaže nedozvoljeno odstupanje, smatra se da je merilo toplote u kvaru, pa se za vremenski period od iniciranja pregleda obračunava količina isporučene toplote u skladu sa odredbama člana 54. ove odluke.

Član 64

Odredbe člana 52. st. 2. i 3, čl. 54, 55. i 57. st. 1, 3. i 4, i čl. 58. i 63. ove odluke, shodno se primenjuju na vodomere.

X CENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 65

Preduzeće utvrđuje cenu snabdevanja toplotnom energijom za kupca, uz prethodnu saglasnost Gradskog veća.

Cena iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, koju donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Metodologija).

Postupak određivanja cena, promena cena i procedura za podnošenje i odobravanje cena toplotne energije sprovodi se u skladu sa Metodologijom.

Odluka o cenama iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Grada Novog Sada".

Član 66

Kupcu u poslovnim objektima, čija je priključena snaga veća od 1000 kW, jedinična cena za priključenu snagu obračunava se prema linearnoj skali, koja je definisana u Pravilima o raspodeli troškova iz člana 67. ove odluke.

XI OBRAČUN I RASPODELA TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU

Član 67

Kupac je dužan da Preduzeću plaća troškove za isporučenu toplotnu energiju, obračunate na osnovu jediničnih cena utvrđenih u skladu sa Metodologijom.

Troškovi za isporučenu toplotnu energiju raspodeljuju se na pojedinačne kupce u skladu sa Pravilima o raspodeli troškova sa zajedničkog mernog mesta u toplotnoj podstanici (u daljem tekstu: Pravila o raspodeli troškova).

Pravila o raspodeli troškova iz stava 2. ovog člana donosi Preduzeće, uz saglasnost Gradskog veća.

Pravila o raspodeli troškova iz stava 2. ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Grada Novog Sada", kao i na internet stranici Preduzeća.

Član 68

Troškovi za isporučenu toplotnu energiju iz člana 67. stav 1. ove odluke u sebi sadrže troškove obračunate na osnovu cena za priključenu snagu (fiksni troškovi) i troškove obračunate na osnovu cena za količinu isporučene toplotne energije (varijabilni troškovi).

Troškovi za isporučenu toplotnu energiju iz stava 1. ovog člana obračunavaju se i fakturišu svakog meseca.

Član 69

Troškovi za priključenu snagu obezbeđuju pokrivanje opravdanih troškova poslovanja za obavljanje energetskih delatnosti Preduzeća u skladu sa Metodologijom i investicije u obavljanju komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, kojima se obezbeđuje kratkoročna i dugoročna sigurnost snabdevanja toplotnom energijom, odnosno održivi razvoj sistema.

Jedinične cene fiksnih troškova predstavljaju odnos opravdanih troškova poslovanja iz stava 1. ovog člana i priključenih snaga [kW] na primarnom delu svih toplotnih podstanica, i iskazuju se u din/kW.

U slučaju promene spoljne projektne temperature za Grad Novi Sad, ili promene režima rada u smislu raspodele toplotne energije u grejnom danu, snaga definisana projektom na koji je izdata energetska saglasnost kao nominalna veličina se ne menja.

Član 70

Raspodela troškova za priključenu snagu za kupce u stambenim objektima ili stambenim delovima stambenoposlovnih objekata, koji se snabdevaju toplotnom energijom sa jednog zajedničkog merila toplote, može se vršiti:

1. prema grejnoj površini stana, ili

2. prema priključenoj snazi svih grejnih tela u stanu.

Preduzeće vrši raspodelu troškova iz stava 1. ovog člana prema grejnoj površini stana.

Na zahtev organa upravljanja objektom Preduzeće će vršiti raspodelu troškova iz stava 1. ovog člana prema priključenoj snazi svih grejnih tela u stanu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, organ upravljanja objektom dužan je da dostavi Preduzeću delovnik troškova sa definisanom raspodelom troškova iz stava 1. ovog člana, koji su potpisali svi kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u objektu.

Član 71

Raspodela troškova za isporučenu količinu toplotne energije na pojedinačne kupce vrši se na sledeći način:

1. Kupci koji imaju zajedničko merilo toplote u toplotnoj podstanici, plaćaju isporučenu toplotnu energiju prema stanju očitanom na zajedničkom merilu toplote, s tim što se njihov pojedinačni udeo u troškovima isporučene toplotne energije određuje:

a) za kupce u stambenim objektima ili stambenim delovima stambeno-poslovnih objekata prema udelu grejne površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj grejnoj površini stambenog dela objekta,

b) za kupce u poslovnim objektima ili poslovnim delovima stambeno-poslovnih objekata prema udelu priključene snage poslovnog prostora pojedinačnog kupca u ukupnoj priključenoj snazi poslovnog dela objekta.

2. Kupci koji imaju sopstveno merilo toplote u toplotnoj podstanici, plaćaju isporučenu toplotnu energiju prema stanju očitanom na tom merilu toplote.

3. Kupci koji imaju sopstveno merilo toplote na kućnoj instalaciji plaćaju isporučenu toplotnu energiju prema stanju očitanom na sopstvenom merilu toplote i udelu u zajedničkoj potrošnji objekta.

Zajednička potrošnja objekta je razlika između izmerene količine toplotne energije na zajedničkom merilu toplote i sume izmerenih količina toplotne energije na svim sopstvenim merilima toplote.

Udeo u zajedničkoj potrošnji objekta određuje se:

a) za kupce u stambenim objektima ili stambenim delovima stambeno-poslovnih objekata prema udelu grejne površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj grejnoj površini stambenog dela objekta,

b) za kupce u poslovnim objektima ili poslovnim delovima stambeno-poslovnih objekata prema udelu priključene snage poslovnog prostora pojedinačnog kupca u ukupnoj priključenoj snazi poslovnog dela objekta.

Preduzeće vrši raspodelu troškova iz stava 1. ovog člana.

Član 72

Kada kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote zaključe delovnik troškova, njihov pojedinačni udeo u troškovima isporučene toplotne energije obračunava se prema uslovima određenim u delovniku troškova.

Delovnikom troškova iz stava 1. ovog člana se može predvideti da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog merila toplote raspoređuje na pojedinačne kupce:

1. prema sopstvenim merilima toplote na kućnoj instalaciji,

2. primenom delitelja troškova,

3. prema priključenoj snazi stana ili poslovnog prostora, ili

4. prema grejnoj površini stana.

U slučajevima iz stava 2. tač. 1. i 2. ovog člana, očitavanje stanja sopstvenih merila toplote, odnosno delitelja troškova, vrši se u isto vreme kada se očitava stanje na zajedničkom merilu toplote u toplotnoj podstanici.

Organ upravljanja objektom dužan je da dostavi Preduzeću delovnik troškova sa definisanom raspodelom troškova iz stava 2. ovog člana, koji su potpisali svi kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u objektu.

Delovnik troškova važi za period od najmanje dve godine.

Delovnik troškova se primenjuje prilikom obračuna troškova za isporučenu toplotnu energiju za naredni mesec.

Član 73

Da bi se prešlo na obračun troškova prema delovniku troškova primenom delitelja troškova, delitelji moraju biti ugrađeni u minimalno 90% ukupne grejne površine koja se snabdeva toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote u tom objektu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, troškovi isporučene toplotne energije za deo kupaca koji ne koriste delitelje troškova obračunaće se na osnovu proračunate količine toplotne energije, u skladu sa Pravilima za raspodelu troškova.

U proračunu količine toplotne energije iz stava 2. ovog člana, priključena snaga za kupce u stambenim objektima izračunava se kao proizvod priključene snage stambenog dela objekta i udela grejne površine stanova kupaca koji ne koriste delitelje troškova u ukupnoj grejnoj površini stanova stambenog dela objekta.

Troškovi isporučene toplotne energije za deo kupaca iz stava 2. ovog člana uvećavaju se za iznos naknade troškova raspodele.

Kada se delovnikom troškova predviđa primena delitelja troškova, Preduzeće potvrđuje da su kućne instalacije svih potpisnika delovnika troškova na istom zajedničkom merilu toplote.

Delovnik troškova se u delu izbora tehničkih karakteristika delitelja izrađuje u skladu sa Pravilima, a uslovi i način raspodele troškova u delovniku izrađuju se u skladu sa Pravilima za raspodelu troškova.

Član 74

Kada kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote zaključe delovnik troškova primenom delitelja troškova, njihov pojedinačni udeo u troškovima isporučene toplotne energije obračunava se na sledeći način:

- udeo potrošnje stana/poslovnog prostora obračunava se prema razlici stanja očitanog na deliteljima troškova ugrađenim na svako grejno telo u stanu/ poslovnom prostoru između dva uzastopna očitavanja, pri čemu se istovremeno sa očitavanjem stanja delitelja troškova očitava i zajedničko merilo toplote,

- raspodela 90% troškova toplotne energije izmerene na zajedničkom merilu toplote vrši se prema udelu potrošnje stana/poslovnog prostora obračunatom prema deliteljima troškova,

- raspodela preostalih 10% troškova toplotne energije izmerene na zajedničkom merilu toplote raspodeljuje se za:

a) kupce u stambenim objektima - prema veličini koja odgovara udelu grejne površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj grejnoj površini stambenog dela objekta,

b) kupce u poslovnim objektima - prema veličini koja odgovara udelu priključene snage pojedinačnog kupca u ukupnoj priključenoj snazi poslovnog dela objekta.

Član 75

Ukoliko je delovnikom troškova predviđeno da se isporučena količina toplotne energije preko zajedničkog merila toplote raspodeljuje na pojedinačne kupce prema deliteljima troškova, a postoje kupci koji ne dozvoljavaju kontrolu i/ili očitavanje istih, obračun troškova isporučene toplotne energije za te kupce vršiće se:

- u stambenim objektima - prema grejnoj površini uvećanoj za korekcioni faktor 2 (dva),

- u poslovnim objektima - prema priključenoj snazi uvećanoj za korekcioni faktor 2 (dva).

U slučaju kvara delitelja troškova za koji nije odgovoran kupac, toplotnu energiju plaćaju:

- kupci u stambenim objektima - prema veličini koja odgovara udelu grejne površine stana pojedinačnog kupca u ukupnoj grejnoj površini stambenog dela objekta,

- kupci u poslovnim objektima - prema veličini koja odgovara udelu priključene snage pojedinačnog kupca u ukupnoj priključenoj snazi poslovnog dela objekta.

Član 76

Kada kupci koji se snabdevaju toplotnom energijom preko zajedničkog merila toplote odluče da koriste delovnik troškova primenom delitelja troškova, dužni su da zaključe ugovor sa pravnim licem ili preduzetnikom iz člana 62. stav 3. ove odluke.

Pravno lice ili preduzetnik utvrđen aktom iz člana 62. stav 3. ove odluke ima obavezu da sa organom upravljanja objektom zaključi ugovor kojim se definišu međusobna prava i obaveze u pogledu troškova održavanja i očitavanja delitelja toplote, delovnika troškova i postupka u slučaju reklamacije kupca na raspodelu troškova.

Organ upravljanja objektom dužan je da preduzeću nadležnom za objedinjenu naplatu komunalno-stambenih i drugih usluga (u daljem tekstu: Preduzeće za objedinjenu naplatu) i Preduzeću dostavi ugovor iz stava 1. ovog člana.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana očitava stanja na deliteljima troškova i zajedničkom merilu toplote u toplotnoj podstanici u periodu od tri uzastopna radna dana poslednje nedelje tekućeg meseca, uz zadovoljen uslov iz člana 72. stav 3. ove odluke.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana vrši raspodelu troškova toplotne energije prema delovniku troškova i Pravilima o raspodeli troškova i dostavlja podatke Preduzeću za objedinjenu naplatu i Preduzeću, najkasnije u roku od tri dana od dana poslednjeg očitavanja stanja na delitelju troškova i zajedničkom merilu toplote u toplotnoj podstanici.

Ako pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana ne dostavi podatke o stanju očitanom na sopstvenim merilima toplote, odnosno deliteljima troškova na kraju obračunskog perioda ili u toku cele grejne sezone, raspodela troškova toplotne energije za taj objekat izvršiće se na način propisan u članu 71. stav 1. tačka 1. ove odluke, za period od poslednjeg očitavanja, odnosno za celu grejnu sezonu.

Član 77

Odredbe člana 75. ove odluke shodno se primenjuju i na sopstvena merila toplote na kućnim instalacijama.

Član 78

Kupcima koji nemaju sopstveno merilo toplote, odnosno zajedničko merilo toplote u toplotnoj podstanici, isporučena toplotna energija obračunava se na osnovu priključene snage na primarnom delu toplotne podstanice, registrovane u Preduzeću, broja sati grejanja i prosečne spoljne temperature.

Član 79

Obračun troškova iz člana 68. ove odluke vrši se na kraju meseca, a kupci imaju obavezu plaćanja troškova po obračunu najkasnije do 20. u narednom mesecu.

Obračun i naplatu troškova iz stava 1. ovog člana za kupce u stambenim objektima vrši Preduzeće za objedinjenu naplatu na način kojim je uređena objedinjena naplata stambeno-komunalnih usluga.

Obračun i naplatu troškova iz stava 1. ovog člana za kupce u poslovnim objektima vrši Preduzeće.

Preduzeća iz st. 2. i 3. ovog člana u obavezi su da jednom mesečno uz račun ili na računu za isporučenu toplotnu energiju informišu kupca o: količini toplotne energije koju je kupac preuzeo tokom prethodnog meseca, prosečnoj ceni toplotne energije za tog kupca u tom mesecu, cenama po elementima za obračun utrošene toplotne energije, kao i o drugim podacima koji mogu biti od značaja za racionalno korišćenje toplotne energije, u skladu sa važećim propisima.

Član 80

Kupac ima pravo da podnese prigovor na obračun troškova za isporučenu toplotnu energiju Preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku utvrđenom aktom iz člana 62. stav 3. ove odluke, odnosno Preduzeću za objedinjenu naplatu, u pisanoj formi, najkasnije u roku od osam dana od dana dostave računa.

Preduzeće, pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana, obavezni su da prigovor reše i o tome obaveste kupca u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

XII NAČIN POSTUPANJA I OVLAŠĆENJA ORGANA GRADA U SLUČAJU POREMEĆAJA, ODNOSNO PREKIDA U ISPORUCI TOPLOTNE ENERGIJE

Član 81

Ako dođe do poremećaja ili prekida u isporuci toplotne energije, Preduzeće je obavezno da, istovremeno sa preduzimanjem mera iz člana 36. stav 1. ove odluke, obavesti Gradsku upravu o razlozima poremećaja ili prekida, kao i o preduzetim merama.

Kada Gradska uprava primi pisano obaveštenje iz stava 1. ovog člana, dužna je da bez odlaganja:

1. odredi redosled prvenstva i način pružanja usluga onim kupcima kod kojih bi, usled prekida, nastala opasnost po život i rad građana ili rad drugih subjekata, ili bi nastala velika, odnosno nenadoknadiva šteta,

2. naredi mere za zaštitu komunalnih objekata koji su ugroženi, kao i druge imovine,

3. predloži Preduzeću mere za otklanjanje nastalih posledica, i druge potrebne mere za obavljanje delatnosti, i

4. utvrdi uzroke i eventualnu odgovornost za poremećaje, odnosno prekide, i za nadoknadu nastale štete.

Član 82

Ako Preduzeće i pored preduzetih mera iz člana 36. stav 1. ove odluke ne može da isporučuje toplotnu energiju kupcima u potrebnom obimu, Gradska uprava će narediti mere štednje toplotne energije.

Preduzeće i kupci su dužni da se pridržavaju mera štednje iz stava 1. ovog člana.

Član 83

Kada zaposleni u Preduzeću organizuju štrajk u skladu sa zakonom, Preduzeće je obavezno da organizuje minimum procesa rada kojim se obezbeđuje:

1. sigurnost funkcionisanja Toplifikacionog sistema i to:

- proizvodnja i isporuka toplotne energije za grejanje kada je spoljna temperatura +10°C i niža,

- neprekidna isporuka toplotne energije za Klinički centar "Vojvodine",

- neodložno otklanjanje havarija na Toplifikacionom sistemu;

2. preduzimanje neophodnih mera zaštite životne sredine, protivpožarne zaštite, mera bezbednosti i zdravlja ljudi i bezbednosti imovine.

Član 83a

Gradsko veće u slučaju neizvesnog snabdevanja energentima za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema, kao i u slučaju da Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12°C ili nižu u periodu nakon 3. maja, a u cilju obezbeđivanja snabdevanja toplotnom energijom, može posebnim aktom, na predlog Preduzeća utvrditi smernice za postupanje Preduzeća i drugačije rokove od rokova utvrđenih u čl. 33. i 41. ove odluke.

XIII SLUČAJEVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE

Član 84

Preduzeće je obavezno da privremeno isključi objekat ili deo objekta sa distributivne mreže, priključka ili toplotne podstanice kada kupac ili drugo neovlašćeno lice preduzima bilo kakve radnje na kućnoj instalaciji, toplotnoj podstanici ili distributivnoj mreži, ili kada su kućne instalacije neispravne tako da:

a) se ugrožava funkcionisanje distributivne mreže, toplotne podstanice ili kućne instalacije,

b) funkcionisanje toplotne podstanice i/ili kućne instalacije predstavlja opasnost po bezbednost ili zdravlje ljudi,

v) mogu prouzrokovati štetu na materijalnim dobrima ili ugroziti isporuku toplotne energije drugim kupcima.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana Preduzeće je obavezno da, u skladu sa Pravilima, isključi objekat, odnosno kupca sa Toplifikacionog sistema i da o razlozima za isključenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata, u pisanoj formi, obavesti kupca, odnosno organ upravljanja objektom, Gradsku upravu za inspekcijske poslove i Gradsku upravu.

Član 85

Kada vlasnik objekta ili dela objekta, ili drugo pravno ili fizičko lice, samovoljno ili suprotno odredbama ove odluke priključi objekat ili deo objekta na postojeću distributivnu mrežu, priključak, toplotnu podstanicu ili na kućnu instalaciju, Gradska uprava za inspekcijske poslove je dužna da sprovede postupak za izdavanje naloga o isključenju objekta.

Član 86

Postupak za izdavanje naloga o isključenju objekta iz člana 85. ove odluke Gradska uprava za inspekcijske poslove pokreće po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave Preduzeća, organa upravljanja objektom ili drugog pravnog ili fizičkog lica.

Kada prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi Preduzeće, dužno je da u prijavi navede podatke o vlasniku objekta ili dela objekta i dokaze na osnovu kojih je moguće utvrditi ili učiniti verovatnim da je objekat ili deo objekta priključen samovoljno ili suprotno odredbama ove odluke.

Kada prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi organ upravljanja objektom ili drugo pravno ili fizičko lice, Gradska uprava za inspekcijske poslove utvrđuje da li za objekat ili deo objekta postoji odgovarajuća dokumentacija za priključenje na postojeću distributivnu mrežu, priključak, toplotnu podstanicu ili na kućnu instalaciju, a o utvrđenim dokazima vlasnik objekta ili dela objekta ima pravo da se izjasni.

Član 87

Gradska uprava za inspekcijske poslove po podnetoj prijavi iz člana 86. st. 2. i 3. ove odluke, a na osnovu svih činjenica utvrđenih u postupku, donosi rešenje po skraćenom postupku, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Gradskom veću, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 88

Troškove izvršenja rešenja iz člana 87. ove odluke snosi vlasnik objekta ili dela objekta koji je priključen na distributivnu mrežu, priključak, toplotnu podstanicu ili na kućnu instalaciju suprotno odredbama ove odluke.

Član 89

Preduzeće može privremeno da isključi objekat ili deo objekta sa distributivne mreže, priključka ili toplotne podstanice ako:

1. se pojave tehničke i druge smetnje na kućnim instalacijama koje utiču na rad distributivne mreže, toplotne podstanice ili kućne instalacije,

2. kupac ili organ upravljanja objektom, bez odobrenja Preduzeća, poveća priključenu snagu na toplotnoj podstanici, registrovanu u bazi podataka,

3. kupac ili organ upravljanja objektom zaposlenima Preduzeća onemogućava ulazak u prostoriju u kojoj je smeštena toplotna podstanica radi održavanja i regulacije, ili očitavanja merila toplote ili vodomera,

4. kupac ne održava prostor i pristup do prostorija gde se nalazi toplotna podstanica, i/ili nisu ispunjeni uslovi za bezbedan rad u toplotnoj podstanici,

5. Preduzeće ne može utvrditi vlasnika objekta ili dela objekta,

6. kupac ne plaća račune za isporučenu toplotnu energiju, pod uslovom da su zadovoljeni tehnički uslovi iz člana 92. stav 3. tačka 2.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Preduzeće je obavezno da prethodno u pisanoj formi upozori kupca da će ga isključiti sa distributivne mreže, priključka ili toplotne podstanice ako u ostavljenom roku ne postupi po upozorenju.

Ako kupac ne postupi po upozorenju iz stava 2. ovog člana, Preduzeće će, u skladu sa Pravilima, privremeno isključiti objekat ili deo objekta sa distributivne mreže, priključka ili toplotne podstanice, i o tome bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 sata u pisanoj formi obavestiti Gradsku upravu za inspekcijske poslove i Gradsku upravu.

Član 90

U višeporodičnom stambenom objektu i poslovnom objektu sa više poslovnih prostora, ako za to postoje razlozi iz člana 84. stav 1. i člana 89. stav 1. ove odluke, Preduzeće može pojedinačno da isključi deo objekta, ako postoje tehnički uslovi iz člana 92. stav 3. tačka 2.

Član 91

Po prestanku razloga za isključenje objekta ili dela objekta sa distributivne mreže, priključka ili toplotne podstanice, Preduzeće je dužno da u roku tri dana od dana prijema pisanog zahteva kupca ili organa upravljanja objektom nastavi sa isporukom toplotne energije.

Troškove ponovnog uključenja snosi kupac.

Član 92

Kupac ima pravo da otkaže korišćenje toplotne energije za grejanje.

Zahtev za isključenje iz stava 1. ovog člana podnosi se Preduzeću u pisanoj formi, u periodu od 3. maja do 1. septembra tekuće godine.

Preduzeće će trajno isključiti kupca pod uslovima da:

1. Podnese pisani zahtev za isključenje stana ili poslovnog prostora u celini, u skladu sa stavom 2. ovog člana, i priloži dokaz o vlasništvu nad predmetnim stanom, odnosno poslovnim prostorom;

2. Za kupca:

a) u višeporodičnim stambenim i stambeno-poslovnim objektima koji se snabdevaju toplotnom energijom sa zajedničkog merila toplote - ako u toplotnoj podstanici postoje tehničke mogućnosti za isključenje pojedinačnog kupca,

b) u porodičnim stambenim objektima - ako kupac ima sopstvenu sekundarnu podstanicu ili u toplotnoj podstanici postoje tehničke mogućnosti za isključenje pojedinačnog kupca,

v) u poslovnim objektima - ako kupac ima sopstvenu sekundarnu podstanicu sa sopstvenim merilom toplote;

3. Kupac izvrši odgovarajuće izmene energetske saglasnosti i projektno-tehničke dokumentacije objekta, po postupku i propisima koji regulišu izgradnju stambenih i poslovnih objekata, i prema projektu izvrši rekonstrukciju kućnih instalacija i/ili toplotne podstanice tako da se zadovolje sledeći tehnički uslovi:

- rekonstrukcija zidova prema susednim stanovima/ poslovnim prostorima i tretman kao "Zidova ka negrejanom prostoru", u smislu odredbi Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada,

- rekonstrukcija međuspratnih konstrukcija prema susednim stanovima/poslovnim prostorima i tretman kao "Međuspratna konstrukcija iznad/ ispod negrejanog prostora", u smislu odredbi Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada, i

- rekonstrukcija unutrašnjih kućnih instalacija za grejanje objekta, odnosno izmeštanje svih delova kućnih instalacija iz stana/poslovnog prostora,

- u slučaju da isključenje stana/poslovnog prostora utiče na povećanje toplotnih gubitaka u prostorijama kupaca koje se graniče sa prostorom koji se isključuje, ovi kupci moraju se pisanim putem saglasiti da prihvataju povećanje gubitaka;

4. Kupac izvede radove po odobrenom projektu iz tačke 3. ovog stava na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole;

5. Svi kupci koji se snabdevaju sa zajedničkog merila toplote u toplotnoj podstanici objekta pisanim putem daju saglasnost da prihvataju uslove raspodele zajedničkih gubitaka toplotne energije u objektu i za udeo grejne površine stana/poslovnog prostora koji se isključuje, u skladu sa Pravilima o raspodeli troškova;

6. Nadležni organ izda potvrdu za priključenje dela objekta na neki drugi sistem snabdevanja toplotnom energijom za grejanje, uz ispunjenje uslova propisanih zakonom kojim se uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, kao i tehničkim i drugim propisima kojima je uređena ova oblast;

7. Kupac izmiri sve dospele obaveze prema Preduzeću, ili reguliše dospele obaveze prema važećim procedurama Preduzeća do dana isključenja.

Kupac snosi sve troškove u postupku izmene energetske saglasnosti, izrade projektno-tehničke dokumentacije, ishodovanju saglasnosti i rešenja i izvođenja radova po projektu.

Član 93

Organ upravljanja objektom ima pravo da otkaže korišćenje toplotne energije za grejanje i/ili pripremu tople potrošne vode celog objekta.

Zahtev za isključenje iz stava 1. ovog člana podnosi se Preduzeću u pisanoj formi, u periodu od 3. maja do 1. septembra tekuće godine.

Preduzeće će isključiti višeporodični stambeni, stambeno-poslovni ili poslovni objekat u celini u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana pod uslovima da:

1. Organ upravljanja objektom podnese pisani zahtev za isključenje objekta u celini u skladu sa stavom 2. ovog člana i pisanim putem priloži saglasnost svih kupaca iz objekta koji se isključuje o prihvatanju uslova isključenja i dokaz o vlasništvu nad posebnim delom objekta za svakog kupca;

2. Su zadovoljeni sledeći tehnički uslovi:

- da se kućne instalacije svih kupaca iz objekta koji se isključuje snabdevaju toplotnom energijom sa jednog zajedničkog merila toplote u toplotnoj podstanici,

- da ne postoje drugi kupci čije se kućne instalacije snabdevaju toplotnom energijom sa istog zajedničkog merila toplote, i

- da postoje tehničke mogućnosti za isključenje u toplotnoj podstanici;

3. Organ upravljanja objektom izvrši odgovarajuće izmene energetske saglasnosti i projektno-tehničke dokumentacije objekta, po postupku i propisima koji regulišu izgradnju stambenih i poslovnih objekata, i prema projektu izvrši rekonstrukciju toplotne podstanice tako da se zadovolje tehnički uslovi iz tačke 2. ovog stava;

4. Organ upravljanja objektom izvede radove po odobrenom projektu iz tačke 3. ovog stava na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole;

5. Nadležni organ izda potvrdu za priključenje objekta na neki drugi sistem snabdevanja toplotnom energijom za grejanje i/ili pripremu tople potrošne vode, uz ispunjenje uslova propisanih zakonom kojim se uređuju uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata, kao i tehničkim i drugim propisima kojima je uređena ova oblast;

6. Svi kupci iz objekta koji se isključuje izmire sve dospele obaveze prema Preduzeću, ili regulišu dospele obaveze prema važećim procedurama Preduzeća do dana isključenja.

Preduzeće će trajno isključiti objekat ako su ispunjeni svi uslovi navedeni u stavu 3. ovog člana.

Organ upravljanja objektom snosi sve troškove u postupku izmene energetske saglasnosti, izrade projektno-tehničke dokumentacije, ishodovanju saglasnosti i rešenja i izvođenja radova po projektu.

Član 94

Preduzeće će u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva za isključenje odlučiti o ispunjenosti uslova za isključenje iz čl. 92. i 93. ove odluke.

Nakon obaveštenja od strane kupca/organa upravljanja objektom da je izveo sve predviđene radove prema odobrenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji i verifikacije izvedenih radova po projektu, Preduzeće će doneti odluku o isključenju.

U slučaju pozitivne odluke Preduzeća, kupac/organ upravljanja objektom i Preduzeće potpisuju Sporazum o isključenju u kome kupac/organ upravljanja objektom daje saglasnost Preduzeću da periodično može vršiti kontrolu poštovanja sporazuma.

Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da postoji neovlašćeno priključenje na kućne instalacije, odnosno neovlašćeno korišćenje toplotne energije, ili se Preduzeću ne dozvoljava kontrola, kupac/organ upravljanja objektom, kao potpisnik Sporazuma o isključenju, u obavezi je da nadoknadi sve troškove nastale od dana potpisivanja Sporazuma.

U slučaju negativne odluke Preduzeća i neslaganja sa procenom Preduzeća o ispunjenosti uslova za isključenje iz čl. 92. i 93. ove odluke, kupac/organ upravljanja objektom ima pravo žalbe Gradskom veću.

Bliži uslovi za postupak podnošenja i rešavanja zahteva za isključenje, sadržaj projektno-tehničke dokumentacije, postupak verifikacije izvedenih radova po projektu, sadržaj Sporazuma o isključenju, postupak kontrole poštovanja Sporazuma i drugo, definišu se Pravilima.

Član 95

U slučajevima privremenog isključenja iz čl. 84. i 89. ove odluke, kupac je obavezan da plaća fiksne troškove iz člana 68. ove odluke.

U slučajevima trajnog isključenja iz čl. 92. i 93. ove odluke, kupac nije u obavezi da plaća fiksne troškove iz člana 68. ove odluke.

Troškovi ponovnog uključenja za slučajeve iz čl. 92. i 93. ove odluke, padaju na teret kupca.

XIV NADZOR

Član 96

Nadzor nad primenom ove odluke vrši Gradska uprava.

Član 97

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke i propisa donetih na osnovu ove odluke obavlja komunalni inspektor, izuzev ako pojedini poslovi inspekcijskog nadzora nisu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost drugih organa.

Za prekršaje propisane ovom odlukom komunalni inspektor ovlašćen je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i izda prekršajni nalog.

Poslove komunalne milicije obavlja komunalni milicionar.

Komunalni milicionar u obavljanju poslova komunalne milicije, pored zakonom utvrđenih ovlašćenja, ovlašćen je da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i izda prekršajni nalog za prekršaje propisane ovom odlukom.

Ukoliko komunalni milicionar, u obavljanju poslova komunalne milicije, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, bez odlaganja će o tome, pisanim putem, obavestiti nadležni organ.

XV KAZNENE ODREDBE

Član 98

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Preduzeće ako:

1. ne izda energetsku saglasnost u određenom roku ili je izda suprotno utvrđenim uslovima (član 15. stav 2.),

2. podatke iz projekta za izvođenje toplotne podstanice ne evidentira u registru imovine (član 17. stav 1.),

3. ne vodi evidenciju toplotnih podstanica i kupaca (član 31. stav 1.),

4. ne postupi u skladu sa članom 33. ove odluke,

5. ne postupi u skladu sa članom 35. ove odluke,

6. ne preduzme mere na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno prekida u isporuci toplotne energije usled više sile ili drugih razloga koji nisu mogli da se predvide, odnosno spreče (član 36. stav 1.),

7. ne obavesti kupce i Gradsku upravu istovremeno, sa preduzetim merama iz člana 36. stav 1. o razlozima poremećaja ili prekida u isporuci toplotne energije (član 36. stav 2. i član 81. stav 1.),

8. ne obavesti kupce i Gradsku upravu o planiranom prekidu isporuke toplotne energije za pripremu tople potrošne vode i početku radova najkasnije 24 sata pre planiranog prekida (član 37. st. 1. i 2.),

9. ne isporučuje kupcima toplotnu energiju za grejanje objekata u toku grejne sezone, a za pripremu tople potrošne vode tokom cele godine 24 sata dnevno (član 40.),

10. ne postigne i ne održava projektovane parametre protoka i temperature nosioca toplote u toplotnoj podstanici u skladu sa članom 43. stav 1. ove odluke,

11. isporučuje toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode suprotno članu 43. stav 6. ove odluke,

12. ne izabere izvođača radova i ne vrši nadzor nad izgradnjom toplotnih podstanica iz člana 10. tačka 8. ove odluke (član 44. tačka 3.),

13. ne priključuje objekte na Toplifikacioni sistem u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Pravilima (član 44. tačka 4),

14. ne obezbedi održavanje delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke (član 44. tačka 5.),

15. ne obezbedi pogonsku spremnost delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke (član 44. tačka 6.),

16. ne čuva trajno kompletnu tehničku dokumentaciju o izvedenom stanju delova Toplifikacionog sistema iz člana 10. tač. 3. do 8. ove odluke (član 44. tačka 7.),

17. ne isključi toplotnu podstanicu sa Toplifikacionog sistema u slučaju izliva nosioca toplote u toplotnoj podstanici, (član 44. tačka 8.),

18. ne organizuje dežurnu službu za prijem reklamacija i blagovremeno intervenisanje u slučaju kvarova na svojoj opremi i po reklamacijama kupaca (član 44. tačka 9.),

19. ne daje obaveštenja kupcima u skladu sa članom 44. tačka 10. ove odluke,

20. ne proizvodi i ne isporučuje potrebnu količinu toplotne energije odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa članom 45. stav 1. ove odluke,

21. ne ispita uzroke nekvalitetnog zagrevanja u predviđenom roku i o tome u pisanoj formi ne obavesti kupca (član 48.),

22. ne postupi u skladu sa članom 49. ove odluke,

23. ne održava i ne vrši periodični pregled ispravnosti merila toplote iz člana 52. stav 2. ove odluke,

24. ne umanji varijabilne troškove za isporučenu toplotnu energiju, u slučaju prekida u snabdevanju toplotnom energijom na toplotnoj podstanici koji traje duže od 24 sata, srazmerno vremenu trajanja prekida (član 55.),

25. ne umanji račun kupca u delu varijabilnih troškova na način i u slučajevima iz člana 56. ove odluke,

26. ne obavesti kupce o rasporedu očitavanja merila toplote i vodomera na način utvrđen u članu 57. stav 3. ove odluke,

27. ne reši prigovor na obračun troškova za isporučenu toplotnu energiju i o tome ne obavesti kupca u utvrđenom roku (član 80. stav 2.),

28. postupa suprotno članu 82. stav 2. ove odluke,

29. privremeno ne isključi objekat kupca iz Toplifikacionog sistema, a za to su se stekli uslovi iz člana 84. stav 1. ove odluke, i o tome ne obavesti kupca, Gradsku upravu za inspekcijske poslove i Gradsku upravu (član 84. stav 2.),

30. ne nastavi isporuku toplotne energije u roku od tri dana od dana prijema pisanog zahteva kupca, a po prestanku razloga za isključenje kupca iz Toplifikacionog sistema (član 91. stav 1.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u Preduzeću novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati.

Član 99

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj kupac - kao pravno lice ako:

1. ne postupa u skladu sa članom 34. stav 2. ove odluke,

2. ne koristi i ne održava kućnu instalaciju pod uslovima i na način predviđenim članom 46. tačka 1. ove odluke,

3. ne koristi toplotnu energiju pod uslovima i na način predviđenim članom 46. tačka 2. ove odluke,

4. ne omogući ovlašćenim licima Preduzeća pristup toplotnoj podstanici pod uslovima i na način predviđenim članom 46. tačka 3. ove odluke,

5. ne održava prostor i pristup do prostorija gde se nalazi toplotna podstanica (član 46. tačka 4.),

6. priključuje ili isključuje delove kućne instalacije iz Toplifikacionog sistema bez pisane saglasnosti Preduzeća (član 47. tačka 1.),

7. prazni i puni nosiocem toplote kućne instalacije (član 47. tačka 2.),

8. skida, postavlja ili menja grejna tela u objektu bez pisane saglasnosti Preduzeća (član 47. tačka 3.),

9. koristi kućne instalacije za uzemljenje električnih instalacija i uređaja (član 47. tačka 4.),

10. menja postavljene protoke i temperature na opremi u toplotnoj podstanici (član 47. tačka 5.),

11. menja parametre podešavanja opreme u toplotnoj podstanici (član 47. tačka 6.),

12. pristupa delovima merila toplote ili plombama na merilima toplote u toplotnoj podstanici ili na kućnoj instalaciji (član 47. tačka 7.),

13. izvodi radove na kućnoj instalaciji bez pisane saglasnosti Preduzeća (član 47. tačka 8.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice kod preduzetnika novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 20 do 240 sati.

Član 100

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. dozvoli pristup neovlašćenom licu u prostorije u kojima je smeštena toplotna podstanica ili ne postupa u skladu sa utvrđenim uslovima obezbeđenja navedenih prostorija (član 26.),

2. ne postupa u skladu sa članom 34. st. 7. i 8. ove odluke, i

3. ne omogući očitavanje merila toplote i vodomera (član 58.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice kod preduzetnika novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 dinara.

Član 101

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj kupac - kao pravno lice, ako:

1. ne obavesti Preduzeće o kvarovima na kućnoj instalaciji i opremi (član 46. tačka 6),

2. menja podešene protoke na kućnoj instalaciji bez saglasnosti organa upravljanja objektom (član 47. tačka 9), i

3. se ne pridržava mera štednje iz člana 82. stav 2. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice kod preduzetnika novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 dinara.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 102

Postupci za priključenje na Toplifikacioni sistem, koji su pokrenuti pre početka primene ove odluke, završiće se po odredbama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 21/11, 38/12, 34/13 i 13/14).

Član 103

Do obezbeđivanja uslova za plaćanje troškova za isporučenu toplotnu energiju u zavisnosti od potrošnje, odnosno količine isporučene toplotne energije, u skladu sa odredbama poglavlja "XI. OBRAČUN I RASPODELA TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU" ove odluke, obračun i naplata cena i troškova za isporučenu toplotnu energiju vrši se na osnovu utvrđenih jediničnih cena u zavisnosti od ukupnih godišnjih troškova poslovanja Preduzeća, ukupne priključene snage i ukupne potrošnje toplotne energije za grejanje objekata i pripremu tople potrošne vode na toplotnim podstanicama, iskazane u Programu poslovanja Preduzeća.

Član 104

Gradsko veće će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke doneti akte iz čl. 8. stav 2. i 62. stav 3. ove odluke.

Preduzeće će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke doneti akte iz čl. 13. stav 1, 62. stav 3. i 67. stav 2. ove odluke.

Agencija će u roku šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke doneti akte iz čl. 5. i 7. ove odluke.

Do donošenja akata iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se akti doneti na osnovu Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 21/11, 38/12, 34/13 i 13/14), ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 105

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 21/11, 38/12, 34/13 i 13/14).

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

Samostalni član Odluke o izmenama
Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2019)

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".