• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 24°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA

Član 1

Osniva se Agencija za energetiku Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Agencija) radi obavljanja razvojnih, stručnih i regulatornih poslova u oblasti energetike u Gradu Novom Sadu.

Agencija obavlja poslove u oblasti energetike koji su u nadležnosti Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), kao i poslove koje u oblasti energetike Republika poveri Gradu, u skladu sa ovom odlukom, zakonskim i drugim propisima kojima je uređena oblast energetike i poslovanje javnih agencija.

Član 2

Agencija je samostalna u svom radu.

Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovom odlukom, zakonom i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje javnih agencija, kao i Statutom Agencije (u daljem tekstu: Statut).

Agencija za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaže.

Član 3

Naziv Agencije je Agencija za energetiku Grada Novog Sada.

Sedište Agencije je u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 17.

Član 4

Delatnost Agencije je:

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

63.11 Obrada podataka, hosting i sl.

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

64.19 Ostalo monetarno posredovanje

64.92 Ostale usluge kreditiranja

71.11 Arhitektonska delatnost

84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije

85.59 Ostalo obrazovanje.

Član 5

Pored delatnosti iz člana 4. ove odluke, Agencija obavlja i sledeće poslove:

1. preduzima aktivnosti u cilju uspostavljanja i održavanja sistema energetskog menadžmenta u Gradu,

2. predlaže akt kojim se propisuju uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijumi za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuje način i postupak sticanja tog statusa, način vođenja registra povlašćenih proizvođača toplotne energije i njegova sadržina, i podsticajne mere za proizvodnju toplotne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije,

3. izdaje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije i snabdevanje toplotnom energijom i rešava o privremenom i trajnom oduzimanju izdatih licenci,

4. utvrđuje kriterijume i merila za određivanje visine naknade koja se plaća za izdavanje licenci,

5. odlučuje o zahtevima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije koji koristi obnovljive izvore energije i vodi registar tih proizvođača,

6. izdaje energetsku dozvolu za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više i biogoriva kapaciteta preko 10t godišnje,

7. utvrđuje kriterijume i merila za određivanje visine troškova koji se plaćaju za izdavanje energetskih dozvola,

8. priprema plan razvoja energetike u Gradu kojim se utvrđuju potrebe Grada za energijom, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije i Programom ostvarivanja Strategije energetike Republike Srbije, koji donosi Vlada Republike Srbije,

9. prikuplja i obrađuje podatke o energetskim potrebama, objektima i kapacitetima u Gradu i dostavlja ih nadležnim pokrajinskim i republičkim organima radi izrade Programa iz tačke 8. ovog stava i godišnjeg energetskog bilansa Republike Srbije,

10. prati domaće i strane investicione programe i predlaže i finansira investicione i druge razvojne projekte u oblasti energetike u Gradu.

11. prati stanje u oblasti korišćenja i upravljanja distributivnim sistemom za električnu energiju i distributivnim sistemom za prirodni gas koji su na teritoriji Grada, i predlaže mere za njihovu zaštitu,

12. prati stanje i predlaže mere za unapređenje i dalji razvoj distributivnih sistema u Gradu iz tačke 11. ovog stava, u skladu sa razvojnim potrebama Grada,

13. pruža konsultativne i savetodavne usluge organima Grada, građanima i drugim pravnim i fizičkim licima kao investitorima distributivnog sistema za prirodni gas u Gradu, u pogledu odgovarajuće zaštite imovinskih i drugih prava po osnovu investicionih ulaganja u prethodnom periodu,

14. priprema i organizuje preuzimanje obavljanja poslova upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas u Gradu, kao i drugim sistemima koje Republika poveri Gradu, i

15. obavlja i druge poslove u oblasti energetike u skladu sa zakonskim i drugim propisima i opštim aktima koje donesu organi Grada iz svoje nadležnosti.

Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada), daje saglasnost na akta iz stava 1. tač. 4. i 7. ovog člana.

Poslove iz stava 1. tač. 3. i 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Poslove iz stava 1. tač. 11, 12, 13. i 14. ovog člana Agencija obavlja u skladu sa posebnim aktima i smernicama nadležnih organa Grada.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija prikuplja i obrađuje podatke o energetskim subjektima u Gradu u vezi sa obavljanjem energetskih delatnosti, prati organizovanost energetskih delatnosti u pogledu usklađenosti konzuma, racionalnosti i efikasnosti, prati način zaštite korisnika energetskih usluga i potrošača, i obavlja druge poslove koji su u vezi poslova i delatnosti utvrđenih ovom odlukom, u skladu sa opštim i drugim aktima Grada i Statutom.

Član 6

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se u budžetu Grada, iz prihoda i naknada za pružanje usluga i obavljanje poslova u skladu sa ovom odlukom i drugim propisima, i drugih sredstava u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Kada se sredstva za obavljanje delatnosti Agencije ostvaruju iz donatorskih izvora, poklona i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, donatori i sponzori ne mogu biti energetski subjekti ili sa njima povezana lica.

Član 7

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor.

Članovi Upravnog odbora i direktor, pored zabrana i obaveza utvrđenih zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, podležu i obavezama, ograničenjima i zabranama utvrđenim ovom odlukom.

Član 8

Upravni odbor ima predsednika i šest članova, koje imenuje i razrešava Skupština Grada.

Za predsednika i člana Upravnog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državne organe, ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti rada Agencije, ima visoku stručnu spremu, nije zaposleno u Agenciji i imenovanjem ne bi izazvalo sukob javnog i privatnog interesa.

Tri člana Upravnog odbora imenuju se iz reda korisnika energetskih usluga u Gradu, i to po jedan predstavnik korisnika toplotne energije, korisnika električne energije i potrošača prirodnog gasa.

Način i postupak određivanja predstavnika korisnika energetskih usluga iz stava 3. ovog člana uređuju se posebnom odlukom Skupštine Grada.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora je pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja još dva puta.

Član 9

Predsednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu, koju ostvaruju u skladu sa propisima kojima je uređena naknada za predsednike i članove nadzornih odbora javnih komunalnih i drugih javnih preduzeća čiji je osnivač Grad.

Član 10

Za predsednika i članove Upravnog odbora ne mogu biti imenovana lica koja su predstavnici postojećih i mogućih korisnika sredstava koja dodeljuje Agencija u skladu sa svojim programskim i planskim aktima.

Član 11

Upravni odbor:

1. donosi Statut,

2. donosi Poslovnik o radu,

3. usvaja godišnji program rada i finansijski plan,

4. usvaja godišnji izveštaj o radu i završni račun,

5. podnosi periodične izveštaje o radu i finansijskom poslovanju, na zahtev Gradonačelnika Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) ili Skupštine Grada,

6. donosi opšta akta o radu i poslovanju Agencije, opšta akta utvrđena ovom odlukom i drugim opštim aktima Grada i Statutom,

7. odlučuje o raspodeli viška prihoda nad rashodima,

8. objavljuje predloge opštih akata kojima se utvrđuju tarife za određivanje troškova usluga Agencije u dnevnom javnom glasilu koje se distribuira u Gradu, uz poziv da se u određenom roku dostave primedbe i predlozi,

9. pribavlja mišljenje Gradonačelnika i Gradske uprave za finansije o predlogu opštih akata iz tačke 8. ovog stava,

10. odlučuje o promeni delatnosti, naziva i sedišta Agencije,

11. usmerava rad direktora i daje mu uputstva za rad,

12. vrši nadzor nad poslovanjem Agencije, i

13. obavlja i druge poslove utvrđene ovom odlukom, drugim opštim aktima Grada i Statutom.

Skupština Grada daje saglasnost na akte iz stava 1. tač. 1, 3, 4, 7. i 10. ovog člana.

Godišnji izveštaj o radu Agencije sa izveštajem o finansijskom poslovanju podnosi se Skupštini Grada za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

Godišnji program rada i finansijski plan se podnose Skupštini Grada do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Posebnim odlukama Skupštine Grada može se odrediti obavezna sadržina godišnjeg programa rada Agencije.

Finansijski plan sadrži, uz predviđene prihode i rashode, i elemente za određivanje troškova za zarade direktora i zaposlenih.

Član 11a

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državne organe, ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti rada Agencije i ima visoku stručnu spremu.

Mandat direktora je pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja još dva puta.

Član 12

Direktora imenuje Skupština Grada, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa Zakonom.

Oglas o javnom konkursu objavljuje se u skladu sa Zakonom.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi Upravni odbor.

Upravni odbor sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i među njima sprovodi izborni postupak.

Merila na osnovu kojih se u izbornom postupku, utvrđuje stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora su poznavanje propisa kojima se uređuju delatnosti i poslovi koje obavlja Agencija, propisa kojima je uređen pravni položaj Agencije, veštine rukovođenja i komunikacije.

Posle sprovedenog izbornog postupka Upravni odbor sastavlja listu od najviše tri kandidata, koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat sa obrazloženjem ispunjenosti merila iz stava 5. ovog člana, i podnosi je Skupštini Grada u roku od 15 dana od dana okončanja izbornog postupka, radi donošenja rešenja o imenovanju direktora.

Rešenje iz stava 6. ovog člana dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs.

Član 13

Direktor:

1. zastupa i predstavlja Agenciju,

2. rukovodi radom i organizuje poslovanje Agencije,

3. odgovara za zakonitost rada i raspolaganje sredstvima Agencije,

4. priprema i izvršava odluke Upravnog odbora,

5. podnosi izveštaj o radu Upravnom odboru,

6. donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Agenciji i druga opšta akta u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom,

7. donosi pojedinačna akta iz nadležnosti Agencije,

8. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, i

9. obavlja druge poslove utvrđene ovom odlukom, drugim opštim aktima i Statutom.

Član 14

Predsedniku i članu Upravnog odbora i direktoru prestaje dužnost pre isteka mandata podnošenjem ostavke ili razrešenjem.

Član 15

Ostavka iz člana 14. ove odluke podnosi se Skupštini Grada u pisanoj formi i proizvodi dejstvo kada je primi predsednik Skupštine Grada.

Skupština Grada na prvoj narednoj sednici donosi rešenje o prestanku dužnosti po osnovu ostavke predsednika ili člana Upravnog odbora, ili direktora.

Ovlašćenja direktora koji je podneo ostavku preuzima predsednik Upravnog odbora.

Član 16

Direktor može biti razrešen dužnosti pre isteka mandata kada se utvrdi da postoje razlozi za razrešenje predviđeni zakonom i ovom odlukom.

Postupak u kome se utvrđuje postojanje razloga za razrešenje iz stava 1. ovog člana pokreće se na zahtev Skupštine Grada, Gradonačelnika ili Upravnog odbora, a vodi ga posebna komisija koju obrazuje i imenuje Skupština Grada.

Posle sprovedenog postupka iz stava 2. ovog člana, Skupština Grada odlučuje da li postoje razlozi za razrešenje i donosi odgovarajuće rešenje.

Član 17

Direktor, protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje, može biti udaljen sa dužnosti do donošenja rešenja o razrešenju.

Skupština Grada odlučuje o udaljenju direktora iz stava 1. ovog člana, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog komisije iz člana 16. stav 2. ove odluke.

Ovlašćenja direktora koji je udaljen sa dužnosti preuzima predsednik Upravnog odbora.

Član 18

Kada direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, Skupština Grada imenuje vršioca dužnosti direktora, u skladu sa zakonom.

Član 19

Na prava, obaveze, odgovornosti direktora i zaposlenih u Agenciji primenjuju se opšti propisi o radu, a na zarade direktora i zaposlenih u Agenciji primenjuju se propisi kojima se uređuju zarade zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Gradsko veće Grada Novog Sada daje saglasnost na opšti akt o pravima, obavezama, odgovornostima i zaradi direktora i zaposlenih u Agenciji.

Član 20

Radi sprečavanja sukoba privatnog i javnog interesa, zaposleni u Agenciji ne mogu obavljati u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica poslove iz delatnosti i nadležnosti Agencije.

Poslovi iz stava 1. ovog člana bliže se uređuju Statutom.

Član 21

Statutom Agencije bliže se uređuje obezbeđivanje javnosti u radu i dostupnosti informacijama u skladu sa zakonom, kao i poslovanje i odnos sa strankama i korisnicima.

Opšta akta koja donose organi Agencije objavljuju se u "Službenom listu Grada Novog Sada".

Član 22

Nadzor nad radom Agencije i poslovima koji su joj ovom odlukom povereni vrši gradska uprava nadležna za poslove energetike.

Nadzor nad zakonitim i namenskim korišćenjem sredstava Agencije i primenom propisa kojima se uređuju javne finansije i finansijsko i računovodstveno poslovanje, vrši Služba za budžetsku inspekciju i Služba za internu reviziju Grada Novog Sada.

Nadzor nad primenom propisa o službenoj upotrebi jezika i pisma, kancelarijskom poslovanju, poslovanju sa strankama i korisnicima, efikasnost i ažurnost u rešavanju u upravnom postupku, stručnu spremu i ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku, kao i nadzor nad propisima Agencije, vrši se u skladu sa zakonom.

Član 23

Drugostepeni organ za rešavanje po žalbama na pojedinačna akta koja Agencija donosi u obavljanju poverenih poslova je Gradsko veće Grada Novog Sada.

Član 24

Privremenog direktora Agencije imenovaće Skupština Grada na prvoj narednoj sednici.

Privremeni direktor Agencije je obavezan da odmah po preuzimanju dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom preduzme sve mere i aktivnosti oko priprema za početak rada Agencije i njenog upisa u sudski registar.

Privremeni direktor ima pravo na naknadu koju određuje Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja Skupštine Grada.

Član 25

Odluku iz člana 8. stav 3. ove odluke doneće Skupština Grada na prvoj narednoj sednici.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenovaće Skupština Grada na prvoj narednoj sednici posle upisa Agencije u sudski registar.

Član 26

Upravni odbor će u roku od 15 dana od dana imenovanja raspisati javni konkurs za imenovanje direktora.

Upravni odbor će u roku od 60 dana od dana upisa Agencije u sudski registar doneti Statut.

Član 27

Privremenom direktoru Agencije prestaje dužnost imenovanjem direktora po osnovu javnog konkursa.

Član 28

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije, prostor i opremu obezbediće Grad kao osnivač.

Član 29

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2018)

Član 12

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se počev od 1. januara 2019. godine.