• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 36°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA GRADA NOVOG SADA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom određuju se Subjekti sistema energetskog menadžmenta na teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad) i uređuju se struktura zaduženih i odgovornih lica za realizaciju ciljeva energetskog menadžmenta, kao i odgovornosti, koordinacija i procedure za upravljanje potrošnjom energije na teritoriji Grada.

II SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Član 2

Subjekti sistema energetskog menadžmenta na teritoriji Grada su:

1. Skupština Grada Novog Sada;

2. Gradonačelnik Grada Novog Sada;

3. Gradsko veće Grada Novog Sada;

4. Gradska uprava za zaštitu životne sredine;

5. Agencija za energetiku Grada Novog Sada;

6. Energetski menadžer Grada Novog Sada;

7. Savet za energetiku;

8. Energetski menadžeri javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač Grad;

9. Ostali organi, posebne organizacije i službe Grada, kao i javna i javno komunalna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad;

10. Krajnji korisnici na nivou javnih objekata.

Član 3

Skupština Grada Novog Sada kao subjekt sistema energetskog menadžmenta donosi planove i program energetske efikasnosti za teritoriju Grada, u skladu sa zakonom.

Član 4

Gradonačelnik Grada Novog Sada kao subjekt sistema energetskog menadžmenta:

1. Dostavlja Ministarstvu nadležnom za poslove energetike godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede;

2. Imenuje i razrešava energetskog menadžera Grada Novog Sada u skladu sa zakonom.

Član 5

Gradsko veće Grada Novog Sada donosi Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za energetiku.

Član Gradskog veća zadužen za poslove energetske efikasnosti koordinira rad između subjekata sistema energetskog menadžmenta na nivou Grada, prati funkcionisanje i realizaciju ciljeva sistema energetskog menadžmenta Grada i informiše Gradsko veće Grada Novog Sada i Gradonačelnika Grada Novog Sada o radu i rezultatima na sprovođenju sistema energetskog menadžmenta u Gradu.

Član 6

Gradska uprava za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na pripremu akata kojima se uređuje energetska efikasnost, praćenje stanja i vršenje nadzora nad obavljanjem poslova u oblasti energetike i energetske efikasnosti iz nadležnosti Grada, uključujući investicione aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti, obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnoj agenciji u oblasti energetike.

Član 7

Agencija za energetiku Grada Novog Sada kao subjekt sistema energetskog menadžmenta:

1) prati i analizira sve vidove potrošnje energije i vodi o toj potrošnji redovnu i tačnu evidenciju putem unosa podataka u informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM);

2) planira, utvrđuje dinamiku održavanja i sprovodi obuku za korišćenje ISEM-a licima određenim za dostavljanje podataka o potrošnji energije za objekte u kojima se obavljaju delatnosti u nadležnosti Grada;

3) prikuplja, obrađuje i vrši kontrolu unosa podataka u informacioni sistem za praćenje i analizu podataka o lokalnoj energetici (LEP);

4) prikuplja, obrađuje i vrši kontrolu unosa podataka u informacioni sistem za praćenje sprovođenja sistema energetskog menadžmenta (SEMIS);

5) prikuplja i obrađuje podatke o sprovedenim merama energetske efikasnosti, ostvarenim uštedama energije, kao i druge potrebne podatke i dostavlja ih Ministarstvu nadležnom za poslove energetike;

6) priprema Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u Gradu Novom Sadu;

7) sprovodi javne kampanje i druge edukativne aktivnosti u funkciji jačanja svesti u odnosu na efikasno korišćenje energije;

8) vrši administrativne poslove za potrebe Saveta za energetiku;

9) obavlja i druge poslove propisane ovim pravilnikom.

Član 8

Energetski menadžer Grada Novog Sada obavlja sledeće poslove:

1) prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije;

2) organizuje i učestvuje u pripremi programa i plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada;

3) predlaže mere energetske efikasnosti i učestvuje u njihovoj realizaciji;

4) priprema godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije sadržanih u programu i planu energetske efikasnosti Grada Novog Sada;

5) preduzima druge aktivnosti i mere energetske efikasnosti.

Član 9

Savet za energetiku obavlja sledeće poslove:

1) učestvuje u pripremi programa i plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada;

2) daje smernice i uputstva prilikom izrade strateških i planskih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti propisanih ovim pravilnikom;

3) predlaže donošenje drugih akata iz oblasti energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije;

4) predlaže preduzimanje mera koje doprinose efikasnom korišćenju energije;

5) utvrđuje spisak objekata i delova objekata iz nadležnosti Grada za koje se prikupljaju podaci o potrošnji energije i vode;

6) definiše godišnje ciljeve uštede energije za Grad Novi Sad;

7) preduzima druge aktivnosti koje mogu doprineti unapređenju sistema energetskog menadžmenta u Gradu.

Član 10

Savet za energetiku ima predsednika, zamenika predsednika i šest članova koje imenuje i razrešava Gradsko veće Grada Novog Sada.

Predsednik Saveta za energetiku je član Gradskog veća Grada Novog Sada zadužen za poslove energetske efikasnosti po funkciji, zamenik predsednika je Energetski menadžer Grada Novog Sada po funkciji, dok ostalih šest članova čine energetski menadžeri i zaposleni zaduženi za oblast energetike iz sledećih Javno-komunalnih preduzeća i gradskih uprava:

1) Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Novi Sad;

2) Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad;

3) Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad" Novi Sad;

4) Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije;

5) Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove;

6) Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Radu Saveta za energetiku mogu po pozivu da prisustvuju predstavnici drugih javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova, organa i organizacija Grada, bez prava odlučivanja.

Savet za energetiku podnosi Gradskom veću Grada Novog Sada godišnji izveštaj o svom radu.

Član 11

Energetski menadžeri javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika javnih sredstava kao obveznika sistema energetskog menadžmenta imenuju se u skladu sa zakonom.

Energetski menadžeri iz stava 1. ovog člana, pored poslova propisanih zakonom, su dužni da na zahtev Energetskog menadžera Grada Novog Sada i Saveta za energetiku dostavljaju podatke o potrošnji energije i sprovedenim merama energetske efikasnosti, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje sistema energetskog menadžmenta u njihovim objektima i da se pridržavaju smernica i uputstava Energetskog menadžera Grada Novog Sada i Saveta za energetiku.

Član 12

Organi Grada, ustanove i organizacije Grada Novog Sada kao subjekti sistema energetskog menadžmenta na zahtev Energetskog menadžera Grada Novog Sada i Saveta za energetiku dostavljaju podatke o potrošnji energije i sprovedenim merama energetske efikasnosti, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje sistema energetskog menadžmenta u njihovim objektima.

Član 13

Krajnji korisnici su lica određena za dostavljanje podataka o potrošnji energije za objekte u kojima se obavljaju delatnosti u nadležnosti Grada, Agenciji za energetiku Grada Novog Sada.

Krajnji korisnici iz stava 1. ovog člana vode redovnu i tačnu evidenciju o potrošnji energije i vode u njihovim objektima putem unosa ovih podataka u ISEM.

Krajnji korisnici iz stava 1. ovog člana po potrebi dostavljaju i podatke o sprovedenim merama energetske efikasnosti u njihovim objetima, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje sistema energetskog menadžmenta.

III ZADACI I ROKOVI IZVEŠTAVANJA SUBJEKATA SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA

Član 14

Agencija za energetiku Grada Novog Sada, Energetski menadžer Grada Novog Sada, Energetski menadžeri javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika javnih sredstava i organi Grada, ustanove i organizacije Grada Novog Sada kao subjekti sistema energetskog menadžmenta dužni su da izveštaje iz svoje nadležnosti dostavljaju u sledećim rokovima:

Predmet izveštavanja

Subjekti EM zaduženi za izveštavanje / rokovi izveštavanja / subjekt koji se izveštava

Agencija za energetiku Grada Novog Sada

Energetski menadžer Grada Novog Sada

Energetski menadžeri javnih i javno-komunalnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika javnih sredstava

Organi Grada, ustanove i organizacije Grada Novog Sada kao subjekti sistema energetskog menadžmenta

Godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije za Grad

31. mart tekuće godine za prethodnu godinu (Ministarstvo nadležno za poslove energetike)

-

-

Godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije za JKP i JP, ustanove i druge korisnike javnih sredstava

-

-

31. mart tekuće godine za prethodnu godinu (Ministarstvo nadležno za poslove energetike)

-

Izveštaj o sprovedenim merama energetske efikasnosti, ostvarenim uštedama energije, kao i drugi potrebni podaci (Akcioni plan)

31. mart tekuće godine za prethodnu godinu (Ministarstvo nadležno za poslove energetike)

-

1. mart tekuće godine za prethodnu godinu

(Agencija za energetiku Grada Novog Sada)

Podaci o energetskoj potrošnji preduzeća i ustanova/podaci za potrebe LEP baze

31. mart tekuće godine za prethodnu godinu

-

1. mart tekuće godine za prethodnu godinu

(Agencija za energetiku Grada Novog Sada)

1. mart tekuće godine za prethodnu godinu

(Agencija za energetiku Grada Novog Sada)

Podaci o energetskoj potrošnji javnih objekata/podaci za ISEM bazu

 

 

31. januar tekuće godine za prethodnu godinu

31. januar tekuće godine za prethodnu godinu

Podaci o energetskoj potrošnji javnih objekata/podaci za SEMIS bazu

 

31. mart tekuće godine za prethodnu godinu

 

 

Program energetske efikasnosti za Grad Novi Sad

-

1. decembar tekuće godine za naredni trogodišnji period (Gradska uprava za životnu sredinu)

1. oktobar tekuće godine za naredni trogodišnji period

(Energetski menadžer Grada Novog Sada)

1. oktobar tekuće godine za naredni trogodišnji period

(Energetski menadžer Grada Novog Sada)

Plan energetske efikasnosti za Grad Novi Sad

-

1. decembar tekuće godine za narednu godinu

(Gradska uprava za životnu sredinu)

1. oktobar tekuće godine za narednu godinu

(Energetski menadžer Grada Novog Sada)

1. oktobar tekuće godine za narednu godinu

(Energetski menadžer Grada Novog Sada)

 

IV PROCEDURE ZA UPRAVLJANJE POTROŠNJOM ENERGIJE

Član 15

Unos podataka o potrošnji energije i vode u ISEM bazu vrši se na dva načina:

1) Automatskim putem iz baze snabdevača energije i vode i

2) Neposredno preko imenovanih lica na nivou krajnjih korisnika objekata.

Snabdevači iz stava 1. tačka 1) ovog člana, dužni su da podatke o merenju, potrošnji i troškovima za predate električne energije, toplotne energije, prirodnog gasa i/ ili vodu u javnim zgradama, odnosno u javnom osvetljenju unose jednom mesečno u ISEM.

Imenovana lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana dužna su da na mesečnom nivou vrše kontrolu unosa podataka iz stava 2. ovog člana od strane snabdevača energije i vode. U slučaju da ovi podaci nisu uneti, imenovana lica su dužna da unose navedene podatke u ISEM najmanje jednom mesečno.

Pristup ISEM bazi imaju imenovana lica na nivou krajnjih korisnika objekata samo za svoje objekte.

Energetski menadžer Grada Novog Sada imaju pristup podacima za sve objekte Grada Novog Sada koji se nalaze u ISEM bazi.

Član 16

Unos podataka u SEMIS bazu vrši Energetski menadžer Grada Novog Sada.

Energetski menadžer Grada Novog Sada je dužan da unos podataka iz stava 1. ovog člana izvrši do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, te da o tome izvesti Ministarstvo nadležno za poslove energetike u formi Godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije.

Pristup SEMIS bazi ima samo Energetski menadžer Grada Novog Sada.

Član 17

Unos podataka u LEP bazu vrše lica ovlašćena od strane direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada.

Podaci o licima iz stava 1. ovog člana dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Prikupljanje podataka o potrošnji energije i vode u javnim zgradama, odnosno objektima u nadležnosti Grada vrše određena lica za dostavljanje podatka u organima Grada, ustanovama,i organizacijama Grada Novog Sada.

Prikupljanje podataka o toplotnoj energiji, prirodnom gasu, javnom osvetljenju, vodovodu, javnom transportu, javnoj čistoći, održavanju puteva i javnom zelenilu vrše Energetski menadžeri odnosno imenovana lica u Javno komunalnom preduzeću "Novosadska toplana" Novi Sad, Privrednom društvu "NOVI SAD-GAS" za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje d.o.o. Novi Sad, Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije, Javno komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad, Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću "Novi Sad" Novi Sad, Javno komunalnom preduzeću "Čistoća" Novi Sad, Javno komunalnom preduzeću "Put" i Javno komunalnom preduzeću "Gradsko zelenilo" Novi Sad.

Podaci iz st. 2. i 3. ovog člana dostavljaju se ovlašćenim licima iz stava 1. ovog člana do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ovlašćena lica iz stava 1. ovog člana dužna su da dostavljene podatke unesu u LEP bazu do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Pristup LEP bazi imaju samo lica iz stava 1. ovog člana.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Gradsko veće Grada Novog Sada će u roku od šest meseci doneti Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za energetiku.

Član 19

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".