• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 1

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: II-020-9/2014-2 Datum: 15. januar 2014. godine

 

Rok važenja energetske dozvole
Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole

 

Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad
Sedište/Adresa: Novi Sad, Vladimira Nikolića br. 1
PIB/Matični broj: 100726741 / 08038210

 

Podaci o energetskom objektu
Proširenje Toplane „Sever“ obuhvata izgradnju kotlarnice sa dva kotla snage po
58 MW i svom potrebnom pratećom opremom. Kao glavno gorivo za kotlove predviđen je zemni gas, a kao rezervno gorivo predviđa se lož ulje – mazut. Zato će jedan od kotlova imati kombinovane gorionike i recirkulacionu pumpu za vodu koja će obezbediti da temperatura vode na ulazu u kotao bude 700C. Projekat obuhvata ugradnju novog pumpnog postrojenja kapaciteta 2500 m3/h. Hemijska priprema vode će biti zamenjena novim postrojenjem kapaciteta 2×30 m3/h.

 

Lokacija energetskog objekta
Toplana „Sever“ se nalazi u severnom delu Grada Novog Sada, na Bulevaru Jaše
Tomića na katastarskim parcelama br. 4969 i 4967/6, Katastarska opština: Novi Sad I. Toplana „Sever“ je namenjena za grejanje kupaca toplotne energije na toplifikacionom području „Sever“ i radi u sprezi sa ostalim toplanama koje su u sastavu Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada.

 

Predviđeni početak rada energetskog objekta
18 meseci od početka izrade projektne dokumentacije

 

Investiciona vrednost energetskog objekta
540.500.000 dinara

 

Podaci o prestanku važnosti energetske dozvole
1. februar 2017. godine

 

Podaci o rokovima navedenim u energetskoj dozvoli
Imalac energetske dozvole je u obavezi da:- u roku od šest meseci od dana pravosnažnosti rešenja kojim je izdata energetska dozvola podnese zahtev za dobijanje građevinske dozvole i o tome obavesti Agenciju za energetiku Grada Novog Sada u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

– ako u roku važenja energetske dozvole nastanu promene o podacima na osnovu kojih je ona izdata, podnese zahtev Agenciji za energetiku Grada Novog Sada za izmenu navedenih podataka, u roku od 60 dana od dana nastanka promene;

– osam dana pre početka građenja energetskog objekta, u pisanoj formi obavesti Agenciju za energetiku Grada Novog Sada o početku izvođenja radova.