• Петак, Април 12, 2024
  • Нови Сад, 21°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 4

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/17-9 Datum: 7. februar 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: Javna medijska ustanova „Radio – televizija Vojvodine“
Sedište/Adresa: Novi Sad, Ignjata Pavlasa br. 3
PIB/Matični broj: 104423678 / 08859230
Podaci o vrsti energetskog objekta

Toplotna pumpa vazduh-voda

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

Za potrebe grejanja i hlađenja novog objekta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodina“ na krovu objekta kotlarnice izgradiće se dve toplotne pumpe vazduh-voda za proizvodnju hladne vode u letnjem periodu, kao i proizvodnju tople vode za grejanje u prelaznom periodu do spoljnih temperatura od 70C. Rashladni kapacitet toplotnih pumpi iznosi 671 kW po pumpi, odnosno ukupno 1,34 MW, dok grejni kapacitet iznosi 805 kW po pumpi, odnosno ukupno 1,61 MW. Svaki uređaj je predviđen da ima 4 kompresora.

Lokacija energetskog objekta

Toplotne pumpe vazduh-voda će se graditi na krovu kotlarnice novog objekta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“, u Petrovaradinu, Kamenički put br. 45, Katastarska parcela 2701/1, KO Petrovaradin.

Investiciona vrednost energetskog objekta

24.000.000 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole