• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 6

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/17-94 Datum: 28. novembar 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad
Sedište/Adresa: Novi Sad, Vladimira Nikolića br. 1
PIB/Matični broj: 100726741 / 08038210
Podaci o vrsti energetskog objekta

Vrelovodni membranski nadpritisni kotao

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

U okviru projekta rekonstrukcije i dogradnje Toplane „Istok“ izgradiće se vrelovodni membranski natpritisni kotao snage 58 MW. Vrelovodni kotao je samonoseći vodocevni kotao u izvedbi od membranskih cevnih ekrana, kolektora i spusnih cevi. Kotao ima dva gorionika na prednjoj strani, sve priključke, fitinge, opremu i sisteme potrebne za rad i ostvarivanje traženog nivoa energetske efikasnosti. Kotao radi u kondenzacionom režimu – bez zaštite hladnog kraja. Kotao je opremljen sa dva automatska gorionika za sagorevanje prirodnog gasa bez recirkulacije dimnih gasova.

Lokacija energetskog objekta

Novi kotao će biti smešten unutar objekta Toplane „Istok“ u istočnom delu Grada Novog Sada, u ul. Marka Miljanova br. 2, na katastarskim parcelama br. 9313/2 i 9313/1, KO NOVI SAD I. Novi kotao će biti smešten na mestu postojećeg ventilatorskog prostora, umesto postojećih kotlova 1 i 2 (tipa T-41). Postojeći objekat kotlarnice se dograđuje sa potrebnim proširenjem gabarita objekta radi obezbeđivanja funkcionalnijeg radnog prostora.

Investiciona vrednost energetskog objekta

373.974.553,00 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole