• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 7

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/17-98 Datum: 15. decembar 2017. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad
Sedište/Adresa: Novi Sad, Narodnog fronta br. 12
PIB/Matični broj: 104052135 / 20084693
Podaci o vrsti energetskog objekta

Centralna parna kotlarnica

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

U okviru projekta decentralizacije toplotnih izvora u okviru kompleksa Rafinerije nafte Novi Sad izgradiće se centralna parna kotlarnica sa jednim kotlom snage 7068 kW. Planirana energetska efikasnost kotla je 95%. Para proizvedena u kotlu vodi se do kolektora pare odakle se snabdevaju tehnološki potrošači i sopstvena potrošnja u samoj kotlarnici. Snabdevanje tehnoloških potrošača vršiće se povezivanjem na postojeći međupogonski razvod pare. Kotlarnica kao gorivo koristi prirodni gas pritiska 3 barG.

Lokacija energetskog objekta

Centralna parna kotlarnica će se graditi u okviru kompleksa Rafinerije nafte Novi Sad u Novom Sadu, u Bloku Energetika, Put šajkaškog odreda br. 4 , na katastarskoj parceli br. 2555/14, KO NOVI SAD III. Izgradnja centralne parne kotlarnice predviđena je na prostoru iza objekta postojeće kotlarnice u Bloku Energetika.

Investiciona vrednost energetskog objekta

99.600.000,00 dinara

Rok važenja energetske dozvole

Tri godine od pravnosnažnosti rešenja o izdavanju dozvole