• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 8

Rešenje o izdavanju energetske dozvole
Broj: XXVI-02-2/19-36 Datum: 8. maj 2019. godine
Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola
Naziv/Ime: „CTP Gamma“ doo Beograd – Novi Beograd
Sedište/Adresa: Beograd – Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 64a
PIB/Matični broj: 110646423 / 21371688
Podaci o vrsti energetskog objekta

Kotlarnica na gas

Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

U okviru projekta decentralizacije toplotnih izvora u okviru kompleksa Rafinerije nafte Novi Sad izgradiće se centralna parna kotlarnica sa jednim kotlom snage 7068 kW. Planirana energetska efikasnost kotla je 95%. Para proizvedena u kotlu vodi se do kolektora pare odakle se snabdevaju tehnološki potrošači i sopstvena potrošnja u samoj kotlarnici. Snabdevanje tehnoloških potrošača vršiće se povezivanjem na postojeći međupogonski razvod pare. Kotlarnica kao gorivo koristi prirodni gas pritiska 3 barG.

Lokacija energetskog objekta

Kotlarnica na gas će se graditi u okviru proizvodno-skladišnog objekta firme „CTP Gamma“ doo Beograd – Novi Beograd, lociranog na Katastarskoj parceli br. 894/1 KO Novi Sad III u Novom Sadu ukupne površine 62.200m2. Parcela se nalazi u granicama građevinskog područja Novog Sada, u bloku namenjenom za radnu zonu, u obuhvatu Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu Grada Novog Sada.

Investiciona vrednost energetskog objekta

24.500.000 dinara

Rok važenja energetske dozvole

26. maj 2022. godine