• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Energetska dozvola broj 10


Energetska dozvola broj 10


Rešenje o izdavanju energetske dozvole

Broj: 22/26

Datum: 11. april 2022. godine


Podaci o podnosiocu zahteva kome je izdata energetska dozvola

Naziv/Ime: JKP Novosadska toplana Novi Sad

Sedište/Adresa: Novi Sad, Vladimira Nikolića бр. 1

PIB/Matični broj: 100726741 / 08038210


Podaci o vrsti energetskog objekta

Kotlovsko postrojenje sa dva gasna kotla


Osnovni tehnički i drugi podaci o energetskom objektu

U okviru rekontrukcije Toplane „Zapad“ uradiće se zamena kotlovskog postrojenja za pripremu tople potrošne vode (TPV) sa pripadajućim kolektorima, armaturom i ostalom opremom, što obuhvata demontažu kotlova (internih oznaka К1, К2 i К3) sa pripadajućom armaturom i opremom uključujući i potisni kolektor TPV i izgradnju novog kotlovskog postrojenja, sačinjenog od dva modularno povezana kotla (internih oznaka К1 i К2), pojedinačne instalisane snage od po 20 MW (ukupno 40MW) i njihovo povezivanje na cevovode za snabdevanje gorivom, postojeći sistem za TPV i izradu i povezivanje novog potisnog kolektora TPV sa neophodnim priključcima na već postojeću instalaciju. Osnovno gorivo za oba kotla je prirodni gas, dok je za jedan kotao (interne oznake К2) predviđena mogućnost sagorevanja lož ulja/biodizela.


Lokacija energetskog objekta

Novo kotlovsko postrojenja će se graditi u okviru Toplane „Zapad“ u Novom Sadu, Futoški put br. 6, Кatastarske parcele br. 7716/3 i 7717/3, КO NOVI SAD I.


Investiciona vrednost energetskog objekta

249.972.000,00 dinara


Rok važenja energetske dozvole

11. april 2025. godine