• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Usvojena nova Odluka o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

Na 40. sednici Skupštine Grada Novog Sada koja je održana u petak, 27. maja 2011. godine, usvojena je Odluka o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način snabdevanja toplotnom energijom na teritoriji Grada Novog Sada koja se koristi za grejanje i klimatizaciju stambenih i poslovnih objekata i pripremu tople potrošne vode, a u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast. Odlukom je izvršeno terminološko usklađivanje sa odredbama Zakona o energetici i uvedeni su novi pojmovi kao što su energetske dozvole, licence za obavljanje energetskih delatnosti, Pravila o radu distributivnog sistema, Tarifni sistem za obračun toplotne energije, tarifni kupci, tarifne grupe, tarifni stavovi, kvalifikovani kupci, povlašćeni proizvođači toplotne energije, itd.

Usvajanjem nove Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada stvoren je pravni okvir za početak postupka merenja isporučene toplotne energije na merilima toplote postavljenim u kućnim podstanicama, kao i raspodelu i obračun tako izmerene toplotne energije na tarifne kupce, prema kriterijumima propisanim ovom odlukom i Tarifnim sistemom za obračun toplotne energije za tarifne kupce. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Novog Sada“, a primenjivaće se od od 1. oktobra 2012. godine. Tekst nove Odluke možete videti na našem sajtu u odeljku „Propisi“.