• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 35°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavnici Agencije u saradnji sa SKGO održali Vebinar na temu „Izdavanje energetskih dozvola i licenci“

Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014 i 95/2018 – dr. zakon) propisuje da jedinice lokalne samouprave izdaju licence za obavljanje energetskih delatnosti: proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, kao i da vode registar izdatih licenci. Osim toga, Zakon o energetici poverava jedinicama lokalne samouprave izdavanje energetskih dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje, koji se grade na njenoj teritoriji.

Imajući u vidu da je putem Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost stizao veći broj zahteva za pomoć u vođenju postupaka izdavanja energetskih licenci i dozvola, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u saradnji sa Agencijom za energetiku Grada Novog Sada, u julu 2019. godine organizovala radionicu/trening za predstavnike zainteresovanih gradova i opština za pripremu i izdavanje energetskih dozvola i energetskih licenci. SKGO je ovu aktivnost realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

S obzirom da je u periodu nakon toga veći broj energetskih menadžera i lica iz lokalnih samouprava zaduženih za energetsku efikasnost iskazao zainteresovanost da se ponovi obuka/radionica za izdavanje energetskih dozvola i licenci, uvažavajući postojeće epidemiološke uslove u Republici Srbiji, u saradnji SKGO i eksperata iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada organizovana je online radionica na ovu temu. Radionica je održana u petak, 23. oktobra 2020. godine putem Zoom aplikacije, sa početkom u 11,00 časova i u njoj je uzelo učešće oko 20 energetskih menadžera, poverenika za energetsku efikasnost i drugih zainteresovanih iz gradova i opština sa teritorije cele Republike Srbije. Posle uvodne reči Miodraga Gluščevića, programskog direktora za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO, Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada je prisutnima predstavio organizaciju energetskog menadžmenta na nivou Grada Novog Sada nakon čega je Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada prikazao video materijal o aktivnostima Agencije za energetiku Grada Novog Sada osnovanoj za obavljanje razvojnih, stručnih i regulatornih poslova u oblasti energetike u Gradu Novom Sadu.

Nakon toga, Aleksandar N. Ašonja je održao prezentaciju o izdavanju energetskih dozvola na primeru Grada Novog Sada sa posebnim naglaskom na proceduru izdavanja energetskih dozvola, sastav tima koji učestvuje u njihovom izdavanju, pravni okvir, obrasce i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje energetske dozvole, rešenje kojim se izdaje energetska dozvola, takse koje se tom prilikom plaćaju i registar izdatih energetskih dozvola. Posle navedene prezentacije, Mladen Konjović je održao vežbe u okviru kojih su učesnici radionice popunili upitnik/test u vezi sa izdavanjem energetskih dozvola. Ova pitanja su sa jedne strane obuhvatila poznavanje pravne regulative iz oblasti izdavanja energetskih dozvola a sa druge strane, praktične situacije sa kojima se susretala Agencija za energetiku Grada Novog Sada prilikom izdavanja energetskih dozvola. Nakon popunjavanja testa/upitnika, Mladen Konjović i učesnici radionice su kroz interaktivan pristup dali odgovore na sva pitanja iz testa uz detaljna obrazloženja za svako pojedinačno pitanje.

Radionica je nastavljena sa prezentacijom Aleksandra N. Ašonje o izdavanju energetskih licenci iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U okviru prezentacije obrađene su teme koje se odnose na pravni okvir za izdavanje licenci, obrasce i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje licenci, rešenja kojim se izdaju energetske licence, registar izdatih i oduzetih energetskih licenci, kao i izdate licence od strane Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Nakon toga, Mladen Konjović je održao vežbe u okviru kojih su učesnici radionice popunili upitnik/test u vezi sa izdavanjem licenci za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom. Kao i kod izdavanja energetskih dozvola, ova pitanja su sa jedne strane obuhvatila poznavanje pravne regulative iz oblasti izdavanja licenci a sa druge strane praktične situacije sa kojima se susretala Agencija za energetiku Grada Novog Sada prilikom izdavanja licenci za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Na kraju Radionice Mladen Konjović i Aleksandar N . Ašonja su odgovarali na pitanja koja se odnose na praktične situacije sa kojima se energetski menadžeri i ljudi u lokalnim samoupravama zaduženi za ova pitanja, susreću prilikom izdavanja energetskih dozvola i licenci, a vođena je i diskusija o problemima u vezi sa primenom Zakona o energetici kada je ova oblast u pitanju.