• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

Na osnovu čl. 24, 25, 26. i 33. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“, br. 18/05, 81/05 – ispravka i 47/18), i člana 12. Odluke o osnivanju Agencije za energetiku Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 43/05 i 54/18), Upravni odbor Agencije za energetiku Grada Novog Sada je na 40. sednici održanoj 9. aprila 2021. godine raspisao

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE DIREKTORA

AGENCIJE ZA ENERGETIKU GRADA NOVOG SADA

I. Kandidat za direktora Agencije za energetiku Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Agencija) mora da ispunjava sledeće uslove:

– da poseduje najmanje visoku stručnu spremu,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti rada Agencije, i

– da ispunjava uslove za prijem u radni odnos za rad u državnim organima.

II. Uz prijavu na Javni konkurs dostaviti:

– radnu i stručnu biografiju kandidata,

– dokaz o stručnoj spremi,

– uverenje o radnom stažu,

– uverenje o državljanstvu,

– dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

– uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, i

– izvod iz matične knjige rođenih.

III. Dokumentacija iz tačke II. ovog javnog konkursa podnosi se u originalu ili overenoj fotokopiji i ne sme biti starija od šest meseci.

IV. Prijava na Javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

V. Prijava se podnosi na adresu: Agencija za energetiku Grada Novog Sada, Vojvođanskih brigada br. 17, 21000 Novi Sad, (sa naznakom: „Za Javni konkurs za imenovanje direktora Agencije“).

VI. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs, Upravni odbor Agencije za energetiku Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Upravni odbor), sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i potom, među njima sprovodi izborni postupak.

O danu početka izbornog postupka, kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak, obaveštavaju se u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs, putem elektronske pošte, telefonom ili pismeno.

VIII. U izbornom postupku, Upravni odbor putem obavljenog intervjua i uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđuje stručnu osposobljenost svakog kandidata i to:

– poznavanje propisa kojima se uređuju delatnosti i poslovi koje obavlja Agencija,

– propisa kojima je uređen pravni položaj Agencije, i

– veštine rukovođenja i komunikacije.

Stručna osposobljenost kandidata po svakom od navedenih merila ocenjivaće se ocenom od 1 do 5, nakon čega će se sabiranjem ocena po sva tri merila dobiti ukupan rezultat za svakog kandidata koji učestvuje u izbornom postupku.

IX. Posle sprovedenog izbornog postupka Upravni odbor sastavlja listu od najviše tri kandidata koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat sa obrazloženjem ispunjenosti merila propisanih za izbor za predložene kandidate i podnosi je Skupštini Grada Novog Sada u roku od 15 dana od dana okončanja izbornog postupka, zajedno sa zapisnicima o sprovedenom izbornom postupku.

X. Skupština Grada Novog Sada imenuje direktora Agencije sa liste kandidata koju mu je podneo Upravni odbor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja liste za zbor, na period od pet godina.

XI. Rešenje o imenovanju direktora, Skupština Grada Novog Sada dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na Javni konkurs.

Kandidat koji nije imenovan ne može žalbom pobijati Rešenje o imenovanju.

Kandidat koji nije imenovan može da vodi upravni spor protiv Rešenja o imenovanju iz razloga propisanih Zakonom o javnim  agencijama.

XII. Obaveštenja u vezi sa raspisanim Javnim konkursom mogu da se dobiju svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 sati, na telefon broj 021/452-080 ili i-mejl: info@aens.rs. Lice za kontakt: Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove.