• Четвртак, Фебруар 29, 2024
  • Нови Сад, 15°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Stručna praksa u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada

Agencija za energetiku Grada Novog Sada je i u toku 2021. godine nastavila svoje aktivnosti vezane za realizaciju stručne prakse nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i realizaciju stručne prakse studenata koji studiraju na visoko-školskim ustanovama sa kojima Agencija ima potpisane sporazume o saradnji.

Stručna praksa koja se realizuje putem ugovora o sprovođenju programa stručne prakse zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Novi Sad, Grada Novog Sada i Agencije za energetiku Grada Novog Sada podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica koji se prvi put osposobljavaju za zanimanje za koje su stekli određenu vrstu i stepen stručne spreme a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog/stručnog ispita. U avgustu 2021. godine, dva nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje su uspešno završila stručnu praksu u Agenciji, dok je u istom periodu jedno lice započelo stručnu praksu u Agenciji u trajanju od 12 meseci.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u Agenciji se realizuje stručna praksa studenata sa različitih fakulteta i visokih škola sa kojima Agencija ima potpisane ugovore o saradnji među kojima su Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina, Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada, Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Kragujevca, itd. Cilj ovog oblika stručne prakse je da se studentima omogući da steknu praktična znanja, veštine i potrebno radno iskustvo za obavljanje poslova, kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja akreditovanih studijskih programa fakulteta i visokih škola koje pohađaju, u realnom radnom okruženju. Tokom 2021. godine stručnu praksu u Agenciji je obavilo sedam studenata sa različitih fakulteta i viših škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Putem stručne prakse, zaposleni u Agenciji, licima na stručnoj praksi prenose svoja znanja iz oblasti rada Agencije za energetiku Grada Novog Sada (tehnički, ekonomski, pravni poslovi). Neki od tih poslova su  npr. popunjavanje softverske veb aplikacije „Baza podataka energetskih bilansa opština Republike Srbije“ (LEP baza) Ministarstva rudarstva i energetike, uspostavljanje i popunjavanje baze podataka Informacionog sistema za energetski menadžment – ISEM na teritoriji Grada Novog Sada, poznavanje kontnog okvira i sadržine računa u kontnom okviru, sastavljanje plana poslovanja i finansijskog plana Agencije za energetiku Grada Novog Sada, izrada pravnih podloga za izdavanje energetskih dozvola i energetskih licenci, priprema i realizacija projekata iz oblasti unapređenja energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, itd.

Agencija za energetiku Grada Novog Sada planira da i u narednom periodu, a u skladu sa svojom misijom, vizijom i ciljevima, nastavi sa realizacijom stručne prakse nezaposlenih lica i studenata koji pokažu interesovanje za usavršavanje u oblasti koja predstavlja polje delovanja Agencije.