• Sreda, Decembar 07, 2022
  • Novi Sad, 6°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana obuka za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta - ISEM

Dana 20, 21. i 22. juna 2022. godine u prostorijama Agencije za energetiku Grada Novog Sada održana je obuka zaposlenih u gradskim upravama, ustanovama, organima i organizacijama iz nadležnosti Grada Novog Sada za korišćenje Informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) koji predstavlja veb platformu za praćenje potrošnje energije u javnim objektima. Obuku je držao Rade Pekez, energetski menadžer i stručni saradnik za tehničke poslove u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada. Polaznici obuke su se upoznali sa načinom korišćenja ISEM baze sa naglaskom na unos podataka o potrošnji i troškovima za električnu energiju, toplotnu energiju, prirodni gas i vodu u njihovim objektima, kao i mogućnostima analize unetih podataka. Na kraju obuke, polaznicima koji su uspešno prošli obuku su dodeljeni sertifikati.  


Informacioni sistem energetskog menadžmenta - ISEM je uspostavljen u Gradu Novom Sadu 2018. godine kada je Gradonačelnik Grada Novog Sada doneo Zaključak kojim se prihvata učešće Grada Novog Sada u Projektu uvođenja ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U skladu sa navedenim zaključkom, a u cilju implementacije ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada, dana 14. novembra 2018. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između UNDP-a i Grada Novog Sada. U ISEM bazu se unose podaci o troškovima i utrošenoj energiji, energentima i vodi u javnim objektima iz nadležnosti Grada Novog Sada (oko 350 objekata). Ovako uneti podaci u ISEM se koriste za praćenje i analizu potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu u pojedinačnim objektima, kao i za identifikaciju mogućih projekata unapređenja energetske efikasnosti ovih objekata. Takođe, ovako prikupljeni podaci služe za izradu Godišnjeg izveštaja o potrošnji energije koji Grad Novi Sad podnosi Ministarstvu rudarstva i energetike.