• Среда, Мај 22, 2024
  • Нови Сад, 16°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Obaveštenje za kupce prirodnog gasa koji izlaze na tržište 1. januara 2015. godine

Koji kupci moraju, a koji mogu, ali ne moraju izaći na tržište?

Odredbama člana 297. stav 1. i 4. novog Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14) određeno je da:

  • svi krajnji kupci prirodnog gasa imaju pravo da slobodno biraju snabdevača na tržištu, uključujući i domaćinstva;
  • samo domaćinstva i mali kupci koji su definisani u članu 2. tačka 38 Zakona kao krajnji kupci priključeni na distributivni sistem čija je godišnja potrošnja do 100.000m3, imaju pravo na javno snabdevanje, ako ne izaberu drugog snabdevača.

Iz navedenog proističe da na dan 1. januara 2015. po sili Zakona, krajnji kupci čiji je objekat priključen na distributivni sistem za prirodni gas, gube pravo na javno snabdevanje, ako nisu domaćinstva ili mali kupci. To znači da za ove krajnje kupce tog dana prestaju da važe ugovori o prodaji prirodnog gasa radi javnog snabdevanja, s obzirom da javni snabdevač gubi ovlašćenje da ih snabdeva po regulisanim cenama na koje saglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije u skladu sa članom 92. Zakona i da do tada treba da ugovore snabdevanje na tržištu.

Domaćinstva i mali kupci mogu ostati na javnom snabdevanju i snabdevati se u skladu sa postojećim ugovorima, ali imaju i pravo i mogućnost (ali ne i obavezu) da na tržištu ugovore snabdevanje sa bilo kojim snabdevačem prirodnim gasom.

Mogućnost izbora snabdevača

Da bi kupac izabrao određenog snabdevača na slobodnom tržištu, potrebno je da:

  • snabdevač ima važeću licencu za snabdevanje prirodnim gasom (registar licenciranih snabdevača se može videti na internet stranici Agencije za energetiku Republike Srbije: http://www.aers.rs),
  • snabdevač želi da prodaje prirodni gas krajnjem kupcu na slobodnom tržištu.

Šta će biti sa pravnim licima i preduzetnicima koji ne izaberu snabdevača blagovremeno?

Pravno lice i preduzetnik koji nije našao snabdevača, niti ugovorio snabdevanje, od 1. januara 2015. godine ima pravo da ga snabdeva rezervni snabdevač u trajanju od najviše 60 dana, računajući od 1. januara 2015, pod uslovom da se sa zahtevom za rezervno snabdevanje obrati Javnom preduzeću „Srbijagas“. Vlada je Rešenjem od 31. jula 2013. („Službeni glasnik RS“, br. 69/13) odredila ovo preduzeće za rezervnog snabdevača, kao i cenu rezervnog snabdevanja (član 302. Zakona). Rezervni snabdevač je dužan da krajnjem kupcu, po prijemu zahteva za rezervno snabdevanje, dostavi ugovor o rezervnom snabdevanju.

U cilju izbegavanja prekida u snabdevanju, celishodno je da se zahtev za rezervno snabdevanje podnese pre nego nastupi dan prestanka prava na javno snabdevanje (31. decembar 2014.).

Na ovaj način, član 302. Zakona daje mogućnost krajnjem kupcu koji je izgubio pravo na javno snabdevanje, a nije našao snabdevača na tržištu, da u naknadnom roku od 60 dana nađe snabdevača na tržištu sa kojim će ugovoriti snabdevanje po tržišnim cenama, bilo neposredno ili uz prethodno sprovođenje postupka pribavljanja dobara i usluga, saglasno posebnom zakonu koji uređuje javne nabavke, ako je kupac naručilac roba i usluga u smislu tog zakona.

Ako krajnji kupac ni nakon 60 dana rezervnog snabdevanja, nema zaključen ugovor sa snabdevačem na slobodnom tržištu, pravo na rezervno snabdevanje prestaje, zbog čega je operator sistema dužan da obustavi isporuku u skladu sa članom 302. stav 7. Zakona o energetici.

Sprovođenje javne nabavke

Veliki broj krajnjih kupaca koji izlazi na slobodno tržište prirodnog gasa, ima obaveze u smislu posebnog zakona koji uređuje javne nabavke. Takvi kupci se obraćaju Agenciji za energetiku Republike Srbije i traže savete, mišljenja i konsultacije po pitanju sprovođenja javne nabavke predmetnih dobara (npr. modela ugovora, bitnih elemenata ugovora, načina određivanja cene, valutne klauzule i sl.), pa ukazujemo da se za takva objašnjenja treba obratiti Upravi za javne nabavke. Takođe, za objašnjenja vezana za primenu Zakona o energetici i drugih propisa koje donose državni organi je nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno odgovarajući organi državne uprave.

Ukazivanje na već pomenute odredbe Zakona o energetici, isključivo je u funkciji skretanja pažnje učesnicima na tržištu gasa na relevantne odrebe tog zakona koje treba imati u vidu u poslovanju privrednih subjekata u ovoj oblasti, pri čemu posebno ukazujemo na potrebu sagledavanja čl. 297-302. koji se odnose na snabdevanje krajnjih kupaca prirodnim gasom.

Izvor: Agencija za energetiku Republike Srbije, www.aers.rs