• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Održana obuka za energetske menadžere

U Beogradu je od 20. do 25. juna 2016. godine održana obuka iz oblasti opštinske energetike – za energetske menadžere za organe jedinica lokalne samouprave. Obuku je sproveo Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu kao ovlašćena organizacija za obuku energetskih menadžera i energetskih savetnika. Obuku je prošlo 47 polaznika sa teritorije Republike Srbije među kojima je bio i Branislav Bandić iz Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Obuka je trajala šest dana i sprovedena je u skladu sa programom i pravilima propisanim Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 12/2015). Nakon sprovedene obuke polaznicima sledi polaganje ispita i dobijanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera.

Zakonski okvir za sprovođenje energetskog menadžmenta definisan je Zakonom o efikasnom  korišćenju energije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 25/2013). Obveznici sistema energetskog menadžmenta su između ostalih, jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika i javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini. Oni imaju obavezu da realizuju planirani cilj uštede energije koji propisuje Vlada, da dostavljaju godišnji izveštaj o potrošnji energije, da imenuju potreban broj energetskih meandžera i o tome obaveste ministarstvo nadležno za poslove energetike, da donose program i plan energetske efikasnosti, sprovode mere za efikasno korišćenje energije, dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike izveštaje o ostarivanju ciljeva sadržanih u programu i planu energetske efikasnosti, obezbeđuju sprovođenje energetskih pregleda najmanje jednom u pet godina (obveznici sistema iz javnog sektora najmanje jednom u 10 godina) i da preduzimaju druge aktivnosti i mere u skladu sa zakonom.