• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 19°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Skupština Grada donela novu Odluku o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom

Skupština Grada Novog Sada je na XXV sednici održanoj 29. septembra 2017. godine donela novu Odluku o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Novog Sada“, broj 45/17.

Ovom odlukom se utvrđuju uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom koja se koristi za grejanje stambenih i poslovnih objekata i pripremu tople potrošne vode, uslovi i način isporuke i snabdevanja toplotnom energijom kupaca toplotne energije na teritoriji Grada Novog Sada, prava i obaveze proizvođača, distributera, snabdevača i kupaca toplotne energije, uređuje način raspodele troškova sa zajedničkog mernog mesta u toplotnoj podstanici i uslovi i način održavanja dela sistema od završetka distributivnog sistema do kupaca toplotne energije uključujući i njihovu kućnu instalaciju, kao i uslovi za podnošenje i rešavanje zahteva kupaca toplotne energije za obustavu isporuke toplotne energije, određuje organ koji daje saglasnost na cene toplotne energije i propisuju drugi uslovi za obezbeđenje pouzdanog i sigurnog snabdevanja kupaca toplotnom energijom, u skladu sa zakonom.

Nova Odluka u potpunosti promoviše merenje isporučene količine toplotne energije za grejanje objekata kupaca i pripremu tople potrošne vode meri merilom toplote postavljenim u toplotnoj podstanici i naplatu troškova prema ovako izmerenim količinama. Od novina koje propisuje nova Odluka, može se istaći obaveza JKP „Novosadska toplana“ da u postupku priključenja objekata na distributivni sistem snosi troškove izgradnje priključka i toplotne podstanice. Odlukom je propisano i da  JKP „Novosadska toplana“ utvrđuje cenu snabdevanja toplotnom energijom za kupca, uz prethodnu saglasnost Gradskog veća Grada Novog Sada, na osnovu Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom koju donosi Vlada Republike Srbije. Takođe, ovom odlukom propisana je mogućnost otkaza korišćenja toplotne energije uz trajno isključenje kupca, odnosno višeporodičnog stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta u celini, kao i uslovi pod kojima se vrši trajno isključenje.

U prelaznim i završnim odredbama je propisano da će se do obezbeđivanja uslova za plaćanje troškova za isporučenu toplotnu energiju u zavisnosti od potrošnje, odnosno količine isporučene toplotne energije, obračun i naplata cena i troškova za isporučenu toplotnu energiju vršiti na osnovu utvrđenih jediničnih cena u zavisnosti od ukupnih godišnjih troškova poslovanja JKP „Novosadska toplana“, ukupne priključene snage i ukupne potrošnje toplotne energije za grejanje objekata i pripremu tople potrošne vode na toplotnim podstanicama, iskazane u Programu poslovanja ovog preduzeća.