• Среда, June 12, 2024
  • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Potpisan Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada

Gradonačelnik Grada Novog Sada je 26. septembra 2018. godine doneo Zaključak broj: 352-1/2018-422-II kojim se prihvata učešće Grada Novog Sada u Projektu uvođenja informacionog sistema energetskog menadžmenta (ISEM) na teritoriji Grada Novog Sada koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i istovremeno se zadužuje Agencija za energetiku Grada Novog Sada za implementaciju ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada i preduzimanje svih neophodnih radnji na sprovođenju navedenog projekta.

U skladu sa navedenim zaključkom, a u cilju implementacije ISEM-a na teritoriji Grada Novog Sada, dana 14. novembra 2018. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Grada Novog Sada kojim se, između ostalog, utvrđuje pravni osnov i svrha zaključivanja navedenog memoranduma, definišu oblasti saradnje, propisuje procedura sprovođenja konkretnih aktivnosti, utvrđuje  trajanje, kao i mogućnosti za produženje i raskid ovog memoranduma i njegovo stupanje na snagu.

Prema Memorandumu saradnja između strana potpisnica će, između ostalog, obuhvatati sledeća područja:

–           Obuka o ISEM-u za krajnje korisnike u pojedinačnim objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

–           Razvoj naprednih funkcija ISEM-a koje se odnose na automatski prijem podataka od snabdevača energijom;

–           Testiranje novog modula za javno osvetljenje;

–           Izrada godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva ušteda energije za JLS u skladu sa Pravilnikom o formatu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva ušteda energije („Službeni glasnik RS“, broj 32/16);

–           Izrada inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

–           Učešće energetskog menadžera i relevantnih stručnjaka iz JLS u aktivnostima UNDP koje se odnose na informisanje i podizanje svesti o energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije, itd.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kao podružni organ Ujedinjenih nacija i međuvladina organizacija koju su osnovale zemlje članice Ujedinjenih nacija, predstavlja implementacionu agenciju Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije sprovodi GEF projekat: „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“. Cilj ovog projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta (SEM) u opštinama Republike Srbije, uključujući informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM), širom Srbije kako bi se povećao nivo investicija u energetsku efikasnost u javnim zgradama i komunalnim uslugama i kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost. Sporazum o realizaciji ovog projekta zaključen je 2015. godine između UNDP-a i Ministarstva rudarstva i energetike. Na osnovu navedenog pravnog okvira, UNDP je uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike počeo sa zaključivanjem memoranduma o razumevanju sa pojedinačnim opštinama u Republici Srbiji kojima se definišu pravci buduće saradnje u oblasti uvođenja sistema energetskog menadžmenta, uključujući tu i ISEM. Do sada su memorandum potpisali 31 grad i opština u Republici Srbiji (Kragujevac, Pančevo, Bačka Palanka, itd.).