• Недеља, Јул 14, 2024
  • Нови Сад, 37°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Predstavnici Agencije održali Radionicu „Izdavanje energetskih dozvola i licenci iz nadležnosti JLS“

Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/2014 i 95/2018 – dr. zakon) propisuje da jedinice lokalne samouprave izdaju licence za obavljanje energetskih delatnosti: proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, kao i da vode registar izdatih licenci. Osim toga, Zakon o energetici poverava jedinicama lokalne samouprave izdavanje energetskih dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MW i više i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 10 t godišnje, koji se grade na njenoj teritoriji.

S obzirom da je putem Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost u poslednje vreme stigao veći broj zahteva za pomoć u vođenju postupaka izdavanja energetskih licenci i dozvola, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u saradnji sa Agencijom za energetiku Grada Novog Sada koja ima iskustva u vođenju ovih poslova, organizovala radionicu/trening za predstavnike zainteresovanih gradova i opština za pripremu i izdavanje energetskih dozvola i energetskih licenci. SKGO je ovu aktivnost realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Radionica je održana 5. jula 2019. godine u Beogradu, u prostorijama SKGO, Makedonska 22 i njoj su prisustvovali Energetski menadžeri i poverenici iz preko 20 gradova i opština sa teritorije cele Republike Srbije. Posle uvodne reči Miodraga Gluščevića, programskog direktora za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO, Aleksandar N. Ašonja, direktor Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Energetski menadžer Grada Novog Sada je prisutnima predstavio organizaciju energetskog menadžmenta na nivou Grada Novog Sada nakon čega je Mladen Konjović, stručni saradnik za pravne poslove u Agenciji za energetiku Grada Novog Sada prikazao video materijal o aktivnostima Agencije za energetiku Grada Novog Sada, kao i promotivni video o Energie-Haus Novi Sad – Centru za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Nakon toga, Aleksandar N. Ašonja je održao prezentaciju o izdavanju energetskih dozvola na primeru Grada Novog Sada sa posebnim naglaskom na proceduru izdavanja energetskih dozvola, sastav tima koji učestvuje u njihovom izdavanju, pravni okvir, obrasce i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje energetske dozvole, rešenje kojim se izdaje energetska dozvola, takse koje se tom prilikom plaćaju i registar izdatih energetskih dozvola. Posle prezentacije, Mladen Konjović je održao vežbe u okviru kojih su učesnici radionice odgovarali na pitanja u vezi sa izdavanjem energetskih dozvola. Ova pitanja su sa jedne strane obuhvatila poznavanje pravne regulative iz oblasti izdavanja energetskih dozvola a sa druge strane, praktične situacije sa kojima se susretala Agencija za energetiku Grada Novog Sada prilikom izdavanja energetskih dozvola.

Posle kratke pauze, radionica je nastavljena sa prezentacijom Aleksandra N. Ašonje o izdavanju energetskih licenci iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U okviru prezentacije obrađene su teme koje se odnose na pravni okvir za izdavanje licenci, obrasce i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje licenci, rešenja kojim se izdaju energetske licence, registar izdatih i oduzetih energetskih licenci, kao i izdate licence od strane Agencije za energetiku Grada Novog Sada. Nakon toga, Mladen Konjović je održao vežbe u okviru kojih su učesnici radionice odgovarali na pitanja u vezi sa izdavanjem licenci za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom enrgijom. Kao i kod izdavanja energetskih dozvola, ova pitanja su sa jedne strane obuhvatila poznavanje pravne regulative iz oblasti izdavanja licenci a sa druge strane praktične situacije sa kojima se susretala Agencija za energetiku Grada Novog Sada prilikom izdavanja licenci za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Na kraju Radionice Mladen Konjović i Aleksandar N. Ašonja su odgovarali na pitanja koja se odnose na praktične situacije sa kojima se energetski menadžeri i ljudi u lokalnim samoupravama zaduženi za ova pitanja, susreću prilikom izdavanja energetskih dozvola i licenci, a vođena je i diskusija o problemima u vezi sa primenom Zakona o energetici kada je ova oblast u pitanju.