• Среда, June 12, 2024
 • Нови Сад, 18°C
Agencija za energetiku Grada Novog Sada - Logo

Evaluacija obuke nastavnika i učenika o EE i upotrebi OIE u sklopu projekta „Zelena škola – laboratorija na daljinu“


UVOD

U okviru Projekta „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ posvećenog promociji i povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije u srednjim školama sa teritorije AP „Vojvodine“, dana 10. marta 2018. godine u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu održan je stručni skup čiji je cilj bio da omogući polaznicima da poboljšaju znanja o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, kao i da steknu neophodne veštine za edukaciju i promociju obnovljivih izvora energije kroz primere dobre prakse. Skupu su prisustvovali profesori srednjih stručnih škola koji drže stručne predmete vezane za obnovljive izvore energije. Stručni skup se sastojao iz praktičnih vežbi i teorijskih predavanja. Na praktičnim vežbama prisutnim profesorima je prezentovan komplet opreme za laboratorijske vežbe sa solarnim modulima  „solarni kofer“ i set laboratorijskih vežbi koje se pomoću njega mogu realizovati, kao i koncept  udaljene laboratorije koji podrazumeva korišćenje Interneta ili neke druge telekomunikacione tehnologije za izvođenje pravih eksperimenata u realnom vremenu u postojećoj laboratoriji, dok korisnik upotrebljava tehnologiju sa fizički udaljenih lokacija.

U drugom delu projekta, dana 17. marta 2018. godine organizovana je stručna ekskurzija u okviru koje je posećena pivara u Čelarevu kompanije „Calsberg Srbija“ doo, u kojoj se nalazi postrojenje za biomasu – parna kotlarnica na drvenu sečku koja je lokalno proizvedena i predstavlja dopunu proizvodnjne pare u pivari, a zatim su učesnici obišli fotonaponsku elektranu postavljenu na ravnom krovu Mašinskog instituta u okviru Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu koja je priključena na elektroenergetski sistem Elektroprivrede Srbije, a FTN kao povlašćeni proizvođač prodaje električnu energiju po povlašćenim cenama.

U trećem delu ovog projekta „solarni koferi“ su raspoređeni u pojedine srednje škole sa teritorije AP „Vojvodine“, pa su učenici ovih škola imali priliku da se u okviru radionica i sekcija koje su organizovali kroz ovaj projekat obučeni nastavnici i profesori, upoznaju sa vežbama i ogledima sa opremom iz demonstracionih „solarnih kofera“.

TEST

Prilikom implementacije obuke, odnosno izvođenja praktičnih vežbi i ogleda sa opremom iz „solarnog kofera“ učenici su radili dva testa:

Ulazni test je služio za upoznavanje sa nivoom znanja učenika srednjih škola o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije pre nego što je implementirana obuka sa opremom iz „solarnog kofera“. Test je bio anoniman a učenici su davali odgovore na 10 pitanja od koji su odgovori na dva pitanja bili opisnog karaktera, a na osam pitanja su odgovori davani zaokruživanjem jednog od dva ili tri ponuđena odgovora. Pitanja su bila sledeća:

 1. Koji su to obnovlji izvori energije?
 2. Da li je moguće praviti električnu energiju od energije sunca?
 3. Kako se zovu uređaji koji od sunčeve energije prave električnu energiju, a kako uređaji koji koriste sunčevu energiju za zagrevanje vode?
 1. Da li jačina proizvedene struje zavisi od jačine svetlosti koje obasjava površinu panela?
 1. Da li jačina proizvedene struje zavisi od ugla pod kojim sunčeva svetlost pada na solarni panel?
 1. Šta bi bilo sa ostalim obnovljivim izvorima energije poput energije vetra, energije biomase, energije vode i drugih, da nema Sunca?
 1. Da li se upotrebom solarne energije utiče na smanjenje emisije štetnih gasova u vazduh i na pojavu efekta staklene bašte?
 1. Da li je vek solarnih ćelija ograničen?
 2. Da li je moguće izvoditi obuke (laboratorijske vežbe) putem interneta?
 3. Da li je moguće putem interneta upravljati radom udaljene fotonaponske elektrane?

Drugi test koji je bio finalni je služio za upoznavanje sa nivoom znanja učenika srednjih škola o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije nakon što je implementirana obuka sa opremom iz „solarnog kofera“. Ovaj završni test je po svojim karakteristikama (grupe pitanja, broj pitanja) bio potpuno isti kao ulazni test i takođe je bio anoniman.

Ovako koncipirani ulazni i završni testovi su poslužili kao odličan pokazatelj kretanja nivoa znanja testiranih učenika srednjih škola pre i posle održane obuke (vežbi i ogleda) sa opremom iz „solarnog kofera“. Ukupno je testirano 150 učenika iz 5 osnovnih škola sa teritorije AP „Vojvodine“ (Novi Sad, Vrbas, Kikinda, Novi Bečej). Od 10 pitanja na testu, dva pitanja su bila otvorenog tipa. Na  prvo pitanje koje je glasilo:„Koji su to obnovljivi izvori energije?“ (odgovori: voda, vetar, sunčeva energija, itd.) učenici su pokazali zavidno znanje i 100% tačno odgovorili na ovo pitanje. Na treće pitanje koje je glasilo „Kako se zovu uređaji koji od sunčeve energije prave električnu energiju, a kako uređaji koji koriste sunčevu energiju za zagrevanje vode (odgovor: solarni paneli i solarni kolektori), samo 10% učenika je dalo tačan odgovor, 10% učenika je dalo netačan odgovor, dok je 80% učenika dalo polovičan odgovor. Na preostalih osam pitanja na ulaznom testu, učenici su pokazali različite nivoe znanja a konačni rezultati pokazuju da je 62.07% učenika odgovorilo tačno, dok je 37,93% odgovorilo netačno. Na izlaznom testu na ista pitanja tačne odgovore je dalo 88,34% učenika, dok je netačno odgovorilo 11,66% učenika. Analiza razlike u nivou znanja svakog učenika kod ulaznog i izlaznog testa je pokazala prosečan porast njihovog nivoa znanja na izlaznom testu od 26,27%. Na svih deset postavljenih pitanja učenici su pokazali porast znanja na izlaznom testu u odnosu na ulazni test i ovaj porast se kretao od 14,74% (odgovor na 5. pitanje „Da li jačina proizvedene struje zavisi od ugla pod kojim sunčeva svetlost pada na solarni panel?“), pa sve do 64,74% (odgovor na 9. pitanje „Da li je moguće izvoditi obuke (laboratorijske vežbe) putem interneta?“). Tačni podaci o procentualnom nivou znanja učenika po svim pitanjima iz upitnika mogu se videtu u tabeli koja se nalazi u prilogu ovog izveštaja.

ZAKLJUČAK

Rezultati testiranja učenika u okviru projekta „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ pokazuju da kod učenika osnovnih škola sa teritorije AP „Vojvodine“ postoji određeno predznanje o pitanjima iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije (62,07% tačnih odgovora na ulaznom testu). Takođe, posle sprovedene obuke koja se sastojala iz izvođenja vežbi i ogleda sa opremom iz „solarnog kofera“ pokazan je značajan napredak kod učenika kada je u pitanju znanje o ovim temama (poboljšanje za 26,27% u odnosu na ulazni test). Rezultati ulaznih i izlaznih testova, ostvaren dokumentovani napredak u znanju o temi obuke kod učenika, te više nego povoljne ocene obuke koje su dali profesori uključeni u projekat „Zelena škola – laboratorija na daljinu“ daju pravo na donošenje zaključka da je obuka implementirana po najvišim mogućim standardima i da je projekat ispunio svoj osnovni cilj a to je jačanje kompetencija nastavnika i profesora za edukaciju i promociju obnovljivih izvora energije, kao i povećanje stepena zainteresovanosti učenika o značaju i pogodnostima energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih  izvora energije.  Sve ovo pokazuje da je u narednom periodu potrebno nastaviti kontinuirano edukovanje u ovoj oblasti kako bi se znanja nastavnog osoblja i učenika o ovoj veoma bitnoj temi podigla na još veći nivo, kao i da treba razmotriti mogućnost da  se teme energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije uklope u redovnu nastavu kako bi kombinacijom praktičnih i teorijskih vežbi uticali na energetski odgovorno ponašanje učenika i razvijanje vrednosnih stavova o ekološki zdravoj životnoj sredini.